Jag är FD i Äldre och åldrande och lektor i socialt arbete. Jag har forskat och undervisat vid Linköpings universitet om gerontologiska frågeställningar sedan 2000.

Jag har min grundexamen från sociala omsorgsutbildningen och har tidigare arbetat både som enhetschef och handläggare inom kommunal äldre och handikappomsorg.

Som praktiker har jag skaffat mig värdefulla erfarenheter från det fält som jag sedermera studerat som forskare (d v s behovsbedömning av äldreomsorgsinsatser) och jag har kunskapen som krävs för att förstå och överbrygga avståndet mellan teori och praktik inte bara i min forskning utan också genom min arbetslivserfarenhet.

Undervisning

Min undervisning vid socionomprogrammet är främst inriktad mot äldreinriktat socialt arbete, samtal och kommunikation, handläggning och dokumentation, äldre människor och deras livsvillkor, samt hälsa och omsorg. Jag har även undervisat på uppdragsutbildningar för personal inom socialtjänsten och föreläser relativt ofta för olika praktiker som arbetar med vård och omsorg.

Avhandling

Jag genomförde min forskarutbildning vid Nationella institutet för forskning om äldre och åldrande- NISAL och disputerade 2009 på avhandlingen Negotating Needs. Processing older persons as home care recipients in gerontological social work practices.

 Avhandlingsprojektet syftade till att ur ett kommunikativt perspektiv studera kontakter mellan äldre personer och kommunala tjänstemän vid ansökan om hjälp i hemmet i form av vård- och omsorgsinsatser. Studiens avsikt var att granska dessa processer och studera hur äldre personer, deras anhöriga och behovsbedömare organiserar sitt samspel, vilka insatser som ställs till förfogande, samt vad dessa får för betydelse för de beslut som fattas.

Studien bidrar vetenskapligt till en etablerad tradition av diskursiv interaktionsforskning inom socialt arbete och applicerar den på ett nytt fält dvs. äldreomsorgen. Avhandlingen fyller kunskapsluckor inom två fält nämligen, samtalsforskning inom gerontologiskt socialt arbete där forskning om hur bedömningssamtal i hemtjänsten går till är bristfällig samt den mer traditionella omsorgsforskningen inom äldreomsorg/socialgerontologi, där den forskning som hittills fokuserat på behovsbedömning nästan helt saknar studier ur äldres perspektiv.

De senaste åren har jag arbetat med fördjupade studier inom områden relaterat till avhandlingsarbetet. Under 2011-2013 arbetade jag inom det av FAS finansierade projektet  Att identifiera behov hos äldre klienter med invandrarbakgrund: har föreställningar om tvärkulturella möten, invandrarskap och kön någon betydelse för behovsbedömningsprocessen tillsammans med fil.dr Emilia Forssell Ersta sköndal högskola samt Professor Sandra Torres Uppsala universitet (projektledare).

PublikationerVisa/dölj innehåll

NyheterVisa/dölj innehåll

UndervisningVisa/dölj innehåll

Relaterat innehållVisa/dölj innehåll