Med ägarledda aktiebolag i fokus!

Småföretagarna bör vara på alla makthavares prioritetlista! Jag forskar om hur aktiebolagslagen i större uträckning kan anpassas till de ägarledda bolagens behov.

Mitt forskningsområde är bolagsrätt, främst aktiebolagsrätt, med fokus på ägarledda verksamheter. Därtill har jag ett stort intresse för regleringsteori och hur utformningen av rättsliga regler påverkar lagens anpassningsförmåga till stora respektive små aktiebolag.

I ett pågående forskningsprojekt samarbetar jag med företagsekonomer vid CeFEO – Centre for Family Enterprise and Ownership i Jönköping och studerar förändringar i ägarkretsen i ägarledda aktiebolag, s.k. Ägardynamik. Vi undersöker vad som föranleder förändringar, t.ex. konflikter, åldersskäl, dödsfall, skilsmässa eller sedvanlig försäljning, vem som tar över aktierna, t.ex. andra aktieägare, make/maka, avkomlingar, anställda eller utomstående och hur förändringen påverkar företagets utveckling och fortlevnad. Särskilt studerar vi om företagsägare med hjälp av olika juridiska instrument förbereder sig inför ägarförändringar, exempelvis genom att skriva aktieägaravtal. Tidigare forskning indikerar nämligen att sådana instrument ofta förblir outnyttjade. Vi vill utreda varför de inte nyttjas och vilka förbättringsåtgärder som kan vidtas. Projektet pågår 2018 - 2020.

Postdoktorprojekt Minoritetsskydd i ägarledda aktiebolag – särskilt om insyn och exit, finansierades av Ragnar Söderbergs stiftelse och utfördes år 2016 - 2018. Bland annat genomförde jag en rättsfallskartläggning i syfte att belysa hur frekvent minoritetsskyddet används i bolagsrättsliga tvister. Jag har även studerat aktieägares möjlighet att låna pengar av bolaget för att finansiera en förändring i delägarkretsen, t.ex. att ta in ytterligare delägare eller göra en exit. Postdoktorstudien slutredovisades 2019.

I avhandlingsstudien Bolagsorganens reglering och dess ändamålsenlighet (2014) studerade jag särskilt hur ägarledda aktiebolag via flexibla beslutsförfaranden, t.ex. i form av informella möten eller familjeråd, kan fatta rättsenliga bolagsbeslut. Studien leder fram till en utvärdering av huruvida regleringen av bolagets organisation är ändamålsenlig för ägarledda aktiebolag.

Forskningskoordinering 

Vid avdelningen för affärsrätt ansvarar jag för vår serie av så kallade Högre seminarier. Till dessa bjuder vi ofta in representanter från det juridiska näringslivet, eller andra intressenter av affärsjuridisk forskning. Högre seminarier är forskningsseminarier där en eller flera forskare eller forskarstuderande presenterar, och öppnar för diskussion om, ett planerat, pågående eller avslutat projekt. Samtalen kan, utöver den materiella rätten, exempelvis beröra forskningens utformning och relevans, publiceringsmöjligheter och metodfrågor. Seminarierna behöver inte vara till omedelbar nytta för det praktiska rättslivet, men har ofta betydelsefulla kopplingar till detta. Vi ser gärna att både teoretiska och praktiska frågor möts i samtalet.

Vill du få inbjudan till våra seminarier? Varmt välkommen att kontakta mig!

Undervisar i associationsrätt 

Jag undervisar i begränsad utsträckning och för närvarande endast på programkurser i associationsrätt inom de Affärsjuridiska programmen, samt i form av handledning av kandidat- och masteruppsatser.

  • Associationsrätt, (747G64/747G65) inklusive kursansvar
  • Kandidatuppsats (747G69) inklusive kursansvar
  • Masteruppsats (747A28)

ForskningsprojektVisa/dölj innehåll

Titel: Ägardynamik i ägarledda aktiebolag – orsaker, effekter, reglering

Det här tvärvetenskapliga projektet ska studera ägardynamik i ägarledda aktiebolag och hur man skulle kunna reglera ägarförändringar utan att det påverkar företaget negativt. 

Projektet är ett samarbete mellan Linköpings universitet och Center for Family Enterprise and Ownership (CeFEO) vid Jönköping International Business School. Det kommer att genomföras med hjälp av djupintervjuer, enkäter och juridisk analys.

Projektet har beviljats forskningsstipendium av Jan Wallanders och Tom Hedelius Stiftelse samt Tore Browaldhs Stiftelse.

 

PublikationerVisa/dölj innehåll

Mer om HannaVisa/dölj innehåll

CV

  • 2018 Universitetslektor i affärsrätt med inriktning mot aktiebolagsrätt vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling / avdelningen för Affärsrätt
  • 2016 Ragnar Söderbergpostdoktor vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling/ avdelningen för Affärsrätt
  • 2014 Juris doktorsexamen i handelsrätt. Internationella Handelshögskolan i Jönköping

Forskningsaffiliering 

CeFEO

Center for Family Enterprise and Ownership (CeFEO) är ett interdisciplinärt forskningscenter med fokus på familjeföretag. Centret är rankat som den mest publicerade forskargruppen i Europa, och som nummer tre i världen, inom familjeföretagsforskningen.
Center for Family Enterprise and Ownership, CeFEO, Jönköping International Business School

Ratio

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras. 
Ratio – Näringslivets forskningsinstitut

Nätverk

  • Ledamot av Forskningsavdelningen för bolags- och värdepappersrätt, Stockholm Centre for Commercial Law (SCCL)
  • Medlem i styrgruppen för Nordisk selskapsrettsnettverk /the Nordic company law network

NyheterVisa/dölj innehåll

OrganisationVisa/dölj innehåll