Forskningsgruppen för digital hälsa och vård

Illustration med en människa i mitten, runt människan är olika symboler för sjukvård till exempel ett hjärta. Bakgrunden är blå.
Dig4hc

Denna forskargrupp är tvärprofessionell och består av sjuksköterskor, psykologer, läkare, samt andra professioner inom hälso- och sjukvården. Gruppens forskning fokuserar på att med hjälp av internetbaserade KBT-verktyg och digitalt stöd utveckla vården för att främja den psykiska så väl som den fysiska hälsan hos patienter med kroniska somatiska sjukdomar och deras närstående. Forskningen är också inriktad på att undersöka faktorer i organisationen, det vill säga vårdpersonal och beslutsfattare, som har betydelse för implementeringen av digitala interventioner i vården.

Gruppen arbetar systematiskt och forskningsbaserat med att utveckla och utvärdera internetbaserade KBT program såväl som andra digitala stödformer och där kvalitativa såväl som kvantitativa beskrivande och experimentella studie designer används.

Mål: Att utveckla digitala vårdmetoder för utbildning och stöd till patienter med somatisk kronisk sjukdom med eller utan psykisk ohälsa, i syfte att kunna leva ett gott liv i närvaro av sjukdomen.

Forskningsprojekt

Forskargrupp

Organisation