Fotografi av Johanna Aringer

Johanna Aringer

Universitetslektor

Jag är doktor i naturvetenskapernas didaktik och arbetar både som forskare och lärare på framför allt förskollärarprogrammet och grundlärarprogrammet med inriktning F-3.
Läs mer om mina forskningsprojekt här nedanför.

Min forskning handlar framför allt om meningsskapandeprocesser i naturvetenskapsundervisning. Jag är intresserad av hur kontext, material och interaktion påverkar vad det naturvetenskapliga innehållet "blir" och hur lärare och elever skapar mening kring naturvetenskapliga frågor.

Evolution i serieformat

Evolution och biologisk mångfald ingår från och med 2022 mer explicit än tidigare i läroplanen för biologi i åk 4–6. I undervisning med yngre elever är det viktigt att ge tillgång till konkreta material som kan användas i meningsskapandet i klassrummet. Syftet med forskningsprojekt Evolution i serieformat är därför att, tillsammans med lärare, undersöka hur en serietidning kan användas i undervisning om evolution och vilken funktion serien får i elevers meningsskapande. Målet är därmed att utveckla kunskap om hur serier kan användas i naturvetenskapsundervisning.

Katter på rymmen

Serietidningen som används i forskningsprojektet är framtagen av mig, Lars Wallner, Ammie Berglund och Lisa Reimegård på Bioresurs, Uppsala universitet och illustratören Jonas Anderson. Serien är designad för att vara spännande, informativ och intresseväckande. Den illustrerar olika aspekter av evolution, som variation, ärftlighet och naturligt urval. Då serier kombinerar flera uttrycksformer (till exempel text och bild), bidrar denna kombination till elevers meningsskapande kring evolution. Tidningen är baserad på forskning inom naturvetenskaplig ämnesdidaktik, forskning om serier i undervisning, och ämnesforskning om evolution.

Naturens skatter

I detta projekt följer jag hur ett projekt på en förskola formas och omformas under en längre tid utifrån barnens och förskollärarnas fokus. Inom ramen för detta projekt gör jag nedslag i olika case. Bland annat studerar jag tillsammans med Niklas Pramling hur förskollärare positionerar sig tillsammans med barn och därmed överlämnar sin auktoritet till ett gosedjur för att på så vill "rätta" sig själva när de använt naturvetenskapliga begrepp på fel sätt. I detta projekt är jag också intresserad av hur glädje och andra känslor kommer till uttryck i undervisningen.

Praktiskt taget digitalt

Lärarutbildningar har det dubbla uppdraget att undervisa ett specifikt ämnesinnehåll och samtidigt ge exempel på hur detta innehåll kan undervisas om i skolan. Detta uppdrag är särskilt viktigt och på samma gång problematiskt i teknik och naturvetenskapliga ämnen, där det ingår praktiska konstruktionsövningar, laborationer och exkursioner som centrala kunskapspraktiker. I detta projekt undersöker jag tillsammans med Jonas Hallström och Johan Svenningsson vad som sker med innehåll och arbetsformer i naturvetenskaps- och teknikundervisningen på F-3 lärarutbildningen när Covid-19.

Encountering Evolution

Mitt avhandlingsprojekt handlade om hur barn i förskoleklass skapar mening kring ett för dem nytt område - evolution - och vilken roll material och interaktion får när de lär sig något nytt. Avhandlingen finns att ladda ned i sin helhet här (länk till DIVA). 

Se utställningen om Bilden och berättelsen

Publikationer

Forskningsmiljö

Forskningsprojekt

Undervisning

Nyheter

Organisation