Pågående forskning

Kommunal samhällsbyggnad och investeringsverksamhet

En generell befolkningstillväxt, förändrade bosättningsmönster och ett omfattande behov av att förnya infrastrukturen har på senare år alltmer ändrat villkoren för de svenska kommunerna. Samhällsbyggande har blivit allt viktigare för såväl växande som krympande kommuner. En anpassning till förändrad demografi, reinvesteringskrav och ett ökat behov av att bygga mer resilienta och hållbara samhällen kräver fokus på samhällsbyggnadsfrågor.

Linköpings universitet genom Centrum för kommunstrategiska studier (CKS) är del av forskningsprogrammet ”Mistra InfraMaint” där Robert Jonsson medverkar, se presentation nedan.  

Publikationer

Kommunstrategiska aktörer och kommunal ledning

Kommundirektörer, ekonomichefer och kommunsekreterare har på olika sätt strategiska roller i ledning och styrning av kommuner. För närvarande pågår en interaktiv studie avseende kommunsekreterare.

Publikationer

Mistra InfraMaintVisa/dölj innehåll

Forskning för framtidens infrastruktur

Mistra InfraMaint är ett forskningsprogram med smart underhåll i fokus för en hållbar infrastruktur som är tillgänglig och säker.

Programmet leds av RISE (Sveriges forskningsinstitut och innovationspartner) och som ska ge kommuner och VA-verksamheter kunskap och kompetens att effektivisera och förverkliga underhållet av vägar, cykelbanor och vatten- och avloppsnät. Programmet har beviljats 49 miljoner kronor av Mistra – Stiftelsen för miljöstrategisk forskning – och arbetet sträcker sig över fyra år med start 2019.

Robert Jonsson arbetar inom forskningsprogrammet i tre delprojekt (se nedan) samt sitter med i ledningen som representant för Linköpings universitet och med stora kunskaper om kommuner.  

Projekten handlar om förvaltning och utveckling av tillgångar, asset management, men handlar också om att skapa hållbara affärsmodeller och organisationer.

Delprojekten

Mikrolärande - en kunskapsbank från Mistra Inframaint Visa/dölj innehåll

Kapaciteter för förvaltning

Sex olika kapaciteter har visat sig viktiga för god tillgångsförvaltning av VA och gata.

Asset management i enlighet med god ekonomisk hushållning

Vad innebär god ekonomisk hushållning och hur kopplar det mot underhållet av infrastruktur?

PublikationerVisa/dölj innehåll

ORCID 0000-0002-4205-0175

2021

2020

2019

2018

2017

NyheterVisa/dölj innehåll

VideoVisa/dölj innehåll

Kommunerna utmanas när samhället behöver renoveras

Kommunerna står inför stora reinvesteringar: vatten- och avloppsledningar, skolor, idrottshallar, badhus och reningsverk. Men hur blir förvaltande kommuner framgångsrika samhällsbyggare? Och vad kan vi lära av forskning och goda exempel? CKS kommundag 2016 handlade om kommunerna som samhällsbyggare, om investeringar och hållbarhet. Robert Jonsson, biträdande lektor vid CKS, berättar om att mycket handlar om ledning och styrning när många aktörer är iblandade i de stora projekten.

UppdragVisa/dölj innehåll

CKS Lärande

Utöver att vara forskare och lärare vid LiU, medverkar jag i nätverket för kommunchefer i Östergötland med omnejd. Nätverket syftar till erfarenhetsutbyte och lärande, med fokus på deltagarnas roll i den kommunala organisationen. 

Därutöver ansvarar jag för utbildningen Ledarskap i kommuner, en utbildning för högre kommunala chefer. Min roll i utbildningen är att bidra till chefernas förmåga att göra omvärldsanalyser, vara ”samhällsspanare” och samhällsutvecklare.

Akademisk examen

  • Ek. Mag i företagsekonomi 1998, Linköpings universitet.
  • Fil. Lic i företagsekonomi 2002, Linköpings universitet.
  • Ek. Dr i företagsekonomi 2013, Linköpings universitet.
 

Uppdrag

Forskarredaktör för tidningen Kommunal ekonomi (from 2016). 

Undervisning

Jag undervisar i organisationsteori för offentlig sektor samt i ekonomi. En del av undervisningen innebär att vara handledare för examensuppsatser i framförallt företagsekonomi med inriktning mot offentlig ekonomi.

OrganisationVisa/dölj innehåll

Mitt kunskapsfältVisa/dölj innehåll