Linköpings universitet är en del av Norrköping och 2017 firade Campus Norrköping 20 år. Samma år manifesterades den nära relationen genom undertecknandet av ett strategiskt samverkansavtal. 2021 förnyades avtalet med avsikt att ytterligare stärka samarbetet.

Människor sitter på en gräsmatta, i bakgrunden syns campus NorrköpingSamarbetet mellan Linköpings universitet och Norrköpings kommun är sedan flera år tillbaka väl utvecklat inom en rad områden. Genom nytecknandet av ett strategiskt avtal är en långsiktig samverkan säkrad.

En del handlar om en samverkan på ett praktiskt konkret plan, till exempel LuMink Akademin, som är ett mentorprogram som bland annat handlar om att studenter från LiU regelbundet träffar skolelever, för att stötta dem med läxläsning och på olika sätt motivera till högre studier. Annan samverkan handlar om att vi tillsammans kan bidra till världsledande forskning på flera områden, däribland visualisering. 

Vid Campus Norrköping finns många samhällsrelevanta utbildningar och riktigt, riktigt vass forskning. Förutom visualisering är organisk elektronik ett starkt område. Ett annat redan etablerat och framgångsrikt projekt handlar om samverkan kring professionsutveckling bland grundskollärare. Att tillgängliggöra forskningsresultat är en viktig del i det arbetet.

Ytterligare ett gemensamt projekt som presenterades som ett gott exempel på redan pågående samverkan handlar om en testmiljö som följs av forskare och där äldre testar ny teknik i form av olika produkter, tjänster och arbetsprocesser. Syftet med projektet är att främja äldres självständighet och öka möjligheten att bo kvar hemma om de så önskar. 

Prioriterade områden

Samverkansarbetet innebär i praktiken alltså ett utbyte av kunskap. Följande fyra områden prioriteras:

Attraktivitet

Parterna ska verka för att synliggöra utbildning och forskning vid universitetet samt utveckla Norrköping som studentstad och en stad att leva och bo i, i syfte att
attrahera nya studenter och forskare till Linköpings universitet och till Norrköping.
Parterna ska sprida information om samverkansarbetet och uppmuntra till nya aktiviteter och samverkansinslag.

Bildning

Parterna ska verka för att tillgängliggöra relevant kunskapsbildning genom exempelvis skolsamverkan, kompetensutveckling, forskning och utveckling och publika arrangemang. Samverkansavtalet bidrar därigenom till att kvaliteten inom kommunens utbildningsverksamhet förbättras för skolelevernas bästa. 

Hållbar tillväxt 

Parterna ska, inom sina respektive ansvarsområden, verka för att stärka Norrköpings och regionens arbete med hållbar tillväxt och hållbar utveckling,
attraktivitet och stadsutveckling. I detta ingår kulturfrågor, innovations- och entreprenörskapsarbete och näringslivsfrämjande åtgärder.

Välfärd

Parterna ska verka för att utveckla välfärden i olika samhällssektorer, så som hälsa, vård och omsorg, socialtjänst, arbetsmarknad och integration. Även frågor om demokrati och det aktiva samhällsengagemanget omfattas.

Samverkansgrupp med deltagande från studentorganisationer 

En samverkansgrupp koordinerar och leder samverkansfrågorna och utgör kontaktnod för den samverkan som avtalet omfattar. I gruppen ingår från LiU:s sida campusråd, koordinator, samordnare för de fyra samverkansområdena samt viceordförande från studentkårerna Consensus, StuFF och LinTek. Från Norrköpings kommun ingår avdelningschefen från kommunstyrelsens kontor, koordinator samt samordnare för de fyra samverkansområdena.

Mer om pågående samverksanprojekt

Nyheter

Nyheter om samverkan mellan LiU och Norrköpings kommun

Martin Rantzer och Sofia Jarl.

Bättre ljud på bussen när Norrköping stöttar forskare

Genomtänkta ljud för passagerarna i kollektivtrafiken. Det är målet för ett av tre LiU-projekt som får ekonomiskt stöd av Norrköpings kommun.

Stadsbild utanför Kopparhammaren i Norrköping

Bostadsgaranti för nya studenter i Norrköping

Studenter som blir antagna till en utbildning vid Campus Norrköping  kommer att erbjudas en studentbostad. Garantin gäller för personer som bor en bit utanför Norrköping och blir antagna till minst två terminers studier vid LiU.

Porträtt av man (Magnus Berggren)

Magnus Berggren får medalj av Norrköpings kommun

Norrköpings kommun delar ut sin hedersmedalj Honoris Causa – S:t Olofsmedaljen till Magnus Berggren, professor i Organisk elektronik vid Linköpings universitet. Han tror på fortsatta framgångar på LiU, men ser ett orosmoln.

Kontakt

LiU:s strategiska partner