Fotografi av Hanna Almlöf

Hanna Almlöf

Universitetslektor, Docent

Det flesta aktiebolag är små och ägarledda, men de måste ofta följa samma regler som stora företag. Jag forskar om hur aktiebolagsrätten kan ändras så att den bättre passar småbolag. Jag forskar även om stiftelser som bedriver näringsverksamhet.

Med ägarledda aktiebolag i fokus!

Småföretagare bör vara på alla makthavares prioritetslista! Företag med lokal förankring behövs för hållbar och långsiktig utveckling i hela Sverige. Jag forskar om hur lagen i större uträckning kan anpassas till de ägarledda bolagens behov och hur entreprenörskap kan bedrivas i stiftelseform.

Mitt forskningsområde är associationsrätt, främst aktiebolagsrätt, med fokus på ägarledda verksamheter. Därtill har jag ett stort intresse för regleringsteori och hur utformningen av rättsliga regler påverkar lagens anpassningsförmåga till olika näringsverksamheter, inklusive näringsdrivande stiftelser.

Jag undervisar och handleder på de affärsjuridiska programmen.

Forskningskoordinering

Vid avdelningen för affärsrätt ansvarar jag för vår seminarieserie. Till våra så kallade högre seminarier bjuder vi ofta in representanter från det juridiska näringslivet, eller andra intressenter av affärsjuridisk forskning. Högre seminarier är forskningsseminarier där en eller flera forskare eller forskarstuderande presenterar, och öppnar för diskussion om ett planerat, pågående eller avslutat projekt. Samtalen kan, utöver den materiella rätten, exempelvis beröra forskningens utformning och relevans, publiceringsmöjligheter och metodfrågor. Seminarierna behöver inte vara till omedelbar nytta för det praktiska rättslivet, men har ofta betydelsefulla kopplingar till detta. Vi ser gärna att både teoretiska och praktiska frågor möts i samtalet.

Vill du få inbjudan till våra seminarier? Varmt välkommen att kontakta mig!

Mer om Hanna

CV

 • 2023 Docent i affärsrätt vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling/ avdelningen för Affärsrätt
 • 2018 Universitetslektor i affärsrätt med inriktning mot aktiebolagsrätt vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling / avdelningen för Affärsrätt
 • 2016 Ragnar Söderbergpostdoktor vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling/ avdelningen för Affärsrätt
 • 2014 Juris doktorsexamen i handelsrätt. Internationella Handelshögskolan i Jönköping

Forskningsaffiliering 

CeFEO

Centre for Family Entrepreneurship and Ownership (CeFEO) är ett interdisciplinärt forskningscenter med fokus på familjeföretag. Centret är rankat som den mest publicerade forskargruppen i Europa, och som nummer tre i världen, inom familjeföretagsforskningen.
Center for Family Entrepreneurship and Ownership, CeFEO, Jönköping International Business School

Ratio

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras. 
Ratio – Näringslivets forskningsinstitut

Nätverk

 • Ledamot av Forskningsavdelningen för bolags- och värdepappersrätt, Stockholm Centre for Commercial Law (SCCL)
 • Medlem i styrgruppen för Nordisk selskapsrettsnettverk /the Nordic company law network
 • Enterprise Foundation Research Network
 • Member of the Advisory Committee of the ELI project on Enterprise Foundations in Europe
   

Forskning om villkor för företagande

Mitt forskningsområde är associationsrätt, främst aktiebolagsrätt, med fokus på ägarledda verksamheter. Därtill har jag ett stort intresse för regleringsteori och hur utformningen av rättsliga regler påverkar lagens anpassningsförmåga till olika näringsverksamheter.

Jag deltar i ett forskningsprojekt om näringsdrivande stiftelser. Syftet med projektet är att studera förutsättningar och villkor för entreprenörskap i stiftelseform. Detta görs för att svara på frågan om och i så fall hur en stiftelse kan används för långsiktigt och ansvarsfullt ägande av lokalt förankrad näringsverksamhet. Projektet är tvärvetenskapligt och kombinerar juridik och företagsekonomi. Vi studerar reglering av stiftelser, hur stiftelser styrs och i sin tur utövar ägarstyrning, hur familjeföretags långsiktiga mål kan bevaras genom stiftelsebildning och hur stiftelser kan bidra till socialt hållbar utveckling i hela Sverige. Projektet är pågående.

I ett nyss avslutat forskningsprojekt samarbetade jag med företagsekonomer och studerade förändringar i ägarkretsen i ägarledda aktiebolag, s.k. Ägardynamik. Vi har undersökt vad som föranleder ägarförändringar, t.ex. konflikter, åldersskäl, dödsfall, skilsmässa eller sedvanlig försäljning, vem som tar över aktierna, t.ex. andra aktieägare, make/maka, avkomlingar, anställda eller utomstående och hur förändringen påverkar företagets utveckling och fortlevnad. Särskilt studerade vi om företagsägare med hjälp av olika juridiska instrument förbereder sig inför ägarförändringar, exempelvis genom att skriva aktieägaravtal och hur marknaden för juridisk rådgivning är strukturerad. Projektet pågick 2018 - 2023.

Postdoktorprojekt Minoritetsskydd i ägarledda aktiebolag – särskilt om insyn och exit, finansierades av Ragnar Söderbergs stiftelse och utfördes år 2016 - 2018. Bland annat genomförde jag en rättsfallskartläggning i syfte att belysa hur frekvent minoritetsskyddet används i bolagsrättsliga tvister. Jag har även studerat aktieägares möjlighet att låna pengar av bolaget för att finansiera en förändring i delägarkretsen, t.ex. att ta in ytterligare delägare eller göra en exit. Postdoktorstudien slutredovisades 2019.

I avhandlingsstudien Bolagsorganens reglering och dess ändamålsenlighet (2014) studerade jag särskilt hur ägarledda aktiebolag via flexibla beslutsförfaranden, t.ex. i form av informella möten eller familjeråd, kan fatta rättsenliga bolagsbeslut. Studien leder fram till en utvärdering av huruvida regleringen av bolagets organisation är ändamålsenlig för ägarledda aktiebolag.

Pågående forskningsprojekt

Villkor för entreprenörskap i stiftelseform

Det här tvärvetenskapliga projektet är ett samarbete mellan Centre for Family Entrepreneurship and Ownership (CeFEO) vid Jönköping International Business School, Linköpings universitet och Lunds universitet. Projektet består (hittills) av två delar.

I den första studien ”Näringsdrivande stiftelser - långsiktigt ägande utan ägare” undersöker vi hur stiftelser används för direkt eller indirekt ägande av näringsverksamhet och utforskar hur sådana stiftelser kan vara långsiktiga, aktiva och ansvarsfulla ägare. Studien finansieras av Jan Wallanders och Tom Hedelius Stiftelse samt Tore Browaldhs Stiftelse, år 2021-2023.

I den andra studien breddas forskargruppen och fördjupas studierna om näringsdrivande stiftelser. Projektet ”Förutsättningar och villkor för entreprenörskap i stiftelseform: långsiktig och hållbar utveckling på landsbygden?” finansieras av Familjen Kamprads Stiftelse 2023-2025. 

Ägardynamik i ägarledda aktiebolag – orsaker, effekter, reglering

Det här tvärvetenskapliga projektet ska studera ägardynamik i ägarledda aktiebolag och hur man skulle kunna reglera ägarförändringar utan att det påverkar företaget negativt. 

Projektet är ett samarbete mellan Linköpings universitet och Centre for Family Entrepreneurship and Ownership (CeFEO) vid Jönköping International Business School. Det kommer att genomföras med hjälp av djupintervjuer, enkäter och juridisk analys.

Projektet har beviljats forskningsstipendium av Jan Wallanders och Tom Hedelius Stiftelse samt Tore Browaldhs Stiftelse.

Publikationer

2024

Hanna Almlöf, Jessica Östberg (2024) Om rättsmissbruk i aktiebolagsrätten: Särskilt om minoritetsmissbruk Svensk Juristtidning
Jessica Östberg, Hanna Almlöf (2024) Om rättsmissbruk i aktiebolagsrätten: Särskilt om majoritetsmissbruk Svensk Juristtidning, s. 83-

2023

Hanna Almlöf, Marina Bitsch Madsen (2023) Dimensions of control in private limited companies Nordic Company Law: Broadening the Horizon, s. 90-109

Undervisning i associationsrätt

Jag undervisar i begränsad utsträckning och för närvarande endast på programkurser i associationsrätt inom de Affärsjuridiska programmen, samt i form av handledning av kandidat- och masteruppsatser.

 • Associationsrätt, (702G15) inklusive kursansvar
 • Kandidatuppsats (747G92) inklusive kursansvar
 • Masteruppsats (747A28)

Nyheter

Kollegor

Organisation