Bild på barn med kvinnlig lärare.
  johner.se/Cultura Creative
En utbildning för dig som är förskollärare och arbetar i förskoleklass. I utbildningen behandlas bland annat planering, genomförande och utvärdering av matematikundervisning i de tidiga skolåren, samt matematikundervisning i relation till elevers skilda förutsättningar.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som är anställd för undervisning i förskoleklassen och som har en förskollärarexamen enligt bilaga 2 till högskoleförordningen (1993:100), eller äldre motsvarighet.

Om utbildningen

Genom denna utbildning stärker du som förskollärare din kompetens inom matematikinlärning. Utbildningen ges på uppdrag av Skolverket.

Innehåll

Ett genomgående tema i kursen är elevers möten med matematik. I detta omfattas teorier om elevers begreppsutveckling inom exempelvis taluppfattning och tals användning och geometri och hur elevers lärande tar sig uttryck i samspel med omgivningen. Annat centralt innehåll som behandlas under kursen är till exempel algebra, sannolikhet och statistik, samband och förändring samt problemlösning.

Genomförande

Kursen går på kvartsfart under två terminer, och den ges helt på distans. I kursen ingår föreläsningar, seminarier och workshops (i digitala former) samt självstudier, både enskilt och i grupp.

Kursen examineras genom muntlig redovisning, skriftlig redovisning och skriftlig hemtentamen.

Kursplan

Mer information finns i utbildningens kursplan.

Finansiering

Kursen finansieras av Skolverket. Huvudmannen ger förutsättningar för deltagaren att medverka. Det finns möjlighet att söka statsbidrag för denna utbildningsinsats, och därigenom få bidrag för ersättning till deltagarens lön under studietiden. Läs mer om statsbidraget.

Blanketter och validering

Din arbetsgivare måste godkänna att du deltar

Kom ihåg att din arbetsgivare ska godkänna ditt deltagande och skriva under blanketten huvudmannens godkännande. Denna blankett gäller för kursen som startar HT24:

Huvudmannens godkännandeblankett matematikinlärning i förskoleklass

Om ni är flera hos samma huvudman som vill gå någon av kurserna kan det finnas möjlighet att anordna kommunförlagda kurser. Kontakta LiU Uppdragsutbildning för mer information.

Validering för dig med kursstart HT23

Du som deltar i denna kurs erbjuds möjlighet till validering för tillgodoräknande. Valideringen innebär en kartläggning och bedömning av dina kunskaper och färdigheter i förhållande till lärandemålen i kursen. Vill du ansöka om tillgodoräknande av tidigare studier använder du dig av denna blankett. Ifylld blankett skickas tillsammans med kopior på betyg, kursbeskrivningar och eventuellt litteraturlistor eller andra intyg till utbildningssamordnaren, senast den 15 september. Den slutgiltiga bedömningen planeras ges senast den 15 november. Har du inte fått besked deltar du i momentet.

Denna utbildning ska ge teoretiska kunskaper om det praktiska arbetet i klassrummet. Kan du styrka att du genom din yrkeslivserfarenhet förvärvat de teoretiska kunskaper som kursen ger har du möjlighet att ansöka om validering. Erfarenhet från arbete i förskoleklass och årskurs 1-3 innebär inte att man per automatik uppfyller lärandemålen i kursen och får validera, utan man måste styrka att lärandemålen uppfylls med dokumenterade erfarenheter (t.ex. har du kanske lett utvecklingsarbete inom ett relevant område som din rektor kan intyga). Vill du åberopa yrkeslivserfarenhet ber vi dig kontakta utbildningssamordnaren för information om hur du går tillväga.

Fler utbildningar för dig som är förskollärare

Kontakt

Utbildningen ges av