Är du eller personalen på din förskola i behov av kompetensutveckling? På uppdrag av Skolverket erbjuder Linköpings universitet flera så kallade kommunförlagda utbildningar för förskolepersonal. 

I en kommunförlagd utbildning står Skolverket för kostnaderna för undervisning och kurslitteratur. Skolans huvudman, eller flera huvudmän från olika skolor, kommer överens med lärosätet om hur, var och när utbildningen ska genomföras.

Alla kurser omfattar 7,5 högskolepoäng (hp). Kurserna består av föreläsningar, litteraturstudier och seminarier samt verksamhetsanknutna uppgifter mellan träffarna.

Se nedan vilka kurser som LiU kan erbjuda som kommunförlagd utbildning. Kurserna har olika målgrupper och det finns kurser för rektorer, biträdande rektorer och förskollärare samt barnskötare och annan pedagogisk personal. 

Om du vill veta mer om Skolverkets kommunförlagda kurser för förskolepersonal, besök gärna Skolverkets informationssida.

Deltagare om kursen Flerspråkighet och interkulturalitet i förskolan 

En helt fantastisk utbildning, som gett mig kunskap om interkulturellt förhållningsätt, flerspråkiga barns utveckling, språk och kunskapsutvecklande arbetssätt. Jag har fått kunskap och verktyg för hur jag som förskollärare kan bidra till att göra världen till en bättre plats.
Kursdeltagare hösten 2023

LiU:s aktuella utbud av kommunförlagda kurser för förskolepersonal

Flerspråkighet och interkulturalitet i förskolan 

En utbildning som syftar till att öka din kompetens om flerspråkiga barns språkliga utveckling.

Målgrupp

Utbildningen erbjuds till förskollärare, barnskötare och annan pedagogisk personal som är anställda i förskolan.

Innehåll

Du som går kursen kommer att få verktyg till att utveckla arbetssätt och metoder för att stödja flerspråkiga barns möjlighet att kommunicera såväl på sitt modersmål som på svenska. En röd tråd genom kursen kommer att vara ett interkulturellt förhållningssätt som innebär att förskolan ser alla språk och kulturella perspektiv som viktiga.

Matematikdidaktik i förskolan - ny kurs 2023!

Syftet med kursen är att du ska vidga och fördjupa din kunskap om undervisning och lärande i matematik i förskolan och att du ska öka din tilltro till din förmåga att undervisa i matematik.

Målgrupp

Kursen riktar sig till förskollärare, anställda i förskolan, som har en behörighetsgivande examen, ett behörighetsbevis eller förskollärarlegitimation.

Innehåll

I kursen ingår att planera, genomföra och utvärdera aktiviteter med matematikinnehåll i din barngrupp. Aktiviteterna diskuteras och reflekteras över i relation till litteratur och aktuell forskning om hur barns lärande inom matematik kan stödjas, utvecklas, stimuleras och utmanas. Du får också öva dig i att analysera och reflektera över valda didaktiska ställningstaganden i matematikundervisningen utifrån mötet med både individuella barn och i barngruppen.

Övriga kommunförlagda kurser för förskolepersonal

På uppdrag av Skolverket kan det vara möjligt för LiU att arrangera fler kommunförlagda kurser för personal i förskolan, exempelvis:

  • Undervisning i förskolan
  • Leda och organisera det systematiska kvalitetsarbetet - rektorns ansvar för förskolans kvalitet
  • Utmana och stödja varje barns utveckling och lärande i förskolan
  • Naturvetenskap och teknik i förskolan med didaktisk inriktning
  • Dokumentera, följa upp, utvärdera och utveckla förskolans kvalitet – systematiskt kvalitetsarbete

Hör av dig till oss vid intresse, så hjälper vi till med att undersöka möjligheten att ge den kommunförlagda utbildning du önskar.

Kommunförlagd utbildning vid LiU

Fler utbildningar för förskollärare

Kontakt

Kontakta oss, vi svarar gärna på dina frågor

• Utbildningssamordnare – om praktiska frågor och administration.
• Projektledare – om övergripande frågor som ekonomi, avtal eller regelverk.

Uppdragsutbildning vid LiU