Kunskapsbedömningar utförs oavsett vilket ämne eller årskurs en lärare undervisar i. Hur lärare arbetar med bedömningar påverkar bland annat elevers lärande, studieprestationer, motivation, självtillit, självkänsla och studieval.

Seminarieserien vänder sig till dig som vill öka dina kunskaper kring betyg och bedömning och hur man kan använda bedömning för undervisningsutveckling.

Under seminarieserien får du möjlighet att öka dina kunskaper och reflektera över hur du kan utveckla elevernas lärande med utgångspunkt i bedömning och undervisningsutveckling. 

Målgrupp: Seminarieserien vänder sig främst till lärare i årskurs 4-9, men även andra är välkomna i mån av plats.

Tid: Seminarieserien pågår mellan 12/9 och 17/10, klockan 15.30 - 17.00, en gång i veckan på torsdagar. En repris kommer att ges under vårterminen 2025.

Plats: Digitalt via verktyget Zoom.

Kostnad: Seminarieserien är kostnadsfri.

Anmälan: Här anmäler du dig till seminarieserien.

Seminarieserien arrangeras av LiU Skolsamverkan som en del av Skolsamverkan Öst.


Program

Seminarieserien pågår mellan 12 september och 17 oktober, på torsdagar 15.30 - 17.00. Välkommen att anmäla dig!

12 september klockan 15.30 - 17:00

Undervisning och bedömning

Vid det här inledande seminariet riktas fokus mot hur bedömning och undervisning kan förstås och relateras till varandra. Några frågor som kommer att belysas är: Vad gör en lärare när hen bedömer elevers kunskaper? När och hur kan lärare använda bedömningar i relation till sin undervisning? Hur kommer det sig att lärare gör de bedömningar de gör och hur påverkas elever av olika bedömningar? Seminariet ger stöd för att kunna reflektera över om, när och hur bedömningar används, och kan användas, i relation till lärares arbete med att planera, genomföra och utvärdera sin undervisning.

Fredrik Alm

19 september klockan 15.30 - 17.00

Prestationer och emotioner

Vid seminariet ges en introduktion där begreppet hållbar bedömningspraktik är centralt. Det innebär en bedömningspraktik som inte äventyrar elevers lust till fortsatt lärande. Hur kan vi utveckla undervisningen så att vi får ett formativt fokus som omfattar både elever och lärare? Vidare belyses den digitala återkopplingspraktiken med utgångspunkt i seminarieledarens forskning utifrån både lärar- och elevperspektiv. 
Utgångspunkt i boken: Prestationer och emotioner i skolan

Agneta Grönlund

26 september klockan 15.30 - 17.00

Etiska aspekter kring bedömning

Seminariet kommer att fokusera på etiska överväganden som lärare behöver göra relaterat till bedömning och de dilemman som där kan uppstå. Gruppdiskussioner kring etiska dilemman som lärare kan möta – vilka spänningar som skapar dessa och hur de kan hanteras. Seminariet kan bidra till en ökad medvetenhet om de etiska aspekter som finns kopplat till lärares bedömningspraktiker och därmed ge redskap för att förebygga en del etiskt svåra situationer och för att hantera situationer som uppkommer. 

Elisabeth Eriksson

3 oktober klockan 15.30 - 17.00

Konstruktion av bedömningar

Seminariet fokuserar på viktiga aspekter att tänka på för att skapa ändamålsenliga bedömningar i relation till syftena med bedömningen och vilket innehåll och vilka förmågor som ska testas. (Exempel ges från bedömningar i samhällskunskap på gymnasiet.) Detta bidrar till att utveckla arbetet med att konstruera olika uppgifter så att de kan ge underlag för att bedöma de kunskaper och förmågor som läraren har tänkt att eleverna ska utveckla.

Tobias Jansson

10 oktober klockan 15.30 - 17.00

Bedömning av elevers individuella kunskaper vid grupparbete

Seminariet ger inledningsvist en bakgrund till lärare och elevers perspektiv på grupparbetsbedömning samt en problematisering kring komplexiteten som rör bedömning av grupparbeten. Särskilt problematiseras och ges förslag, utifrån forskning, på hur lärare kan bedöma elevers individuella kunskaper utvecklade i samarbete med andra. Efterföljande diskussion fokuserar på förslag utifrån forskning samt lärares egna erfarenheter och potentiella möjligheter att rent praktiskt utveckla sin praktik av grupparbetsbedömning.

Johan Forsell

17 oktober klockan 15.30 - 17.00

Kommunikation av bedömningar med elever

Under seminariet presenteras och diskuteras olika möjligheter och utmaningar med att samtala om bedömningar med elever. Vid seminariet hålls en presentation baserad på forskning om utvecklingssamtal och muntlig återkoppling med elever. Både återkoppling och utvecklingssamtal används med avsikten att forma och stödja elevers lärande och kunskapsutveckling, men kan även ha betydelse för hur elever ser på sin förmåga och potential i skolan. Presentationen följs av en gruppdiskussion där deltagarna, utifrån forskning, får resonera kring egna erfarenheter av återkoppling och utvecklingssamtal och vilka villkor och förutsättningar dessa bedömningssamtal kan innebära för elever och undervisningen. Seminariet avslutas med reflektioner om hur muntlig återkoppling och bedömningssamtal med elever kan utformas och användas för att möta elevers behov och intressen i undervisningen.

Elisabeth Tenglet

LiU Skolsamverkan

Kontakt