Tre läkare utför ett kirurgiskt ingrepp
Emma Busk Winquist
En utbildning för dig som arbetar som sjuksköterska och som vill fördjupa dina kunskaper inom thorax- och kärlkirurgisk omvårdnad.

Målgrupp

För dig som är sjuksköterska och har minst 12 månaders yrkeslivserfarenhet som sjuksköterska efter avlagd examen. Du behöver också ha erfarenhet av vårdarbete inom thorax- och kärlkirurgi eller motsvarande.

Om utbildningen 

I utbildningen behandlas thorax- och kärlkirurgisk omvårdnad, inkluderande hjärt-, kärl- och lungkirurgi samt olika faser av det pre, per- postoperativa förloppet. Utbildningen innehåller också psykologiska och fysiologiska faktorer som har betydelse för thorax -och kärlkirurgiska ingrepp samt farmakologi.

Innehåll

Utbildningen behandlar följande tema:
• sjuksköterskans kärnkompetenser (personcentrerad vård, samverkan i team, evidensbaserad vård, säker vård, förbättringskunskap, informatik).
• pre-, per- och postoperativt thorax- och kärlkirurgiskt förlopp
• komplikationer i thorax- och kärlkirurgiskt förlopp
• bedömningsinstrument
• hemodynamik
• respirationsfysiologi
• organsvikt
• hjärtassister
• farmakologisk, icke- farmakologisk behandling
• stöd för ökad egenvårdskapacitet (egenvård och familjestöd)

Undervisning och arbetsformer

Undervisningen, som genomförs på plats på Universitetssjukhuset respektive på distans, består av föreläsningar, basgruppsarbete, seminarier och färdighetsträning.
Centralt i utbildningen är det problembaserade lärandet. Deltagaren tar eget ansvar för sitt lärande genom ett aktivt och bearbetande förhållningssätt till studieuppgifterna. Arbetsformerna utmanar deltagarna att självständigt formulera frågor för lärande, att söka kunskap och att i dialog med andra, bedöma och utvärdera uppnådd kunskap.
Deltagaren arbetar tillsammans i grupper utifrån verklighetsanknutna situationer för att utveckla det egna lärandet, bidra till andras lärande och för att träna samarbete. Lärarens roll är att stödja deltagaren i detta arbetssätt.

Omfattning och examination

Utbildningen omfattar 7.5 högskolepoäng, och motsvarar totalt cirka 200 timmars studier. Examination sker genom en individuell skriftlig rapport. För godkänt på kursen krävs dessutom aktivt deltagande i seminarier och basgruppsarbete.

Kursplan

Läs mer i utbildningens kursplan.

Kontakt

Utbildningen ges av