Fotografi av Susanne Severinsson

Susanne Severinsson

Biträdande professor

Jag forskar om barn och ungas skolgång ur ett specialpedagogiskt perspektiv. Jag har ett intresse för materialiteters betydelse och lärmiljöers utformande och undersöker hur AI kan användas i klassrummet inom det specialpedagogiska området.


Social utsatthet i skolan

Min forskning handlar om barn och ungas skolgång och det gränsområde där sociala och pedagogiska utmaningar möts. Jag har intresserat mig för hur institutionella kategorier och identitetserbjudanden tar sig uttryck och hur de samspelar med miljöer och materialiteter som erbjuds barn i behov av särskilt stöd, men också hur motstånd formuleras och formeras i en institutionell praktik. Jag disputerade i pedagogiskt arbete med avhandlingen "Unga i normalitetens gränsland. Undervisning och behandling i särskilda undervisningsgrupper och hem för vård eller boende" (2010) som beskriver vilka hinder och möjligheter avseende skolgång som erbjöds samhällsomhändertagna elever. Jag är magister i specialpedagogik och socionom och har erfarenhet från arbete i den sociala barn- och ungdomsvården. År 2016 blev jag docent i pedagogiskt arbete.

Jag har intresserat mig för hur institutionella kategorier och identitetserbjudanden tar sig uttryck och hur de samspelar med miljöer och materialiteter som erbjuds barn i behov av särskilt stöd, men också hur motstånd formuleras och formeras i en institutionell praktik. Jag disputerade i pedagogiskt arbete med avhandlingen "Unga i normalitetens gränsland. Undervisning och behandling i särskilda undervisningsgrupper och hem för vård eller boende" (2010) som beskriver vilka hinder och möjligheter avseende skolgång som erbjöds samhällsomhändertagna elever. Jag är magister i specialpedagogik och socionom och har erfarenhet från arbete i den sociala barn- och ungdomsvården. År 2016 blev jag docent i pedagogiskt arbete.

Forskning om social utsatthet och barn och ungas skolgång

Mitt forskningsområde har fokuserat samhällsinstitutioners, främst skolans, möte med barn och unga i social utsatthet och vilka möjligheter som skapas i samspel mellan fysiska och sociala miljöer, lärare elever och föräldrar. Det är forskning som till sin början tog sin utgångspunkt i poststrukturella teorier (Foucault) men senare mer utifrån Aktör-nätverksteori (ANT) som betonar samspelet i nätverk mellan materialiteter (fysisk miljö, resurser, dokument mm) och mänskliga aktörer (lärare, elever, föräldrar med flera) och dess betydelse för vad som blir möjligt att göra och bli. Under våren 2023 gav jag och en kollega ut en lärobok ut om förskolas, skolas och fritidshems möte med elever i social utsatthet där den teoretiska utgångspunkten ANT beskrivs på svenska i ett eget kapitel. Jag är medlem i NERAs nätverk Post-Approaches to Education.

Jag har intresserat mig för hur institutionella kategorier och identitetserbjudanden tar sig uttryck och hur de samspelar med miljöer och materialiteter som erbjuds barn i behov av särskilt stöd, men också hur motstånd formuleras och formeras i en institutionell praktik. Jag disputerade med avhandlingen "Unga i normalitetens gränsland. Undervisning och behandling i särskilda undervisningsgrupper och hem för vård eller boende" (2010) som beskriver vilka hinder och möjligheter avseende skolgång som erbjöds samhällsomhändertagna elever.

Postdok-studien ”Dokumentation om elever inom den sociala ungdomsvården” handlade om normer och föreställningar om ungdomar som bedömts ha svåra sociala, emotionella och beteendeproblem och deras utbildningssituation i den sociala ungdomsvården (Hem för vård eller boende, HVB). Genom studier av åtgärdsprogram och vårdplaner i den nya typ av friskolor som specialiserat sig på dessa elever synliggjordes hur sociala svårigheter fick företräde framför ämneskunskaper, hur anpassad skolgång med färre ämnen var vanligt men också hur dokumentation kan fungera skuldavlastande för föräldrar och lärare då problem tillskrivs eleven.

En senare studie handlade om trygghet i skolan: “Emotional school spaces - A study of school climate, wellbeing and learning possibilities in primary school.” Studien har en sociomateriell teoretisk utgångspunkt och länkar ihop social och fysisk skolmiljö med frågor om elevers (år 1) upplevda trygghet och välbefinnande och i förlängningen deras möjlighet att lyckas som skolelever. Den fysiska kroppen upplevs ofta vara i riskfyllda situationer särskilt på skolgården. I komplexa samspel formas trygghet där förskolans leksaker och närheten till hem och kamrater bidrar till en ökad trygghet men där paradoxalt nog elever som upplever trygghet också vågar utmana den.

Mitt intresse för materialitet ledde mig till Universal design for learning, UDL, där frågor om inkludering är framträdande och allas rätt till en tillgänglig differentierad lärmiljö betonas. I två forskningsprojekt 2023-2025 i samarbete med forskare från pedagogik och teknik har vi inspirerats av UDL och ställer frågor om hur Artificiell intelligens AI kan designas och användas i klassrummet för att öka läslusten. Här har jag ett särskilt specialpedagogiskt fokus på de elever som har svårast att klara skolans mål.

Undervisning

Jag undervisar på specialpedagog/speciallärarprogrammen och är kursansvarig för fyra olika kurser där sedan 2018. De handlar om specialpedagogisk verksamhet, lärande och utveckling och möjligheter och hinder inom det specialpedagogiska området såväl som vetenskapsteori inför examensarbetet. Jag har tidigare undervisat på socionomprogrammet på LiU, Campus Norrköping bland annat om barn i social utsatthet 2001-2018.

Doktorandhandledare

Jag handleder doktorand Sofia Boo som studerar lärares (förändrade) yrkesroll i förhållande till extra anpassningar i skolan utifrån policy-enactment teori. Jag har tidigare handlett doktorander om inkludering i fritidshemmet och om dokumentation i förskolan.

Samverkan med det omgivande fältet

Jag har kontinuerlig kontakt med fältet i pedagogiskt och socialt arbete och har handlett resursskolor/särskilda undervisningsgrupper. Jag har också medverkat i ett projekt om uppbyggnaden av en elevhälsa på KOMVUX och Svenska för invandrare- SFI.

Nyheter

Akademisk examen, nätverk och utmärkelse

Akademisk examen

  • Docent i pedagogiskt arbete, 2016 
  • Filosofie Doktor i pedagogiskt arbete, 2010
  • Filosofie Magister i specialpedagogik, 2001
  • Socionomexamen, 1988

Nätverk

  • Nationellt forskarnätverk för skolsocial forskning
  • NERAs nätverk Post-Approaches to Education

 

Utmärkelse

  • Socionomstudenternas pris till lärare, 2012

Publikationer

Barn och elever i social utsatthet

Bokomslag

Ny bok av Ann-Marie Markström och Susanne Severinsson

När barn och elever riskerar att fara illa på grund av våld, missbruk eller psykisk ohälsa i hemmet har förskolan, skolan och fritidshemmet en viktig skyddande funktion. I den här boken presenteras teorier och praktiska exempel på hur det går att förstå barns och elevers sociala utsatthet samt vilket socialt och specialpedagogiskt uppdrag dessa skolformer

Till boken (DIVA)

 

Forskning

Undervisning

Samverkan med andra forskare

Relaterat innehåll