Digitalt Norrköping

Two rows of book shelves. In the background and in the space between the shelves, there is a reading student  seated at a table.
Thor Balkhed

Ett digitalt Norrköping för alla! Projektet syftar till att kartlägga och analysera digitalt utanförskap och hur biblioteken och dess personal arbetar och utvecklar strategier för att öka inkludering och delaktighet.

Digitaliseringen förändrar samhället i grunden och alla människor påverkas på olika sätt av dessa förändringar. Som i alla samhällsförändringar så finns en förväntan om att utvecklingen är positiv och att alla ska få del av den. Men så är det inte. Digitaliseringen utmanar på nya sätt och skapar nya klyftor i samhällen. Digitala klyftorna uppmärksammades redan för tjugo år sedan, men idag är de mycket mer komplexa. Den svenska välfärdsstatens höga ambitioner när det gäller inkludering, delaktighet och jämlikhet gör att det är särskilt viktigt att arbeta med digital inkludering inte minst kommuner som finns nära medborgarna och tillhandahåller de flesta offentliga tjänsterna.

Syfte och frågeställningar

Vi vill bidra till att utveckla bibliotekens roll för digital inkludering och hur bibliotekariernas kompetens kan utvecklas för att stödja medborgarnas digitala kompetenser. Projektet syftar till att kartlägga och analysera digitalt utanförskap och hur biblioteken och dess personal arbetar och utvecklar strategier för att öka inkludering och delaktighet.

Projektet organiseras kring tre frågeställningar:

  1. Vilka upplever ett digitalt utanförskap, på vilka sätt hamnar de utanför och hur påverkar det deras möjligheter att ta del av samhället?
  2. Vilka nya uppgifter tillkommer biblioteket och dess personal, och vilka stöd kan utvecklas?
  3. Hur kan digital delaktighet tolkas i relation till andra former av delaktighet i samhället?

 

Bibliotekens roll för digital inkludering

Bibliotekets uppdrag att arbeta för digital inkludering i ett samhälle med nya utmaningar. Att inkludera alla är en stor utmaning. Idag står närmare en halv miljon svenskar utanför det digitala samhället. Men det är svårt att definiera vad som är digital delaktighet och digital inkludering. Det handlar inte bara om att ha tillgång till tekniken, utan även att kunna använda den på säkra sätt och förstå de tjänster som är tillgängliga.

Vår forskargrupp har uppmärksammat bibliotekens centrala roll för att öka delaktigheten. Det finns således behov av mer forskning kring digitala inkludering och kompetens. Det handlar om vad som bidra till digitalt aktiva och kompetenta samhällsmedborgare. Både forskningen och politiken behöver förstå hur nya mönster eller gränsdragningar för digital kompetens och delaktighet formas och kan mötas.
 

På Norrköpings bibliotek har vi mött en hög ambition att arbeta med digital inkludering. Hit kommer människor och ber om hjälp. De kommunala folkbiblioteken ska enligt bibliotekslagen stödja digital delaktighet.

Digitala bokbussar

På Norrköpings stadsbibliotek genomfördes under 2016 ett försök med att under ett par helger omvandla en av bokbussarna till en digital mediebuss. Den besökte socioekonomiskt svaga områden som Navestad och Klockaretorpet. Vi i forskargruppen följde detta projekt och snarlika verksamheter på Motala bibliotek och regionbibliotekets engagemang i frågorna. En tydlig erfarenhet från alla dessa projekt är de höga och delvis nya krav som ställs på bibliotekarierna.

Nyheter

Kontakta oss

Relaterad forskning

Organisationer