Analytic Imaging Diagnostics Arena (AIDA)

Horus öga

AIDA är en nationell arena för forskning och innovation kring artificiell intelligens, AI, för medicinsk bildanalys. Basen är i Linköping men arenan är nationell. Här ska akademi, sjukvård och industri mötas för att omsätta tekniska framsteg inom AI-teknik till patientnytta i form av kliniskt användbara verktyg. AIDA är också ett projekt inom Strategiska innovationsprogrammet Medtech4Health, en gemensam satsning av VINNOVA, Formas och Energimyndigheten. 

Artificiell intelligens i vården 

Den tekniska utvecklingen inom olika grenar av AI har varit oerhört stark de senaste åren. Området som är i fokus i AIDA handlar om analyser på populationsnivå med hjälp av modern maskininlärning (t ex deep learning) – som med en sammanfattande term kan kallas ”Big data analytics”.

Modern AI är en verktygslåda som passar perfekt in i sjukvårdens vision om ”precision medicine”, den fullt ut skräddarsydda behandlingen för varje patient. Evidens har traditionellt skapats med kliniska studier, som ger tillförlitligt underlag, men denna klassiska evidensbildning går långsamt och rör breda patientgrupper.

Big Data Analytics 

Big data analytics är ett komplement som handlar om att direkt utnyttja all den kunskap som finns nedtecknad i den information som lagrats för alla tidigare patienter. Dvs att ge beslutsstöd för varje ny patient som kommer in genom storskaliga analyser på jämförbara tidigare patienter.
 
Idag ligger utmaningen i att skapa helhetslösningar som kan göra verklig nytta i vården. Detta är en krävande systemutmaning som kräver både tvärvetenskaplig och sektorövergripande samverkan. Till skillnad från labbmiljön behöver man i ”kliniska vildmarken” kunna robust hantera alla situationer, även där inkommande data är av dålig kvalitet, motsägelsefulla eller inkompletta, samt hantera ständig förändring av t ex uppsättningen av datakällor och operatörer. Även de kraftfullaste algoritmerna behöver noggrant sättas i ett sammanhang med t ex innovationer inom arbetsflöden och interaktion för att kunna göra nytta.   

AIDAS mål

AIDA har som mål att leda Big data analytics fram till verklig nytta i sjukvården. Detta görs genom att skapa en storskalig och kliniknära demonstrator, ett IT-system sjösatt i en miljö så lik en bilddiagnostisk avdelning som möjligt med patienter, maskinpark, personal etc. De diagnostiska verktyg som tas fram inom AIDA utgörs av beslutsstöd byggda på AI-metoder, med betoning på samarbete människa-maskin snarare än autonoma algoritmer. Skalan i termer av antal patienter ska vara så stor att vidare uppskalning till hel region eller till och med hela landet ska vara rättfram.

Så här kan du ta del av AIDA

Illustration av AIDAs funktioner

AIDAs fysiska kärnmiljö finns på CMIV i Linköping. Där jobbar Linköpings universitet, Region Östergötland och Sectra tillsammans för att skapa de tekniska grundförutsättningar som krävs för AIDA genom utveckling och forskning kring de systemutmaningar vi står inför.  CMIV bidrar även med expertis och projektstöd.

En stor del av projektet består av delprojekt ledda av forskargrupper från övriga landet. Dessa projekt har fokus på beslutsstödsutveckling inom storskalig bildannortering, analysutveckling eller kliniknära utvärdering.

Det finns även möjlighet för kliniska fellowships där en individ som arbetar kliniskt med diagnostik, främst radiologer och patologer, utför ett projekt inom AIDA (inklusive långvarig vistelse på plats i Linköping) som bidrar till klinisk användning av AI-verktyg. samt motsvarande tekniska fellowships för den tekniska sidan.

Du kan läsa mer om hur du ansöker om projekt och fellowships på Medtech4health http://medtech4health.se/aida/

Kontakt
Visa/dölj innehåll

Läs mer
Visa/dölj innehåll