Publikationer

Forskning

Mitt forskning handlar om hur kontext, material och interaktion meningsskapande, framförallt kring naturvetenskap.

Naturens skatter

I mitt huvudsakliga post doc-projekt följer jag hur ett projekt på en förskola formas och omformas under en längre tid utifrån barnens och förskollärarnas fokus. Inom ramen för detta projekt gör jag nedslag i olika case. Bland annat studerar jag tillsammans med Niklas Pramling hur förskollärare positionerar sig tillsammans med barn och därmed överlämnar sin auktoritet till ett gosedjur för att på så vill "rätta" sig själva när de använt naturvetenskapliga begrepp på fel sätt. I detta projekt är jag också intresserad av hur glädje och andra känslor kommer till uttryck i undervisningen. 

Praktiskt taget digitalt

Lärarutbildningar har det dubbla uppdraget att undervisa ett specifikt ämnesinnehåll och samtidigt ge exempel på hur detta innehåll kan undervisas om i skolan. Detta uppdrag är särskilt viktigt och på samma gång problematiskt i teknik och naturvetenskapliga ämnen, där det ingår praktiska konstruktionsövningar, laborationer och exkursioner som centrala kunskapspraktiker. I detta projekt undersöker jag tillsammans med Jonas Hallström och Johan Svenningsson vad som sker med innehåll och arbetsformer i naturvetenskaps- och teknikundervisningen på F-3 lärarutbildningen  när Covid-19 slog till och tvingade svenska lärosäten att på kort tid ställa om från campusbaserad undervisning till digital distansundervisning, s.k. emergency remote teaching (ERT).

Encountering Evolution

Mitt avhandlingsprojekt handlade om hur barn i förskoleklass skapar mening kring ett för dem nytt område - evolution - och vilken roll material och interaktion får när de lär sig något nytt. Avhandlingen finns att ladda ned i sin helhet här.

Undervisning

Organisation