Styrning av kunskap, projekt och innovation

Bild med olika symboler i kugghjul

I vår forskning intresserar vi oss för organisations- och lednings/styrningsfrågor kopplat till kunskap, projekt och innovation samt organisationsdynamik och entreprenörskap.

Vi utforskar en rad samhälls- och näringslivskritiska områden, utmaningar, och motsättningar kopplat till utvecklingen av alltmer kunskapsintensiva industrier samt den pågående digitala transformationen av privat såväl som offentlig sektor. Centrala frågor i vår forskning berör ledning och styrning för innovation och miljömässig, ekonomisk och social hållbarhet, human resource management (HRM), samt rollkonflikter och identitetsskapande i arbetsgrupper och organisationer. Vår forskning behandlar också sektorsöverskridande organisering, framväxten av nya organisationer och deras institutionella förhållanden, samt entreprenörskap. Flera av våra studier undersöker också utmaningar som berör bland annat genus och etnicitet.

Teoretiskt hämtas inspiration från bland annat struktureringsteori, nyinstitutionell teori, organisationsbeteende, -psykologi, och -sociologi, organisationsförändring och lärande, human resource management, och entreprenörskapsforskning. I våra forskningsprojekt använder vi en bred uppsättning och kombination av samhällsvetenskapliga metoder.

Genom vår forskning vill vi utveckla kunskap om ett antal aktuella, kritiska, utmaningar som i många fall grundar sig i inbyggda motsättningar.

Utmaningar inom forskningen

Kontroll och innovation

Innovation och kreativitet kräver en hög grad av ”ambidextri” (tvåhänthet) hos organisationer, det vill säga en förmåga att både dra fördel av nuet och samtidigt utforska framtiden. Det finns med andra ord en spänning mellan att både ge en väsentlig grad av frihet och samtidigt upprätthålla centrala kontrollmekanismer. Vi undersöker hur innovationsstrategier och ekonomistyrning/kontroll praktiskt genomförs i innovativa och kunskapsintensiva verksamheter som bygger på hög grad av förtroende och frihet i arbetsprocesserna. Vi intresserar oss också specifikt för controller-rollen och andra kontrollrelaterade funktioner i innovationsprocessen.

Standardisering och innovation

Alla typer av organisationer förväntas följa en rad standarder och regleringar i syfte att garantera funktionaliteten och tillförlitligheten hos deras produkter och tjänster samt i deras processer för att säkerställa kvalitet, hälsa, säkerhet och miljöskydd. Vi studerar vilka strategier organisationer har för att hantera mångfalden av standarder i "revisionssamhället.” Vi intresserar oss särskilt för när och varför avvikelser sker från standards, då detta kan vara tecken på såväl myopiskt tänkande som en strävan efter förändring och innovation.

Projekt och människor

Organisationer i privat såväl som i offentlig sektor tillämpar allt mer projektformen och projektbaserade strukturer för att möta behovet av en effektiv integration av specialiserad kunskap och därigenom driva innovation och förändring. Vi studerar frågor som rör HRM och kunskapsledning i sådana organisatoriska miljöer, där temporära organisationsformer, tillfälliga anställningar och hög rörlighet, tillsammans med långsiktiga behov av specialiserad kunskap är centrala kännetecken.

Tillit och kontroll

Förändringar i inter- och intraorganisatoriska relationer i och mellan olika sektorer skapar olika typer av organisatoriska spänningar och kräver nya former av styrning och kontroll. Vi studerar det komplexa samspelet mellan tillit och kontroll i sådana sammanhang för att bidra till kunskap om ändamålsenlig styrning och organisering.

Etiska beteenden och bristande efterlevnad

Samhällsansvar och socialt ansvarsfullt företagande har blivit allt viktigare för såväl vinstdrivande som icke-vinstdrivande organisationer. Styrningen av dessa aspekter har förskjutits från frivillig självreglering på institutionell nivå till reglerande system i form av formella etiska standarder och andra rättsliga krav på regional, nationell och internationell nivå. Vi utforskar orsakerna till bristande efterföljning av dessa system på arbetsplatser, med särskilt fokus på makt och rättvisa.

Heterogenitet och homogenitet

Faktorer som etnicitet, kön, social klass, ålder och funktionshinder skapar heterogenitet i organisationer och samhälle. Detta innebär såväl utmaningar som möjligheter. Vi studerar hur olika maktsystem i samspel med varandra upprätthåller ojämlikheter och påverkar dem som marginaliseras. Forskningen bidrar till kunskap om homogenitet och heterogenitet i arbetslivet och i olika former av organisering.

Publikationer

Publikationer

Här finns en sammanställning av de vetenskapliga arbeten som skrivits av forskare inom forskningsområdet:

Till publikationerna

Forskningsprojekt

Kontakt

Forskare

Företagsekonomisk forskning vid LiU

Organisation