Läs- och skrivinlärning för förskollärare i förskoleklass 15 hp

 
En utbildning för dig som är förskollärare och arbetar i förskoleklass. I utbildningen behandlas bland annat hur du som lärare kan stimulera och utveckla barns tidiga läsande och skrivande och lämpliga pedagogiska insatser vid läs- och skrivsvårigheter.

Genom denna utbildning stärker du som förskollärare din kompetens inom läs- och skrivinlärning. Utbildningen ges på uppdrag av Skolverket.

Utbildningen är indelad i tre delmoment

Det första delmomentet behandlar förutsättningar för den tidiga språk-, läs- och skrivutvecklingen. Här studeras skillnader mellan talat och skrivet språk samt faktorer som påverkar elevers språkliga utveckling. Dessutom kopplas begreppet språklig medvetenhet till det tidiga läs- och skrivlärandet.

Det andra delmomentet behandlar elevers läs- och skrivutveckling. Inom delområdet studeras teorier om läs- och skrivmodeller. Här studeras också kartläggning och bedömning av elevers läs- och skrivfärdigheter. Dessutom ingår att planera och motivera undervisning som stimulerar och utvecklar barns tidiga läsande och skrivande.

Det tredje och sista delmomentet behandlar läs- och skrivsvårigheter. Här studeras tecken på läs- och skrivsvårigheter och lämpliga pedagogiska insatser för dessa.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som är anställd för undervisning i förskoleklassen och som har en förskollärarexamen enligt bilaga 2 till högskoleförordningen (1993:100), eller äldre motsvarighet.

Din arbetsgivare måste godkänna att du deltar

Kom ihåg att din arbetsgivare ska godkänna ditt deltagande och skriva under blanketten huvudmannens godkännande. Denna blankett gäller för kursen som startar HT23:

Om ni är flera hos samma huvudman som vill gå någon av kurserna kan det finnas möjlighet att anordna kommunförlagda kurser. Kontakta LiU Uppdragsutbildning för mer information.

Undervisnings- och arbetsformer

Kursen går på kvartsfart under två terminer, och den ges helt på distans. I kursen ingår föreläsningar, seminarier och workshops (i digitala former) samt självstudier, både enskilt och i grupp. Totalt 7 träffar.

Examination

Kursen examineras genom en skriftlig hemtentamen, en redovisning av ett projektarbete, och en skriftlig redovisning. Examinationerna är individuella.

Kursplan

Se vår kursplan för utförlig information.

Finansiering

Kursen finansieras av Skolverket. Huvudmannen ger förutsättningar för deltagaren att medverka.

Det finns möjlighet att söka statsbidrag för denna utbildningsinsats, och därigenom få bidrag för ersättning till deltagarens lön under studietiden. Läs mer om statsbidraget.

Validering för dig med kursstart HT23

Du som deltar i denna kurs erbjuds möjlighet till validering för tillgodoräknande. Valideringen innebär en kartläggning och bedömning av dina kunskaper och färdigheter i förhållande till lärandemålen i kursen. Vill du ansöka om tillgodoräknande av tidigare studier använder du dig av denna blankett. Ifylld blankett skickas tillsammans med kopior på betyg, kursbeskrivningar och eventuellt litteraturlistor eller andra intyg till Linda Uhrbom, senast den 15 september. Den slutgiltiga bedömningen planeras ges senast den 15 november. Har du inte fått besked deltar du i momentet.

Denna utbildning ska ge teoretiska kunskaper om det praktiska arbetet i klassrummet. Kan du styrka att du genom din yrkeslivserfarenhet förvärvat de teoretiska kunskaper som kursen ger har du möjlighet att ansöka om validering. Erfarenhet från arbete i förskoleklass och årskurs 1-3 innebär inte att man per automatik uppfyller lärandemålen i kursen och får validera, utan man måste styrka att lärandemålen uppfylls med dokumenterade erfarenheter (t.ex. har du kanske lett utvecklingsarbete inom ett relevant område som din rektor kan intyga). Vill du åberopa yrkeslivserfarenhet ber vi dig kontakta linda.urhbom@liu.se för information om hur du går tillväga.

Kontakt

Relaterad information