johner.se/Plattform
I omställningen mot en social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet kan innovation utgöra en kraftfull möjliggörare! LiU öppnar nu upp möjligheten för dig att tillsammans med forskare, Viable Cities, konsortiet Accelerera och andra kommuner fokusera på hur just din kommun kan bli hållbar med hjälp av innovation. 

För att nå hållbarhetsmålen i FN:s initiativ Agenda 2030 behöver kommuner hållbarhetssäkra sina städer. I det arbetet behövs kompetens och strategiska insatser inom kommuner och kommunala bolag. En förutsättning för att arbeta effektivt för hållbarhet i din kommun är att främja innovation! Genom innovation och nya sätt att samarbeta kan ni som kommun bygga en experimenterande kultur som möjliggör omfattande förändringar.

Den här utbildningen stödjer satsningen Klimatneutrala städer 2030 där 23 svenska kommuner, tillsammans med LiU och fem andra myndigheter arbetar för att skapa ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbara städer. Städer som fungerar bra för människorna som bor i den, som är bra för medborgarnas, företagens och samhällets ekonomi – och – som är bra för klimatet och vår planet. 

Utbildningen genomförs i samarbete med Viable Cities, Accelerera konsortiet och Centrum för kommunstrategiska studier - CKS.

Målgrupp

Denna utbildning riktar sig till dig som arbetar som:

  • koordinator
  • projektledare
  • strateg
  • ledare

eller har annan liknande befattning där du arbetar med stads- och samhällsplanering samt klimatomställning inom en kommun eller kommunalt bolag.

Om utbildningen

Innehåll

Utbildningen ger dig en unik chans till inblick i den senaste forskningen, coachning av forskare och experter från konsortiet Accelerera och Viable Cities och möjligheter att utbyta erfarenheter med anställda från andra kommuner som arbetar mot målet att bli klimatneutrala. Du arbetar under hela utbildningen med ett eget case från din kommun, som coachas av våra forskare och experter.
Aktuella forskningsämnen som kommer att introduceras och diskuteras är bland annat:

  • klimatomställning och samhällsutmaningar
  • transformativ innovation
  • medborgarengagemang
  • missionsorientering
  • design approach

Du får också möjlighet att prova på en rad olika verktyg och metoder för att arbeta med omställningsprocesser som exempelvis living labs, narrativa metoder, formativ evaluering och uppföljning av transformativa förändringar.

Upplägg, undervisning och arbetsformer

Utbildningen startar med ett individuellt planeringssamtal, där vi frågar om dina individuella förväntningar och behov samt förutsättningar och möjligheter till lärande inom den egna organisationen. Inför det första gemensamma tillfället, ägnar du dig åt eget förberedelsearbete och självstudier. Under de gemensamma fyra internat-tillfällena ingår, förutom föreläsningar, diskussioner i grupp och praktiska tillämpningar även moment där ni som deltagare får möta forskare från LiU och experter från Viable Cities och konsortiet Accelerera. Mellan internaten får du coachning i arbetet med case från den egna praktiken och utövar självstudier. Efter det sista gemensamma tillfället följs din lärandeprocess upp.

Omfattning och examination

Utbildningen omfattar 7.5 hp, och motsvarar totalt cirka 200 timmars studier. Examination sker genom individuella uppgifter, och uppgifter som genomförs i grupp.

Utbildningens internat

Utbildningen innehåller 4 internat á 2 dagar, som behandlar följande teman:

Internat 1 

Under vår första träff introduceras ni för grundläggande koncept av omställning, systemperspektiv och transformativ innovation för att möta stora samhällsutmaningar. Vi fokuserar också på missionsorienterade arbetssätt och vilka verktyg och strategier som kan användas för att aktivt arbeta med omställningsfrågor inom kommuner.

Internat 2 

Under andra internatet ligger fokus på Design approach för att driva utvecklingsprocesser. Du får en introduktion till designteorier, tjänstedesign och hur de kan användas inom klimatomställning. Du får exempel på konkreta fall och övningar för design av omställningsstrategier. Internaten behandlar också omställning som samverkan i komplexa sammanhang och centrala ämnen som medborgarengagemang, involvering och mobilisering av civilsamhälle och näringsliv.

Internat 3

Vår tredje träff fokuserar på att prova nya verktyg i klimatomställningen som till exempel användning av living labs, testbäddar för nya lösningar, transformativa portföljstrategier och systemdemonstratorer. Ytterligare fokus ligger på utveckling av strukturer för lärande, som exempelvis  learning history och narrativa metoder. Vi tar också upp verktyg för formativ evaluering och uppföljning av transformativa förändringar.

Internat 4 

Fjärde och sista internatet fokuserar på samhällsplanering för omställning, som till exempel vidareutveckling av kommunala planeringsprocesser och instrument för att stödja transformativ förändring. Vi fokuserar på hur förmågor för innovation och transformation kan byggas genom att arbeta utifrån frågorna: Vilka förmågor behövs för att leda och implementera kommunala omställningsprocesser? Hur kan de förbättras?

Du som deltagare kommer också få i uppgift att designa ett konkret missions-orienterat projekt för din kommun som vidareutvecklas och presenteras under utbildningens gång.

Relaterad utbildning

Kontakt

Utbildningen ges av

I samarbete med