Linköpings universitet och Linköpings kommun har sedan många år tillbaka ett omfattande samverkansarbete och kunskapsutbyte. 2021 tecknades ett nytt samverkansavtal där parterna avser att stärka och utveckla sina goda och långsiktiga relationer samt förtydliga organisationen och formerna för samverkan.

Parterna avser att arbeta tillsammans i ett strategiskt partnerskap för att långsiktigt stärka och utveckla samverkan inom utvalda områden där hållbar samhällsutveckling är fokus. Den samverkan som bedrivs inom ramen för avtalet ska vara till nytta för såväl Linköpings som regionens utveckling, för Linköpings kommuns verksamheter samt för forskning, utbildning och nyttiggörande/innovation vid Linköpings universitet. Samverkansavtalet ska därutöver främja tillkomsten av nya samarbetsprojekt mellan olika delar av Linköpings universitet och Linköpings kommun.

Foto Thor Balkhed

Samarbetsområden

Avtalets samarbetsområden ska ha bäring på Agenda 2030-målen och de globala målen för hållbar utveckling. Tre samverkansområden har beslutats; hållbar stadsutveckling, hållbar tillväxt och hållbar välfärd. 

Hållbar stadsutveckling

Hållbar stadsutveckling innebär att verka för utveckling av en attraktiv stad som erbjuder varierade bostadsalternativ och en hållbar livssituation. Linköping ska vara en smart stad i framkant med stabil befolkningstillväxt med minskade ekologiska avtryck och med minskande segregation. Parterna ska tillsammans arbeta för att stärka varandras attraktivitet genom till exempel gemensam marknadsföring och synbarhet, såväl lokalt som internationellt.

Hållbar tillväxt

Hållbar tillväxt innebär att verka för att stärka regionens konkurrenskraft genom ett aktivt engagemang i samverkan mellan näringsliv och universitet samt ett fokuserat innovations- och entreprenörskapsarbete. Båda parter gynnas av en regional tillväxt med en stark lokal förankring. Önskvärt är en ökad branschbredd och stärkt internationell konkurrenskraft i regionen och därmed en ökad funktionalitet på arbetsmarknaden med god tillgång till kompetens som följd.

Hållbar välfärd

Hållbar välfärd innebär att verka för att utveckla välfärden i olika samhällssektorer, demokratin och det aktiva samhällsengagemanget. Arbeta för att tillgängliggöra relevant kunskapsbildning genom till exempel kompetensutveckling, skolsamverkan och publika arrangemang. Verka för tillgång till kompetens, både för kompetenshöjning av befintliga medarbetare och för kompetensförsörjning med nya medarbetare. Arbeta för att aktivt bidra till att sprida och nyttja kunskap, stärka varandras utveckling och attraktivitet och därigenom öka kvalitén i forskning och utbildning samt bidra till kunskapsutveckling för ständig förbättring och utveckling av de kommunala välfärdstjänsterna.

Stor bredd i samverkansprojekt

Det finns flera pågående samverkansprojekt mellan Linköpings universitet och Linköpings kommun. Här är några exempel:

Klimatneutrala Linköping 2030 (Viable Cities)

Viable Cities är ett strategiskt innovationsprogram med fokus på klimatneutrala och hållbara städer med mission att snabba på omställningen till klimatneutrala städer till 2030. Ett deltagande i satsningen ger möjligheter att förstärka, skapa synergieffekter och ökat lärande i fortsatt genomförande av klimatinsatser utifrån målet koldioxidneutralt Linköping 2025 samt kommande klimat- och energiprogram.

Vidare förväntas det bidra till nysatsningar mellan stad, universitet, näringsliv och civilsamhälle. Linköpings universitet kommer primärt att bidra med sin forskning inom klimat- och energiområdet. 

Studentlivet.se

Att säkerställa att Linköping uppfattas som en attraktiv studentstad är avgörande för att attrahera nya studenter och kunna behålla de som är färdigutbildade. En viktig faktor är att visa allt som finns i hela Linköping för att bredda bilden av platsen. Studentlivet.se är en informationsplattform som ska underlätta och tillgängliggöra information och studiesociala aktiviteter för alla studenter vid LiU. 

Studentmedarbetare

Som studentmedarbetare erbjuds studenter som har eller ska påbörja sista utbildningsåret inom respektive program en anställning på 20 - 25 procent, utformade efter den utbildning de har och kommunens behov. Det ger studenterna en bra chans att testa sina kunskaper och att etablera sig på arbetsmarknaden och kommunen/kommunala bolag en möjlighet att få in nya perspektiv och ny kunskap samt chansen att visa sig som en attraktiv arbetsgivare.

Kontakt

Nyheter

Vallastaden

Linköping Europas mest innovativa stad – LiU spelar viktig roll

Linköping har som första svenska stad utsetts till Europas mest innovativa stad av EU-kommissionen. Linköpings universitet har på många sätt varit en viktig del i framgången.

Vallastaden är en stadsdel i Linköping

Så blev gärdet stadsdelen Vallastaden

2013 började byggandet av en helt ny stadsdel – Vallastaden – i Linköping. Med LiU som granne föll det sig naturligt att flera forskningsprojekt startades. Hur gick det? 10 år senare finns några av svaren.

översikt på borde med datorer

Framtidens demokrati kräver digital inkludering

I ett samhälle där digital kompetens och tillgången till digital teknik är en förutsättning för inkludering finns det stor risk att demokratiska värden sätts på spel. Trots detta står en del av befolkningen helt utanför det digitala samhället.

LiU:s strategiska partner