Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot distriktssköterska - information till dig som är antagen

Upprop: Distriktssköterskeutbildningen börjar med upprop måndagen den 30 augusti 2021, kl. 9.15. Efter uppropet följer information om utbildningen, föreläsningar och dagen beräknas vara slut cirka klockan 13.00.

Uppropet är obligatoriskt och om du får förhinder måste du i förväg meddela i god tid kursansvarig Anita Kärner Köhler (anita.karner@liu.se) innan uppropstillfället, annars förlorar du din plats.

Plats: Medicinska fakulteten i Linköping. Lokal meddelas på utbildningens hemsida innan kursstart.

Länk till programmets hemsida: https://old.liu.se/medfak/ssk/distriktsskoterska
Länk till programmets kursrum i Lisam:

https://liuonline.sharepoint.com/sites/Lisam_PO-MASD3_HT2021_XE

Innan du har åtkomst till kursrummet måste du aktivera ditt LiU-id, vilket du kan göra först 210809.

 

Preliminära schemalagda kursdagar under HT-21 är (halv/heldagar):

 

Utifrån rådande pandemiläge kan undervisningen komma att behöva anpassas. Informationen kan komma att uppdateras i välkomstbrevet och på programmets hemsida inför uppropet efterhand som vi vet mer om läget till hösten. Titta därför igenom informationen igen inför uppropet.
Distriktssköterskeprogrammet första startar termin vecka 35 med två kurser: Barns och ungdomars livsvillkor, hälsa och ohälsa (8SSA03) och Specialistsjuksköterskan och kärnkompetenserna i avancerad omvårdnad (8SSA04). Föreläsningarna och majoriteten av basgrupperna sker via zoomlänkar. Gruppdialoger som är lärarlösa finns också återkommande planerade på zoom för att du ska kunna diskutera med basgruppsmedlemmarna utöver vanlig basgruppstid. Preliminär planering för de första två veckorna följer:

 

·       Vecka 35 Måndag kl.9.15- ca13: Distriktssköterskeprogrammet introduceras fysiskt på plats, Campus US. Tisdag kl.14-16: Den generiska kärnkompetenskursen introduceras via zoomföreläsning. Onsdag kl. 13.15-15 Föreläsning om Kärnkompetenserna kl. 15.15-17 samt biblioteksinformation sker via zoom. Torsdag kl. 9.15-12: Basgrupp via zoom samt kl.13.15-15 Studentkåren informerar via zoom.

·       V36  Måndag kl.8.30-10: Kursdialog DSK programmet via zoom. Basgrupp kl. 10.15-12 via zoom samt föreläsningar via zoom kl. 13.15- prel. kl.17. Tisdag kl. 8.15-10 finns möjlighet via zoom till Studentdialog i basgrupp - lärarlöst. Här kan du diskutera och lösa frågor tillsammans med dina basgruppsmedlemmar.

 

Kursinformation: Distriktssköterskeutbildningen läses på helfart under sammanlagt två och en halv termin från och med HT21. Programmet består av nio kurser omfattande totalt 75 högskolepoäng (hp). Under den första terminen läses fyra separata kurser à 7,5 hp, för mer information se nedan.

 

Kurser under första terminen HT 2021Visa/dölj innehåll

  • Kurs 8SSA04: Specialistsjuksköterskan och kärnkompetenserna i avancerad omvårdnad, 7,5 hp (halvfart)
  • Kurs 8SSA03: Barns och ungdomars livsvillkor, hälsa och ohälsa, 7,5 hp (halvfart)
  • Kurs: 8SSA01: Systematisk undersökningsmetodik avancerad hälsobedömning och kliniskt resonemang, 7,5 hp (halvfart)
  • Kurs 8DIA18: Examensarbete i omvårdnadsvetenskap med inriktning specialistsjuksköterska med inriktning distriktssköterska, 15 hp (magisterexamen) (Termin 1, 2 och 3)
  • Alt. Kurs: 8DIA20: Självständigt arbete för specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot distriktssköterska (yrkesexamen). (Termin 1, 2 och 3)

Du kommer att börja med kursen Specialistsjuksköterskan och kärnkompetenserna i avancerad omvårdnad. Kursen läses på halvfart (ojämna veckor) tillsammans med studenter på andra specialistsjuksköterskeprogram inom Linköpings Universitet. Samtidigt med denna kurs läses även Barns och ungdomars livsvillkor, hälsa och ohälsa på halvfart (jämna veckor). Dessa två kurser pågår under totalt tio veckor och avslutas i vecka 44.

I v. 45 påbörjas två nya kurser som båda går på halvfart: Systematisk undersökningsmetodik avancerad hälsobedömning och kliniskt resonemang (7,5 hp) och Examensarbete i omvårdnadsvetenskap med inriktning specialistsjuksköterska med inriktning distriktssköterska (8DIA18) ELLER Självständigt arbete för specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot distriktssköterska (8DIA20). Under första terminen påbörjar du tillsammans med en kurskamrat ert examensarbete alt. självständigt arbete (Kurs: 8DIA18/8DIA20) som sedan fortlöper under andra och tredje terminen. För mer detaljer kring kursupplägget vänligen se bifogad terminsöversikt.

Nedan kommer information om den första kursen Specialistsjuksköterskan och kärnkompetenserna i avancerad omvårdnad och de förberedelser du ska göra innan kursstart.

Kurs 8SSA04: Specialistsjuksköterskan och kärnkompetenserna i avancerad omvårdnad, 7,5 hp

Innan kursstart eller under första dagen på campus måste du se den inspelade föreläsningen “Omvårdnadsbegrepp på avancerad nivå” av professor Carina Berterö. Onsdagen den 26 augusti genomförs en uppföljande efterläsning, s.k. Flipped Classroom pedagogik. Denna möjliggör interaktivitet och diskussion. Klicka på eller kopiera in webbadressen nedan i din webbläsare för att komma till nedladdningssidan för föreläsningen. Ladda ner och titta på den. Den är uppbyggd som en Power Point presentation med ljud till varje bild. Skriv ner frågor som du tar med dig till seminariet.

Länk till presentationen

Examinationsseminariet är planerat den 28 oktober.

Utbildning vid medicinska fakultetenVisa/dölj innehåll

Pedagogisk grundsyn vid Medicinska fakulteten 

Vid medicinska fakultetens samtliga utbildningar i Linköping/Norrköping/ Nyköping tillämpas den pedagogiska modellen problembaserat lärande, PBL, vilken betonar studentens ansvar för sitt lärande. Arbetsformerna under utbildningens gång är basgruppsarbete, föreläsningar, seminarier och examinationer för att stödja utvecklingen av ett kritiskt och utforskande förhållningssätt samt förmågan att arbeta i grupp. Basgruppsarbetet är det centrala arbetssättet för att bearbeta och lära under hela studietiden. Basgrupp innebär att studenterna arbetar tillsammans med utgångspunkt från verklighetsnära situationer eller problem med relevans för distriktssköterskeutbildningen. Grunden i PBL är att söka sin egen kunskap utifrån lärandemålen för utbildningen, vilket innebär att ingen obligatorisk litteratur finns tillgänglig. En referenslitteraturlista bifogas till detta brev som presenterar relevant litteratur för hela utbildningen. 
Länkar för mer information om PBL: https://liu.se/artikel/problembaserat-larande och https://www.youtube.com/watch?v=JX6uezNgyss&t=1s 

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) 

Distriktssköterskeutbildningen består av två VFU-perioder under 2022. Den första VFU-perioden startar vårterminen 2022 (sammanlagt 18 dagar) med fokus på barnhälsovård och elevhälsa. Den andra VFU-perioden startar hösten 2022 med fokus på primärvård och hemsjukvård, inklusive två fältstudiedagar. VFU-platsen tillhandahålls av universitetet. Under VFU-perioderna kan resor till verksamheterna bli aktuellt.

Arbetsformer

Vid Linköpings universitet används den digitala plattformen LISAM för pedagogisk kommunikation mellan lärare och studenter. Varje program har ett eget kursrum där all kursinformation förmedlas. Det är av yttersta vikt att Du ofta går in och tittar i kursrummet då information ständigt förändras och uppdateras, framförallt schemat och dess innehåll. Inlogg till LISAM och e-post osv. kommer du att få efter uppropet och så fort du är registrerad på kursen. 

Slutligen vill vi betona att denna utbildning är på avancerad nivå (magister eller yrkesexamen). Det innebär att den bygger vidare på kunskaper som förmedlas i sjuksköterskeprogrammet och vi förväntar oss därför att du har med dig dessa kunskaper in i programmet. Likaså vill vi betona att tempot är högre på avancerad nivå jämfört med utbildningar på grundnivå. Utifrån vår erfarenhet av att ha genomfört detta program under flera år vill vi också betona vikten av att avsätta tillräckligt med tid varje vecka för studier för att du som student skall uppnå godkända resultat. 

Vi ser fram emot att träffa dig i höst och ett gott samarbete under utbildningen fram till din examen som distriktssköterska!

Med vänliga hälsningar 
Anita Kärner Köhler (kursansvarig), Marie Mattisson (biträdande kursansvarig) och AnnaCarin Hallin (administratör) 

 

KontaktpersonerVisa/dölj innehåll

Bild saknas

Programledning och -administration vid Barnmorskeprogrammet och specialistsjuksköterskeprogrammen

Funktionsadress

ProgramhemsidaVisa/dölj innehåll