LuMiNk Akademin är ett studiemotiverande program med målet att inspirera högstadieelever i deras lärande, bidra till högre betyg och öka möjligheterna till högre studier. Det bygger på ett unikt samarbete mellan tre likvärdiga parter.

Video

 

LuMiNk Akademin startade hösten 2015 som ett samarbetsprojekt mellan Linköpings universitet, Norrköpings kommun och Mirum galleria. I dag är det ett etablerat och framgångsrikt mentorskapsprogram.

LuMiNk har sin grund i läxläsning där studenter från Linköpings universitet regelbundet träffar elever från Klingsborgsskolan en gång i veckan. Deltagandet är frivilligt och träffarna sker i Mirum galleria, alltså utanför skolan. 

Utöver läxläsningen innehåller LuMiNk även inspirationsföreläsningar, besök på gymnasiemässan och studiebesök på universitetet, både på Campus Norrköping och Campus Valla. Syftet är att öka motivationen och intresset för universitetsstudier och ge eleverna en väg in till universitetet med hjälp av sina mentorer. 

 

Med stöd från Stiftelsen Carolina Schales Minne å Mamre

Framgångsfaktorer

 • Det är ett unikt samarbete mellan universitetet, Norrköpings kommun och Mirum galleria.  
 • LuMiNk är i första hand ingen läxhjälp i ordets ursprungliga bemärkelse. Syftet är att stärka studiemotivationen och bidra till att ta bort mentala och fysiska hinder för fortsatta och högre studier. Många av eleverna kommer från familjer där det saknas studietraditioner.
 • Genom att eleverna får träffa mentorerna, som studerar på många olika utbildningar på universitetet, får de starka förebilder.
 • Att kliva ut från skolans värld och träffas i en helt annan miljö stärker ytterligare känslan av frivillighet och motivation.
 • Att tillsammans med mentorerna få göra studiebesök på universitetet och förstå vad det innebär att studera på universitetet, tillför ytterligare bränsle och skapar motivation. 

Positiv effekt på studieresultaten

LuMiNk ger effekt på studieresultaten  

LuMiNk har under hösten 2018 utvärderats av forskare vid Linköpings universitet och visat sig ge tydlig effekt på studieresultaten. 

Data för elever på Klingsborgsskolan har använts för att skatta huruvida deras betyg, utbildningsval efter högstadiet samt närvaro påverkats av att delta i programmet. Dessa data har jämförts med en kontrollgrupp som inte deltagit i programmet. 

Resultaten från utvärderingen innebär följande: 

 • De elever som deltagit i LuMiNk hade signifikant högre betyg i ämnena engelska, SO, NO, svenska som andraspråk samt höjda sammanlagda meritvärden relativt kontrollgruppen. 
 • Deltagarna har däremot inte höjt sina betyg relativt kontrollgruppen i matematik eller praktiska ämnen. 
 • Elever som deltagit i LuMiNk väljer i dubbelt så hög grad högskoleförberedande program till gymnasiet, jämfört med kontrollgruppen. 
 • Eleverna verkar inte välja att delta i LuMiNk på grund av brister i hemmiljön, utan snarare för att de finner verksamheten stimulerande och kul. 
 • Forskarna bedömer att LuMiNks struktur, där eleverna går in med löftet att ha hög närvaro och den tydliga kopplingen till skolan, bidrar till att LuMiNk har effekt på studieresultaten jämfört med andra läxläsningsprojekt. 
 • Utvärderingen skapar förutsättningar för fortsatt satsning på kompensatoriska insatser såsom LuMiNk på Klingsborgsskolan, men också implementering av LuMiNk på fler skolor i behov av särskilt riktade insatser för att främja likvärdighet och ökad måluppfyllelse. 

På Klingsborgsskolan har LuMiNk ett gott rykte bland eleverna och programmet spelar en viktig roll på skolan. En förhoppning är att verksamheten ska vidareutvecklas och breddas till nya skolor, elever och studenter i Norrköping.

Nyhetsartiklar

Filmer om LuMiNk akademin

Vill, vågar och kan 

Fadi går i åttan drömmer om att jobba med fastigheter. Jasmina studerar till lärare vid Linköpings universitet. I LuMiNk Akademin möts de och blir del av varandras utveckling.

Det är i mötet mellan elever och mentorer som energierna skapas. Men det hade inte varit möjligt utan samarbetet mellan Mirum galleria, Norrköpings kommun och Linköpings universitet. Här är berättelsen om hur vi tillsammans kan göra bra saker. 

"Det är kul att se eleverna lyckas"

I LuMiNk Akademin möts studenter från Linköpings universitet och niondeklassare från Klingsborgskolan i Norrköping. Studenterna är mentorer och hjälper eleverna med läxläsning och de träffas varje vecka i Mirum galleria.

2016 besökte energi- och samordningsminister Ibrahim Baylan LuMiN Akademin och tyckte det var ett gott exempel på samverkan.

"Jag kommer också att bli bra"

 • Inspirera.
 • Inte ge upp.
 • Få en egen bild av universitet.
 • Möta personer som visar att det är möjligt.

Ledorden är desamma som då, 2015, när LuMiNk Akademin var ett projekt och startade verksamheten. Det här är den första filmen som gjordes om samarbetet som idag är en verksamhet som bara växer.

"Vi vill att fler ungdomar ska upptäcka universitetet"

Vägen till universitetsstudier är inte alltid spikrak. Genom det här projektet får fler ungdomar möjlighet att välja väg till framtiden. 

– Det här är ett gott exempel på konkret, handfast samverkan mellan Linköpings universitet, Norrköpings kommun och näringslivet som vi ser ger goda resultat, säger Peter Värbrand, vicerektor för samverkan vid Linköpings universitet.

Samverkan är en grundpelare i universitetets verksamhet och det är viktigt att kunskap från universitetet sprids och kommer till nytta. På samma gång berikas Linköpings universitet av samarbete med utomstående parter, vilket bidrar till utveckling och framgång.

– Vi vill att fler ungdomar ska upptäcka universitetet och välja att studera vidare, inte minst de som kommer från studieovana miljöer. LuMiNk Akademin visar hur viktigt mötet är: både personer emellan, men också att möta nya miljöer och få ny kunskap för att ta sig vidare i livet, säger Peter Värbrand.

Kontakt