02 juli 2021

Tio forskare vid LiU har beviljats pengar i olika utlysningar från Formas forskningsråd. Forskning om urbana odlingsområden, möjligheterna att ta bort redan gjorda koldioxidutsläpp och värphönsens välfärd är några av projekten som finansieras.

stadsodlare skördar grönsakerLiU-forskare ska studera urbana odlingsområden i Linköping och Minneapolis, USA. Foto julief514I slutet av november fattade Formas forskningsråd beslut om vilka projekt som får anslag från tio olika utlysningar. Sammanlagt rör det sig om drygt 1,1 miljarder kronor till forskning för en ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar samhällsutveckling, fördelade över 316 projekt.

Mest pengar bland LiU-forskarna får Genevieve Metson, biträdande universitetslektor vid Institutionen för fysik, kemi och biologi (IFM), som har beviljats medel till två olika forskningsprojekt. Ett av projekten, som får nära åtta miljoner kronor, handlar om odlingsområden i stadsmiljö. Städer och tättbebyggda områden påverkar ofta vattensystem negativt, bland annat genom att överskott av näringsämnen som kväve (N) och fosfor (P) förs med till vattendrag och sjöar. Många städer försöker ändra på detta, exempelvis genom att öka andelen odlingsområden i form av jordbruk och trädgårdar i stadsmiljö.

Än så länge vet vi inte i vilken utsträckning urbana odlingsområden kan bidra till att minska näringsläckaget till vattenmiljöer och bidra till effektiv resursanvändning. Forskarna ska nu göra fältstudier under tre år på urbana odlingar i Minneapolis i USA och i Linköping, och jämföra flödena av näringsämnena genom odlingsekosystemen. De kommer också undersöka vilka övriga fördelar som människor upplever med urbana odlingsområden genom workshops och intervjuer med olika aktörer i de båda städerna. Genevieve Metson får också nära två miljoner kronor till forskning inom cirkulär ekonomi.Genevieve Metson.Genevieve Metson.

– Båda forskningsanslagen fokuserar på att hitta lösningar för samhällen för att gå mot mer hållbara mat-, vatten- och avfallssystem och har ett särskilt fokus på Sverige. Även om jag arbetar globalt, tycker jag att det är väldigt viktigt att hållbarhetsforskare strävar efter att bedriva forskning på den plats där de bor och arbetar. Jag har varit i Sverige i två år nu och mestadels arbetat på nationell skala. De här projekten gör det möjligt för mig att arbeta närmare tillsammans med och för intressenter i Östergötland och jag ser verkligen fram emot den möjligheten, säger Genevieve Metson.

Dessa LiU-forskare har tilldelats medel:


Årliga öppna utlysningen för forsknings - och utvecklingsprojekt
Manuel Alvarez-Rodriguez, förste forskningsingenjör vid Institutionen för klinisk och experimentell medicin, tilldelas nära 3 miljoner till projektet ”Dräktighets- och embryodödlighets immunologiska paradox hos grisar, var börjar det?”.

Niclas Solin, universitetslektor vid IFM, får 3 miljoner kronor till forskning om ”Proteinfibrer för vattenrening”.

Feng Gao, universitetslektor vid IFM, får 3 miljoner kronor till projektet ”Högpresterande organiska solceller baserade på små molekyler och tillverkade med miljövänliga lösningsmedel”.

Forskare tidigt i karriären
Katherine Harrison, universitetslektor vid Institutionen för Tema, får 3 miljoner kronor till projektet ”Hållbarhet kräver inkludering: Att engagera medborgare tidigt i utvecklingen av smarta städer”.

Rie Henriksen, biträdande universitetslektor vid IFM, får 2,8 miljoner kronor till projektet ”Ett nytt genetiskt tillvägagångssätt för identifiering av stress-robusta genotyper hos kycklingar”.

Mobilitetsstöd
Lotten Wiréhn, postdoktor vid Institutionen för Tema, får 3,9 miljoner kronor till projektet ”Nästa generations beslutsstöd för klimatanpassning i svenskt jordbruk och skogsbruk – Att överbrygga klyftan mellan klimatvetenskap, anpassningsrelaterad forskning och tillämpning av klimatanpassning”.

Visioner och förutsättningar för ett fossilfritt välfärdssamhälle 2019
Eva Lövbrand, universitetslektor vid Institutionen för Tema, tilldelas 7,3 miljoner kronor till projektet ”Vems omställning? Det fossilfria samhällets platser, politik och etik”.

Anders Hansson, universitetslektor vid Institutionen för Tema, beviljas 7,5 miljoner kronor till projektet ”En granskning av portföljen med tekniker för negativa utsläpp (NET): sociala, tekno-ekonomiska och etiska dimensioner av biomassa-baserade NETs i Sverige och Tanzania”.

Hållbara vistelsemiljöer
Genevieve Metson, biträdande universitetslektor vid IFM, får nära 8 miljoner till projektet ”Urbana odlingsområden som blågrön infrastruktur: Kan de göra gott för kropp och sinne och samtidigt skydda våra vatten?”.

Forskningsprojekt Djurskydd och Djurvälfärd
Per Jensen, professor i etologi vid IFM, får nära 5,7 miljoner kronor till forskning om ”Välfärd hos värphöns i relation till tidig stress i storskaliga kläckerier”.

Cirkulär ekonomi för hela samhället
Genevieve Metson, biträdande universitetslektor vid IFM, får nära 2 miljoner kronor till projektet ”Optimal återvinning av organiskt avfall för att stödja livsmedels- och energiproduktion i Sverige”.

Nyheter om forskarnas projekt

Senaste nytt från LiU

Världens första ISO-standarder för cirkulär ekonomi klara

Flera forskare från LiU har deltagit i arbetet med att ta fram världens första ISO-standarder för en cirkulär ekonomi. Målet är ett mer hållbart samhälle.

Orkester står utomhus med instrumenten i luften

Akademisk högtid med rymdfärd och Harry Potter

Årets akademiska högtid vid Linköpings universitet äger rum den 31 maj–1 juni. Den bjuder på hedersdoktorsföreläsningar med bland andra astronauten Marcus Wandt, en festkonsert med barnens värld som tema och en högtidlig ceremoni.

Porträtt av man (Carl Fredrik Graf)

Carl Fredrik Graf får LiU:s förtjänstmedalj

Avgående landshövding Carl Fredrik Graf tilldelas Linköpings universitets förtjänstmedalj för ”sin vilja och förmåga att samla regionens olika krafter i arbetet för en positiv samhällsutveckling”. Medaljen delas ut vid den akademiska högtiden 1 juni.