Matematikinlärning för förskollärare i förskoleklass 15 hp

Bild på barn med kvinnlig lärare.
Bild på barn tillsammans med en förskollärare. johner.se/Cultura Creative
En utbildning för dig som är förskollärare och arbetar i förskoleklass. I utbildningen behandlas bland annat planering, genomförande och utvärdering av matematikundervisning i de tidiga skolåren, samt matematikundervisning i relation till elevers skilda förutsättningar.

Genom denna utbildning stärker du som förskollärare din kompetens inom matematikinlärning. Utbildningen ges på uppdrag av Skolverket.

Utbildningens innehåll

Ett genomgående tema i kursen är elevers möten med matematik. I detta omfattas teorier om elevers begreppsutveckling samt tal- och rumsuppfattning och hur elevers lärande tar sig uttryck i samspel med omgivningen. Andra centrala begrepp som behandlas är mönster, tid och förändring.

I kursen uppmärksammas didaktiska förhållningssätt till lärande och undervisning i relation till det centrala innehållet i matematik för förskoleklassen och de tidiga skolåren (F-3). Den studerande övar sig i att planera, genomföra och utvärdera matematikundervisning i förskoleklass och i de tidiga skolåren (F-3).

I kursen ingår också olika kartläggningsinstrument och former för bedömning av elevers kunnande i matematik. Vidare diskuteras matematikundervisning i relation till elevers skilda förutsättningar.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som är anställd för undervisning i förskoleklassen och som har en förskollärarexamen enligt bilaga 2 till högskoleförordningen (1993:100), eller äldre motsvarighet.

Din arbetsgivare måste godkänna att du deltar

Kom ihåg att din arbetsgivare ska godkänna ditt deltagande och skriva under blanketten huvudmannens godkännande. Denna blankett gäller för kursen som startar HT22:

Huvudmannens godkännandeblankett matematikinlärning i förskoleklass

Om ni är flera hos samma huvudman som vill gå någon av kurserna kan det finnas möjlighet att anordna kommunförlagda kurser. Kontakta LiU Uppdragsutbildning för mer information.

Undervisnings- och arbetsformer

Kursen går på kvartsfart under två terminer, och den ges helt på distans. I kursen ingår föreläsningar, seminarier och workshops (i digitala former) samt självstudier, både enskilt och i grupp.

Examination

Kursen examineras genom muntlig redovisning, skriftlig redovisning och skriftlig hemtentamen.

Kursplan

Se vår kursplan för utförlig information

Finansiering

Kursen finansieras av Skolverket. Huvudmannen ger förutsättningar för deltagaren att medverka.
Det finns möjlighet att söka statsbidrag för denna utbildningsinsats, och därigenom få bidrag för ersättning till deltagarens lön under studietiden. Läs mer om statsbidraget.

Validering

Du som deltar i denna kurs erbjuds möjlighet till validering för tillgodoräknande. Valideringen innebär en kartläggning och bedömning av dina kunskaper och färdigheter i förhållande till lärandemålen i kursen. Vill du ansöka om tillgodoräknande av tidigare studier använder du dig av denna blankett. Ifylld blankett skickas tillsammans med kopior på betyg, kursbeskrivningar och eventuellt litteraturlistor eller andra intyg till Linda Uhrbom, senast den 15 september. Den slutgiltiga bedömningen planeras ges senast den 15 november. Har du inte fått besked deltar du i momentet.

Denna utbildning ska ge teoretiska kunskaper om det praktiska arbetet i klassrummet. Kan du styrka att du genom din yrkeslivserfarenhet förvärvat de teoretiska kunskaper som kursen ger har du möjlighet att ansöka om validering. Erfarenhet från arbete i förskoleklass och årskurs 1-3 innebär inte att man per automatik uppfyller lärandemålen i kursen och får validera, utan man måste styrka att lärandemålen uppfylls med dokumenterade erfarenheter (t.ex. har du kanske lett utvecklingsarbete inom ett relevant område som din rektor kan intyga). Vill du åberopa yrkeslivserfarenhet ber vi dig kontakta linda.urhbom@liu.se för information om hur du går tillväga.

 

Kontakt Visa/dölj innehåll

Relaterad information Visa/dölj innehåll

Uppdragsutbildning vid LiU- en akademi för yrkesverksamma

LiU:s erfarna forskare och lärare erbjuder utbildning som håller hög kvalitet och vilar på vetenskaplig grund. Den som deltar i en uppdragsutbildning behöver vara yrkesverksam, det är arbetsgivaren (eller annan organisation, t ex ett fackförbund eller Arbetsförmedlingen) som bekostar utbildningen.

Det här är en öppen uppdragsutbildning vid Linköpings universitet. Du som tillhör målgruppen är välkommen att söka, avgiften betalas av din arbetsgivare. Vi erbjuder även skräddarsydda utbildningar. Uppdragsutbildning är en möjlighet för arbetsgivare att ge sina anställda en möjlighet till livslångt lärande.

 

Det här är en skräddarsydd uppdragsutbildning vid Linköpings universitet. Kontakta oss på uppdragsutbildning@liu.se om du vill veta mer. Vi erbjuder även öppna utbildningar inom olika områden. Uppdragsutbildning är en möjlighet för arbetsgivare att ge sina anställda en möjlighet till livslångt lärande.

Taggar Visa/dölj innehåll