Affärsrätten reglerar det ekonomiska livet i syfte att tillvarata en marknadsekonomis fördelar och begränsa dess skadeverkningar. Vid LiU utbildar vi framtidens jurister med inriktning mot affärslivet.

Forskarutbildningen i affärsrätt är inriktad på rättens funktion i samhället, varvid vikten av att förena rättsteori med materiella rättsfrågor betonas, liksom uppgiften att tydliggöra rättsvetenskapens normativa karaktär. Vidare skall utbildningen uppmuntra och främja användningen av tankemodeller, som hämtas från andra vetenskaper, särskilt filosofi och ekonomi.

Efter avslutad utbildning ska den forskarstuderande vara väl förberedd för fortsatt vetenskaplig verksamhet samt visa förmåga att presentera och sprida forskningsresultat inom och utanför akademin.

 

Kurser inom forskarutbildningen

Kollegor sitter i ett mötesrum.
KÖL-samarbete

Utbildningen för doktorsexamen i affärsrätt omfattar 240 högskolepoäng och består av kurser om sammanlagt 60 högskolepoäng och en avhandling om 180 högskolepoäng. Kurspoängen utgörs av till lika delar obligatoriska kurser som valfria kurser.

De obligatoriska kurserna ingår i ett samarbete mellan Karlstad, Örebro och Linköpings universitet, det så kallade KÖL-samarbetet. Det innebär att respektive lärosäte ger en av kurserna som doktorander från alla tre universitetsstäder läser tillsammans.

Läsåret 2020-2021 gavs kursen Rättsvetenskaplig teori och metod, 15 hp vid Örebro universitet

Läsåret 2021-2022 ges kursen Rättsvetenskaplig etik, 7,5 hp vid Linköpings universitet

Möt våra doktorer

Relaterat innehåll

Allmän studieplan

Kontakt

Avhandlingar

Forskning inom juridik

Lediga doktorandtjänster

Organisation

Forskarutbildning vid LiU