Att leda i den mångkulturella skolan 7,5 hp 

Uppslagen lärobok.
Uppslagen lärobok.
En utbildning för dig som är rektor eller motsvarande och som genomgått den statliga befattningsutbildningen Rektorsprogrammet, eller en tidigare statlig rektorsutbildning och vill fördjupa dig i vad det pedagogiska ledarskapet innebär i den mångkulturella skolan.   
Hösten 2022 startar Linköpings universitet en fortbildningsinsats för rektorer. I denna uppdragsutbildning på 7,5 hp får du som rektor eller motsvarande möjlighet att fördjupa dig i vad det pedagogiska ledarskapet innebär i den mångkulturella skolan. Genom utbildningen får du både kompetensutveckling och tillgång till ett nätverk med andra rektorer med liknande erfarenheter, som står inför liknande utmaningar. Utbildningen ingår i Skolverkets satsning ”Fortbildning för rektorer”.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som är rektor eller motsvarande och som genomgått den statliga befattningsutbildningen, Rektorsprogrammet, eller en tidigare statlig rektorsutbildning. Du ska efter genomgången befattningsutbildning också ha arbetat ett år som rektor.

Om utbildningen

Skolan ska främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse. Detta ställer höga krav på rektorer och skolledare, som måste förhålla sig till förväntningar från styrdokument och huvudmän, från det omgivande samhället, och från den egna organisationen. Framförallt ställs höga krav på skolledare och rektorer att navigera olika värderingsfrågor och rättvisefrågor.

I den här kursen fokuserar vi på de utmaningar och möjligheter som ledarskap i den mångkulturella skolan innebär. Utifrån teoretiska perspektiv, aktuell forskning, praktisk erfarenhet och relevanta styrdokument behandlar vi begrepp som integration, rasism, tolerans, normkritik, mångkulturalism och inkludering. Ledarskap i frågor om värderingar och värdekonflikter inom den egna verksamheten ägnas särskilt utrymme.

Under kursen kommer deltagarna att kartlägga sin verksamhets arbete med mångfaldsfrågor, i syfte att identifiera framgångsfaktorer och förbättringsområden. På så sätt kommer kursdeltagarna få både kunskap och verktyg som ger bättre förutsättningar för att framgångsrikt leda den mångkulturella skolan.

Undervisning och arbetsformer

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, gruppdiskussioner, övningar och redovisningar. Utöver detta ingår självstudier och att självständigt beskriva och analysera den egna verksamheten utifrån särskilda uppgifter.

Kursen är indelad i tre internat om två dagar, vilka sker på plats i Norrköping. Varje internat börjar efter lunch (13.00-17.00), och fortsätter efterföljande dag med en hel kursdag (9.00-17.00). För deltagare som har möjlighet att stanna kvar i Norrköping anordnas också en kvällsaktivitet vid respektive tillfälle.

På det första internatet arbetar vi med centrala begrepp som etnicitet, mångfald och rasism, utifrån teorier, aktuell forskning, styrdokument, och skolans värdegrund.

På det andra internatet arbetar vi med konflikt, tolerans, och normkritik i pedagogik och ledarskap, och diskuterar värderingskonflikter inom den egna verksamheten samt skolledarens roll och förutsättningar att hantera sådana konflikter.

På det sista internatet arbetar vi med representation och representationer: hur elever, och skolpersonal förstår mångfald i skolan, hur huvudmän och det omgivande samhället ser på mångfald i skolan, samt hur skolledare navigerar dessa föreställningar och idéer när de företräder och leder den egna verksamheten. 

Utöver dessa internat omfattar kursen också tre seminarier på distans. Under de två första diskuteras självstudieuppgifter mellan kurstillfällena. Vid det tredje examineras kursen.

Examinationsuppgift

I kursen ingår fyra skriftliga examinationsuppgifter, en kortare uppgift kopplad till respektive tema, och en lite mer omfattande uppgift där deltagaren reflekterar över det samlade kursinnehållet i relation till den egna praktiken och skolledarens roll.

Kursplan

Se vår kursplan för utförlig information. 

Medverkande lärare

Kursen ges av lärare vid REMESO, en forskningsmiljö vid LiU med fokus på migration, etnicitet och samhälle, tillsammans med lärare från andra delar av universitetet.

Länk till REMESO.

Finansiering

Huvudmannen och Skolverket delar på kostnaderna för utbildningen. Staten betalar universitetens kostnader för utbildningen medan huvudmannen står för deltagarens förutsättningar för att genomföra utbildningen, såsom lön under utbildningstiden, kurslitteratur, resor samt kostnaderna för internat- och seminariedagar.

Kontakt Visa/dölj innehåll

Relaterad information Visa/dölj innehåll

Taggar Visa/dölj innehåll