Forskarutbildning i välfärdsrätt

Målen för forskarutbildningen i välfärdsrätt utgörs såväl av de specifika målen för denna utbildning som av de gemensamma allmänna lärandemålen för svensk forskarutbildning. Välfärdsrätt kan ibland även kallas socialrätt.

VälfärdsrättsgruppenVälfärdsrättsgruppenDe specifika utbildningsmålen innebär att forskarutbildningen i välfärdsrätt är inriktad på rättens innehåll och funktion för att konstruera och upprätthålla ett välfärdssamhälle med respekt för grundläggande värden såsom rättssäkerhet, icke-diskriminering samt den enskildes integritet. Särskilt betonas förståelsen av välfärdsrätten som instrument för att skapa eller upprätthålla välfärd för såväl den enskilde som för olika grupper i samhället å ena sidan, och som ett beslutsinstrument i enskilda ärenden å den andra. Vidare ska utbildningen främja tvärvetenskapliga angreppssätt och användningen av varierade teorier och metoder.

Välfärdsrätt definieras i förhållande till begreppet välfärd och ämnesområdet är således inte begränsat till specifikt rättsområde. Genom kopplingen till välfärd och socialt arbete är forskningen inom välfärdsrätt i huvudsak tvärvetenskaplig. Detta innebär att välfärdsrättens teoretiska grund är såväl rättsvetenskaplig som samhällsvetenskaplig, samt att forskningsmetoder hämtas från båda vetenskapsfälten. Samtidigt som välfärdsrätt har en stark koppling till olika aspekter av socialt arbete, avgränsas ämnet genom att dess frågeställningar utgår från problem med anknytning till den välfärdsrättsliga lagstiftningen och sociala rättigheter, antingen grundade i förståelsen av nationell och internationell lagstiftning och fastställandet av dess innehåll, eller frågor om lagstiftnings betydelse och konsekvenser för individer och samhälle. Utbildningen spänner således över flera vetenskapsområden.

Forskarutbildningen i välfärdsrätt leds av professor Anna Lundberg och genomförs i samarbete med andra avdelningar inom Institutionen för kultur och samhälle, Avdelningen för Affärsrätt och även med andra universitet. Forskarna i välfärdsrätt är medlemmar i och samarbetar med Onati community

Utbildningen är fyraårig och leder fram till en doktorsexamen (240 hp) och/eller licentiatsexamen (120 hp). 

Allmän studieplanVisa/dölj innehåll

Studieplanen gäller för studerande som avslutar utbildningen med doktorsexamen eller licentiatexamen.

KontaktVisa/dölj innehåll

KalendariumVisa/dölj innehåll

Forskningsmiljön VälfärdsrättVisa/dölj innehåll

Relaterat innehållVisa/dölj innehåll

OrganisationVisa/dölj innehåll

Forskarutbildning vid Linköpings universitetVisa/dölj innehåll