Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot distriktssköterska - information till dig som är antagen

Upprop: Distriktssköterskeprogrammet börjar med upprop måndagen den 29 augusti 2022, kl. 9.30. Efter uppropet följer information om utbildningen, föreläsningar och dagen beräknas vara slut cirka klockan 13.00. Övriga schemalagda dagar i v 35 är tisdag till och med torsdag.

Uppropet är obligatoriskt och om du får förhinder måste du i förväg meddela kursansvarig Anita Kärner Köhler (anita.karner@liu.se/sskspec@liu.se) innan uppropstillfället, för att behålla din plats.

Plats: Medicinska fakulteten, Linköpings universitet. Lokal meddelas på utbildningens hemsida innan kursstart.

Länk till programmets hemsida: https://liu.se/utbildning/program/masd3

Om programmet: Distriktssköterskeprogrammet läses på helfart (motsvarande 40 timmars arbetstid per vecka) under sammanlagt två och en halv termin från och med HT22. Programmet består av nio kurser omfattande totalt 75 högskolepoäng (hp). Under den första terminen läses fyra separata kurser à 7,5 hp vardera.


De första två veckorna:
Termin 1 startar måndag vecka 35 med två kurser som läses parallellt: Specialistsjuksköterskan och kärnkompetenserna i avancerad omvårdnad (8SSA04) som ges ojämna veckor, samt Barns och ungdomars livsvillkor, hälsa och ohälsa (8SSA03) under jämna veckor.

Redan första veckan, vecka 35, har vi planerat ett seminarium om sjuksköterskans kärnkompetenser, med betoning på innebörden för den specialistutbildade sjuksköterskan. Förbered dig för seminariet genom att läsa Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska som du laddar ned från svensk sjuksköterskeförening via länk: https://www.swenurse.se/download/18.9f73344170c003062317be/1584025404390/kom petensbeskrivning%20legitimerad%20sjuksk%C3%B6terska%202017.pdf
 
På måndag v. 36 kl. 8.30-10.00 startar den andra kursen; Barns och ungdomars livsvillkor, hälsa och ohälsa, 7,5 hp. Lokal: Campus US. Därefter följer arbete i basgrupp kl. 10.15-12 samt föreläsningar på em. Dagen beräknas avslutas cirka kl.17. Övrig schemalagd dag i v. 36 är tisdag, resterande dagar innebär tid för självstudier.
Initialt sker företrädesvis alla moment (kursintro, föreläsningar och basgrupper) fysiskt på plats på Campus US samt med inslag av vissa inspelade moment/ via zoomlänkar.

 

Kort beskrivning av termin ett:

Som beskrivits ovan startar programmet med kursen Specialistsjuksköterskan och kärnkompetenserna i avancerad omvårdnad, 7,5 hp (8SSA04). Kursen läses på halvfart (ojämna veckor). Samtidigt med denna kurs läses även Barns och ungdomars livsvillkor, hälsa och ohälsa, 7,5 hp (8SSA03) på halvfart (jämna veckor). Dessa två kurser pågår under totalt tio veckor och avslutas i vecka 44.

I vecka 45 påbörjas två nya kurser som båda går på halvfart; Systematisk undersökningsmetodik avancerad, hälsobedömning och kliniskt resonemang, 7,5 hp (8SSA01) och Examensarbete i omvårdnadsvetenskap med inriktning specialistsjuksköterska med inriktning distriktssköterska, 15 hp (8DIA18) ELLER Självständigt arbete för specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot distriktssköterska, 15 hp (8DIA20). Under första terminen påbörjar du tillsammans med en medstudent ert examensarbete alt. självständigt arbete (Kurs: 8DIA18/8DIA20) som sedan fortlöper under andra och tredje terminen.

För information om fortsatta kurser vänligen se bifogad terminsöversikt.

Pedagogisk grundsyn vid Medicinska fakulteten

Vid medicinska fakultetens samtliga utbildningar i Linköping/Norrköping/ Nyköping tillämpas den pedagogiska modellen problembaserat lärande, PBL, vilken betonar studentens ansvar för sitt lärande. Arbetsformerna under utbildningens gång är basgruppsarbete, föreläsningar, seminarier och examinationer för att stödja utvecklingen av ett kritiskt och utforskande förhållningssätt samt förmågan att arbeta i grupp. Basgruppsarbetet är det centrala arbetssättet för att bearbeta och lära under hela studietiden. Basgrupp innebär att studenterna arbetar tillsammans med utgångspunkt från verklighetsnära situationer eller problem med relevans för distriktssköterskeutbildningen. Grunden i PBL är att söka sin egen kunskap utifrån lärandemålen för utbildningen, vilket innebär att ingen obligatorisk litteratur finns tillgänglig. En referenslitteraturlista bifogas till detta brev som presenterar relevant litteratur för hela utbildningen.

Länkar för mer information om PBL:
https://liu.se/artikel/problembaserat-larande

 

Fler informativa länkar

Ny student, se den här länken: https://liu.se/utbildning/antagen

Sex punkter att göra innan kursstart: https://liu.se/artikel/vad-hander-efter-anmalan
Checklista för dig som är ny student: https://liu.se/artikel/checklistor
Karta över Linköpings universitet (vi håller till på Campus US och Campus
Norrköping): https://liu.se/artikel/kartor
Här kan du ladda ner ZOOM och se instruktioner:
https://www.student.liu.se/itsupport/zoom-student?l=sv

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

Två VFU-perioder ingår i programmet. Den första VFU-perioden startar vårterminen 2023 (sammanlagt 18 dagar) med fokus på barnhälsovård och elevhälsa. Den andra VFU-perioden startar hösten 2023 med fokus på primärvård och hemsjukvård. VFU-platsen tillhandahålls av universitetet. Resor till VFU-platser förekommer inom Östergötlands län för studenter antagna med studieort Linköping, och inom Sörmlands län för studenter antagna med studieort Nyköping.

Arbetsformer

Vid Linköpings universitet används den digitala plattformen LISAM för pedagogisk kommunikation mellan lärare och studenter. Varje program har ett eget kursrum där all kursinformation förmedlas. Det är av yttersta vikt att Du ofta går in och tittar i kursrummet då information ständigt förändras och uppdateras, framför allt schemat och dess innehåll. Inlogg till LISAM och e-post osv. kommer du att få när du är registrerad på programmet.

 

Slutligen vill vi betona att denna utbildning är på avancerad nivå (magister eller yrkesexamen). Det innebär att den bygger vidare på kunskaper som förmedlas i sjuksköterskeprogrammet och vi förväntar oss därför att du har med dig dessa kunskaper in i programmet. Likaså vill vi betona att tempot är högre på avancerad nivå jämfört med utbildningar på grundnivå. Vi vill också betona vikten av att avsätta tillräckligt med tid varje vecka för studier för att du som student skall uppnå godkända resultat.
 
Vi ser fram emot att träffa dig i höst och arbeta tillsammans under utbildningen fram till din examen som distriktssköterska!

Med vänliga hälsningar
Anita Kärner Köhler (kursansvarig) och Marie Mattisson (biträdande kursansvarig)

 

Kontaktpersoner

Programhemsida