Pågående forskning

Kommunal samhällsbyggnad och investeringsverksamhet

En generell befolkningstillväxt, förändrade bosättningsmönster och ett omfattande behov av att förnya infrastrukturen har på senare år alltmer ändrat villkoren för de svenska kommunerna. Samhällsbyggande har blivit allt viktigare för såväl växande som krympande kommuner. En anpassning till förändrad demografi, reinvesteringskrav och ett ökat behov av att bygga mer resilienta och hållbara samhällen kräver fokus på samhällsbyggnadsfrågor.

Robert Jonsson medverkar även i forskningsprogrammet ”Mistra InfraMaint”, se presentation nedan.

Under 2023 leder Robert ett Svenskt Vatten Utvecklingsprojekt (SVU) tillsammans med Göteborgsregionen (GR) som handlar om organisatoriska modeller för stärkt vattenförsörjning. 

Kommunstrategiska aktörer och kommunal ledning

Kommundirektörer, ekonomichefer och kommunsekreterare har på olika sätt strategiska roller i ledning och styrning av kommuner.

Sociala investeringar i en kommunal kontext

Forskningen uppmärksammar sociala investeringar i en kommunal kontext. Studier har visat att sociala investeringar utgör ett resursfördelningssystem för välfärdsresurser där konsekvensresonemang inkluderas. Sociala investeringar utgör även ett utvecklingssystem där väl fungerande arbetssätt kan förädlas, förstoras och/eller förmeras.

Mistra InfraMaint

Forskning för framtidens infrastruktur

Mistra InfraMaint är ett forskningsprogram med smart underhåll i fokus för en hållbar infrastruktur som är tillgänglig och säker.

Programmet leds av RISE (Sveriges forskningsinstitut och innovationspartner) och som ska ge kommuner och VA-verksamheter kunskap och kompetens att effektivisera och förverkliga underhållet av vägar, cykelbanor och vatten- och avloppsnät. Programmet har beviljades 49 miljoner kronor av Mistra – Stiftelsen för miljöstrategisk forskning – för åren 2019 - 2023. Nu har programmet fått ytterligare 54 miljoner kronor för fortsatt forskning i fas 2, 2023 - 2029.

Robert Jonsson har jobbat med inom forskningsprogrammet i de tre avslutade delprojekten och han fortsätter nu att jobba vidare med de nya delprojekten (se nedan). Robert sitter också med i ledningen för Mistra Inframaint som representant för Linköpings universitet och med stora kunskaper om kommuner.  

Projekten handlar om förvaltning och utveckling av tillgångar, asset management, men handlar också om att skapa hållbara affärsmodeller och organisationer.

 

Nya delprojekt, 2023 - 2029

 

Avslutade delprojekt, 2019 - 2023

 

Mikrolärande - en kunskapsbank från Mistra Inframaint

Kapaciteter för förvaltning

Sex olika kapaciteter har visat sig viktiga för god tillgångsförvaltning av VA och gata.

Asset management i enlighet med god ekonomisk hushållning

Vad innebär god ekonomisk hushållning och hur kopplar det mot underhållet av infrastruktur?

Video

Hållbar förvaltning i seminarieserie

Här kan du se en inspelning av CKS seminarium "Hållbar förvaltning och utveckling av kommunala anläggningstillgångar". Seminariet var en del i Kommuninvests seminarieserie Kommunfokus som hölls digitalt våren 2022. Experter och föreläsare är Robert Jonsson, företagsekonom och universitetslektor på CKS och Martine Christensen Odenhall, enhetschef på Norrköpings kommun och även styrelseledamot i Inframaint. Filmen är drygt 30 minuter lång. 

Publikationer

ORCID 0000-0002-4205-0175

2022

2021

2020

2019

Nyheter

Uppdrag

CKS Lärande

Utöver att vara forskare och lärare vid LiU, medverkar jag i nätverket för kommunchefer i Östergötland med omnejd. Nätverket syftar till erfarenhetsutbyte och lärande, med fokus på deltagarnas roll i den kommunala organisationen. 

Därutöver ansvarar jag för utbildningen Ledarskap i kommuner, en utbildning för högre kommunala chefer. Min roll i utbildningen är att bidra till chefernas förmåga att göra omvärldsanalyser, vara ”samhällsspanare” och samhällsutvecklare.

Akademisk examen

  • Ek. Mag i företagsekonomi 1998, Linköpings universitet.
  • Fil. Lic i företagsekonomi 2002, Linköpings universitet.
  • Ek. Dr i företagsekonomi 2013, Linköpings universitet.
 

Undervisning

Jag undervisar i organisationsteori för offentlig sektor samt i ekonomi. En del av undervisningen innebär att vara handledare för examensuppsatser i framförallt företagsekonomi med inriktning mot offentlig ekonomi.

Organisation

Mitt kunskapsfält