Social utsatthet i skolan

År 2016 blev jag docent i pedagogiskt arbete. Jag disputerade i pedagogiskt arbete 2010 och är lektor i socialt arbete. Jag är magister i specialpedagogik och socionom och har erfarenhet från arbete i den sociala barn- och ungdomsvården.

Forskning om social utsatthet och barn och ungas skolgång

Min forskning handlar om social utsatthet och barn och ungas skolgång.

Mitt forskningsområde fokuserar samhällsinstitutioners möte med barn och unga och hur detta möte formar och omformar dem. Det är forskning som tar sin utgångspunkt i posthumanistiska och poststrukturella teorier, om aktörers interaktion i nätverk och dess betydelse för vad som blir möjligt att göra och bli. (Life trajectories and agency).

Jag intresserar mig för hur institutionella kategorier och identitetserbjudanden tar sig uttryck och hur de samspelar med miljöer och materialiteter som erbjuds barn i behov av särskilt stöd, men också hur motstånd formuleras och formeras i en institutionell praktik. 

Jag disputerade med avhandlingen "Unga i normalitetens gränsland. Undervisning och behandling i särskilda undervisningsgrupper och hem för vård eller boende" 2010.

Postdok-studien Dokumentation om elever inom den sociala ungdomsvården handlade om normer och föreställningar om ungdomar som bedömts ha svåra sociala, emotionella och beteendeproblem och deras utbildningssitutation i den sociala ungdomsvården (Hem för vård eller boende, HVB)

En pågående studie handlar om trygghet i skolan: “Emotional school spaces - A study of school climate, wellbeing and learning possibilities in primary school.” Studien länkar med hjälp av actor-network theory (ANT) ihop social och fysisk skolmiljö med frågor om elevers (år 1) upplevda trygghet och välbefinnande och i förlängningen deras möjlighet att lyckas som skolelever.

Undervisning

Jag undervisar i specialpedagogik på lärarprogrammet och i socialt arbete på socionomprogrammet. 

Doktorandhandledare

Handleder Elinor Månsson som forskar om inkluderande och exkluderande processer i fritidshemmet. 

Samverkan med det omgivande fältet

Jag har kontinuerlig kontakt med fältet i pedagogiskt och socialt arbete, hem för vård eller boende, särskilda undervisningsgrupper samt aktiv i ett skolsocialt nätverk i Norrköpings kommun runt samhällsplacerade ungdomars skolgång.

Akademisk examen, nätverk och utmärkelse
Visa/dölj innehåll

Akademisk examen

  • Docent i pedagogiskt arbete, 2016 
  • Filosofie Doktor i pedagogiskt arbete, 2010
  • Filosofie Magister i specialpedagogik, 2001
  • Socionomexamen, 1988

Nätverk

  • Nationellt forskarnätverk för forskare inriktade mot samhällsomhändertagna barns och ungas skolgång
  • Internationella nätverket DANASWAC - Discourse and narative approaches to social work and counselling

 

 

Utmärkelse

  • Socionomstudenternas pris till lärare, 2012

Publikationer
Visa/dölj innehåll

Forskning
Visa/dölj innehåll

Undervisning
Visa/dölj innehåll

Samverkan med andra forskare
Visa/dölj innehåll

Relaterat innehåll
Visa/dölj innehåll