Katarina Hjelm

Min forskning handlar om migration och hälsa, vård vid kroniska sjukdomar (framförallt diabetes, bensår) och internationella perspektiv på hälsa. Jag är ämnesansvarig i Omvårdnad.

Migration och hälsa, omhändertagande av kronisk sjukdom samt internationella perspektiv på hälsa

Min forskning har med utgångspunkt i avhandlingen ”Migration, Health and Diabetes – Studies comparing foreign- and Swedish-born diabetic subjects living in Sweden” utvecklats mot huvudområdena: Migration och Hälsa och Omhändertagande av personer med kroniska sjukdomar. 

Ett globalt folkhälsoproblem; diabetes mellitus, och andra stora folkhälsoproblem; kroniska bensår, kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL), stroke, coeliaki och psykisk sjukdom, studeras. Omvårdnadens nyckelbegrepp ”Hälsa” fokuseras, i nationella och internationella jämförande studier, för att utveckla en optimal vårdorganisation erbjudande bästa möjliga vård till alla, oavsett ursprung, och främst genomförd utanför sjukhus/institution i samhället.

Pågående projekt

Omhändertagande av personer med kroniska sjukdomar

Utvärderingar av meddelad vård ur patientens perspektiv inom högspecialiserad vård och högteknologisk diabetesvård har genomförts. Organisation av vård för personer med diabetes mellitus, kroniska bensår, KOL, Stroke, Coeliaki och psykisk sjukdom studeras liksom patientsäkerhet i äldrevård, teknik som möjliggörare för god hälsa hos äldre och särskilda seniormottagningar för äldre (+70) inom öppenvården.

Internationella perspektiv på hälsa fördjupas i studierna ”Chronic disease, self-care, and health” i jämförelser av omhändertagande och vårdorganisation avseende personer med kroniska bensår med Storbritannien och diabetes mellitus med Zimbabwe, Uganda, Kina and Oman.

Migration och hälsa

Hälso- och sjukdomsuppfattningar och deras betydelse för egenvård och vårdsökande bland svenska och utlandsfödda personer med diabetes mellitus, graviditetsdiabetes, eller diabetiska fotkomplikationer studeras. Personer med olika ursprung, födda i Sverige, forna Jugoslavien, Mellan Östern, Latinamerika och Asien, studeras och jämförs.Även undervisning av och stöd till svenska och utlandsfödda personer med typ 2 diabetes studeras, liksom migranters hälsoutveckling över tid, kommunikationsmöjligheter och användning av tolk samt vård och omsorg av äldre migranter i Sverige.

Undervisning

Ämnesansvarig för ämnet omvårdnad (samtliga nivåer från grund- till forskarutbildning) och undervisar i Sjuksköterskeprogrammet. Deltar i undervisning samt handledning och examination av uppsatser på grund- och magister/masterutbildning samt i forskarutbildningen. Exempel på forskarutbildningskurser som jag undervisar i är ”Basic Qualitative Methodology”, ”Advanced qualitative methods”, och ”Migration and Health”.

Samverkan med omgivande samhälle

Deltar regelbundet som föreläsare och seminarieledare vid konferenser och FoU-satsningar inom omvårdnad, särskilt med fokus på hälsa, omhändertagande vid kronisk sjukdom och migration och hälsa, och närliggande områden.

Ett område av särskilt intresse är frågor som rör organiserandet av vård utanför sjukhus och institution, det vill säga i hemmet med egenvård, inom hemsjukvård, i primärvård eller i andra vårdformer i samhället.

Klinisk forskning bedrivs i samarbete med diabetes- och endokrinenheterna vid universitetssjukhusen i Malmö och Lund, vårdcentralen Cityhälsan Söder, Hageby, Norrköping, vårdcentraler i Kronoberg, PUFF-enheten och vård- och omsorgskontoret i Norrköpings kommun.

Om mig

Akademisk examen

 • Leg sjuksköt, Birgittaskolan i Linköping, 1978
 • Universitetskurs i Medicin, TBV, 1980
 • Specialist utbildning i medicinsk och kirurgisk omvårdnad, Vårdskolan i Växjö, 1981
 • Diabetessköterska, Svenska Diabetesförbundet, Stockholm 1982
 • Vårdlärare (60 p), Göteborgs universitet, 1984
 • Lärarfortbildning i anatomi och fysiologi, Uppsala universitet, 1987
 • Sociologi 60 poäng, med arbetslivsinriktning, Växjö universitet, 1994
 • Samhällsmedicin termin 3 och 6 i läkarutbildningen, Medicinska Fakulteten, Lunds universitet, 1994
 • Masterexamen i Omvårdnad, Lunds universitet, 1997
 • Doktorsexamen i Samhällsmedicin, Lunds universitet, 1999
 • Docent i Vårdvetenskap med inriktning mot Omvårdnad, Växjö universitet, 2003
 • Professor i Vårdvetenskap med inriktning mot Omvårdnad, Linnéuniversitetet Växjö, 2008-fortf.
 • Professor i Omvårdnad med inriktning mot vård av äldre, Linköpings universitet, 2013-fortf.

Uppdrag

 • Ämnesföreträdare i Omvårdnad
 • Medlem i fasta betygskollegiet vid Medicinska fakulteten
 • Medlem i antagningsnämnden Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier (ISV), Avdelningen för omvårdnad.
 • Medlem redaktionskommittén för de vetenskapliga tidskrifterna Primary Health Care Research and Development,International Nursing Review (International Council of Nurses (ICN)), och Vård i Norden.
 • Medlem i EDEG – European Diabetes Epidemiology Study Group - forskare i diabetesepidemiologi och diabetesvård.
 • Medlem i FEND – Federation of European Nurses in Diabetes Care- diabetessköterskor i Europa.
 • Medlem i ICCHNR- International Conferences on Community Health Nursing Research – för utveckling av forskning och klinisk vård inom Community Nursing. Ingår bl a i vetenskaplig kommitté för granskning av konferensabstract.
 • Vetenskaplig granskare för Vetenskapsrådet, ämnesrådet för Medicin och Hälsa, beredningsgrupp Vårdforskning.

Övriga meriter

 • Sommaren 1986 4 veckors språkstudier vid Institut Franco-Scandinave, Aix-en-Provence, Frankrike. 
 • Vårterminen 1988, U-landsförberedande terminskurs vid Sandöskolan, Kramfors, Nämnden för u-landsutbildning och Utrikesdepartementet. 
 • Studier av franska språket (3-årig gymnasiekompetens) vid Kom Vux, Kalmar, kvällstid höstterminen 1987 samt läsåret 1988/89. 
 • Stipendium från Svenska kyrkan för 6 veckors studieresa till Zimbabwe sommaren 1990 för studier av hälso-och sjukvårdsystemet samt sjuksköterskeutbildningen. Besök vid byhälsokliniker, distrikts-och provinssjukhus samt statliga regeringssjukhus i olika delar av landet samt Hälsoministeriet. Dessutom besök vid sjuksköterskeskolor i olika delar av landet.  
 • Läsåret 1993/94 SIDA:s U-landsseminarium med 3 veckors fältstudieresa sommaren 1994 till Zimbabwe med studier av lantarbetarnas livsvillkor och hälsa i Nyanga district. 
 • Universitetslektor, Medicinska Akademin, Universitetet i Riga, SIDA-projekt. 1999-2000 expertföreläsningar i Epidemiologi, Statistik och Folkhälsovetenskap. 

Publikationer

Omslag för publikation ''
Björn Albin, Katarina Hjelm, Sölve Elmståhl (2014)

Journal of Immigrant and Minority Health , Vol.16 , s.18-23 Vidare till DOI

Omslag för publikation ''
Esther Mufunda, Kerstin Wikby, Björn Albin, Katarina Hjelm (2012)

Pan African Medical Journal , Vol.13 , s.78-

2019

Sara Pettersson, Emina Hadziabdic, Helén Marklund, Katarina Hjelm (2019) Lower knowledge about diabetes among foreign-born compared to Swedish-born persons with diabetes: A descriptive study Nursing Open, Vol. 6, s. 367-376 Vidare till DOI

Forskning

Samverkan med forskare inom omvårdnad

Samverkan med forskare vid annat svenskt lärosäte

Jan Apelqvist

Docent

 • Universitetssjukhuset i Malmö och Lunds universitet

Anna-Karin Edberg

Professor

 • Högskolan i Kristianstad

Samverkan med forskare vid utländskt lärosäte

Samverkan med forskare vid utländskt lärosäte

 • Professor Sally Kendall, University of Hertfordshire, Hatfield, Storbritannien, as leader for the EMINENSE network including JM Morales Asencio, University of Malaga Spain, G Byrne, University of Hertfordshire UK, CH Montoro, University of Granada Spain, L Sasso University of Genoa Portugal, A Stievano, University T Vergata Italy, Z Batah University Dokuz Eylul Turkey, and M Kangasniemi University of Eastern Finland.
 • Professor Rosamund Bryar, City University, London, UK.
 • PhD/Senior Lecturer Jeremy Jolley, Department of Nursing, Hull University, UK.
 • PhD/Senior Lecturer Rosa Benato, City University, London, UK.
 • Associate Professor Panagiota Sourtzi, Department of Nursing, University of Athens, Greece.
 • PhD Grace Nambozi, Department of Nursing, Mbarara University of Science and Technology (MUST), Uganda, and Department of Social Care, University of Hull, UK.
 • Lecturer, PhD-candidate Fortunate Atwine, Department of Nursing, Mbarara University of Science and Technology (MUST), Uganda.
 • PhD Esther Mufunda, Open University, Harare, Zimbabwe.

Organisation