Med ägarledda aktiebolag i fokus!

Småföretagarna bör vara på alla makthavares prioritetlista! Jag forskar om hur aktiebolagslagen i större uträckning kan anpassas till de ägarledda bolagens behov.

Mitt forskningsområde är bolagsrätt, främst aktiebolagsrätt, med fokus på ägarledda verksamheter. Därtill har jag ett stort intresse för regleringsteori och hur utformningen av rättsliga regler påverkar lagens möjlighet att anpassas för stora respektive små aktiebolag.

I avhandlingsstudien ”Bolagsorganens reglering och dess ändamålsenlighet” (2014) studerade jag särskilt hur ägarledda aktiebolag via flexibla beslutsförfaranden, t.ex. i form av informella möten eller familjeråd, kan fatta rättsenliga bolagsbeslut. Studien leder fram till en utvärdering av huruvida regleringen av bolagets organisation är ändamålsenlig för ägarledda aktiebolag.

Mitt pågående forskningsprojekt har arbetstiteln: ”Minoritetsskydd i ägarledda aktiebolag – särskilt om insyn och exit” och finansieras av Ragnar Söderbergs Stiftelse. Projektet startade 1 september 2016 och pågår i två år.

Undervisning i associationsrätt 

Jag undervisar i begränsad utsträckning och huvudsakligen inom programkurserna i associationsrätt och genom handledning av masteruppsatser.

  • Associationsrätt, (747G64/747G65)
  • Masteruppsats (747A28)
  • Kandidatuppsats(747G69)

Publikationer
Visa/dölj innehåll

2019

2018

2017

Nyheter
Visa/dölj innehåll

Mer om Hanna
Visa/dölj innehåll

CV

  • 2016 Ragnar Söderbergpostdoktor vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling/ avdelningen  Affärsrätt
  • 2015 Universitetslektor i affärsrätt med inriktning mot aktiebolagsrätt vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling / avdelningen  Affärsrätt
  • 2014 Juris doktorsexamen i handelsrätt. Internationella Handelshögskolan i Jönköping

Affilieringar

  • Forskare vid Ratio – Näringslivets forskningsinstitut. Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.
  • Forskare av Center for Family Enterprise and Ownership, CeFEO vid Jönköping International Business School. Det tvärvetenskapliga forskningscentret CeFEO samlar och utvecklar familjeföretagsforskning inom ämnena företags- och nationalekonomi samt juridik. Centret är rankat som den mest publicerade forskargruppen i Europa, och som nummer tre i världen, inom familjeföretagsforskningen.

Utmärkelser

  • Postdoktoranslag från Ragnar Söderbergs stiftelse för heltidsforskning under perioden 2016-09-01 till 2018-08-31. Anlag: 1 823 796 kr.

Forskningsprojekt
Visa/dölj innehåll

Titel: Ägardynamik i ägarledda aktiebolag – orsaker, effekter, reglering

Det här tvärvetenskapliga projektet ska studera ägardynamik i ägarledda aktiebolag och hur man skulle kunna reglera ägarförändringar utan att det påverkar företaget negativt. 

Projektet är ett samarbete mellan Linköpings universitet och Center for Family Enterprise and Ownership (CeFEO) vid Jönköping International Business School. Det kommer att genomföras med hjälp av djupintervjuer, enkäter och juridisk analys.

Projektet har beviljats forskningsstipendium av Jan Wallanders och Tom Hedelius Stiftelse samt Tore Browaldhs Stiftelse.

 

Organisation
Visa/dölj innehåll