Interaktiv forskning för grön omställning

Ingengör som försöker rädda miljön genom att dra i en baner föreställande en grön stad.

Med detta forskningsprojekt vill vi öka kunskapen om program som stöttar företags gröna omställning och det stödsystem de verkar i. Dessutom vill vi stimulera gemensamt lärande mellan programmen.

Kraven ökar på näringslivets omställning mot mer hållbarhet och inte minst utifrån den miljömässiga dimensionen. Många aktörer inklusive forskningsfinansiärer vill öka farten i denna gröna omställning. En speciell målgrupp är små och medelstora företag som är viktiga för sysselsättning och svensk ekonomi, men som har extra behov av stöttning i sin utveckling mot med signifikant lägre klimatpåverkan och ett mer resurseffektivt näringsliv.

Nedan presenterar vi IFGO, ett forskningsprojekt med det övergripande syftet att öka kunskapen om hur den gröna omställningen kan stödjas. Projektet inleddes hösten 2021 med en ettårig förstudie och fortsätter från december 2022 – december 2024. Medverkande forskare har kompletterande kompetenser inom lärande i arbetslivet, förändringsarbete inom industrin och hållbarhetsdriven näringslivsutveckling.

Ett projekt för ökat lärande

Syftet med IFGO är att dra lärdomar från projekt och program vars mål är att stötta tillverkande industriföretags gröna omställning. Dessutom vill vi stimulera gemensamt lärande mellan sådana initiativ. Projektet ger därmed möjlighet för olika aktörer som ger företag stöd i den gröna omställningen att ta del av andras erfarenheter och tillsammans lära inför framtiden. Allt för att stärka det egna arbetet och se möjligheter till samverkan med andra.

Interaktiva arbetsformer

IFGO bygger på en interaktiv ansats, med arbetsformer som leder till medskapande. Det innebär att vi tillsammans med programledningar och andra berörda genomför olika aktiviteter inom såväl som mellan olika projekt, program och andra stödåtgärder. I förstudien deltog fem olika program/projekt som finansierats av Vinnova och fokus då var på utvecklingen av program och det stödsystem för grön omställning de verkar i. Nu fortsätter vi på liknande sätt men breddar så att flera aktörer bjuds in. Dessutom genomförs process och effektutvärderingar i företag som tagit del av stödaktiviteter. Den interaktiva ansatsen innebär också att vi gemensamt tolkar och analyserar våra resultat med de som deltar i studien. Under förstudien har deltagarna också varit med och påverkat studiens forskningsfrågor.

Vad står på agendan just nu?

Under vintern och våren 2023 genomfördes en kartläggning av stödsystemet för grön omställning av svensk tillverkningsindustri med fokus på små och medelstora företag och intervjuer med aktörer i Omställningslyftet. Programledning, representanter för Omställningslyftets partners och finansiär samt omställningslyftscoacher intervjuades. Resultatet presenterades och diskuterades under Omställningslyftets slutkonferens. Under våren 2024 slutför vi motsvarande intervjustudier riktade mot ALMI-projekt och mot universitet/högskolor som stöttar tillverkande företag. Dessutom inleder vi vår- process- och effektstudie i företag som tagit del av stöd av Omställningslyftet, Almi eller universitet/högskola i sin gröna omställning. En sammanfattning av rapporten från förstudien kan du läsa här nedan. Där hittar du även länk till hela förstudierapporten. Fler delrapporter är på gång att publiceras på denna webbsida.

Rapport om grön omställning

Läs rapporten i sin helhet. Nedan hittar du en sammanfattning av rapporten.

Sammanfattning av rapporten

En interaktiv förstudie av omställningsprogram för små och medelstora företag.

Denna rapport behandlar hur grön omställning i små och medelstora företag inom svensk tillverkningsindustri kan påskyndas. Utgångspunkten är att dessa företag behöver öka sin kunskap om hur hållbarhetsfrågor kommer påverka deras verksamhet och framtida konkurrenskraft och utifrån denna kunskap genomföra ett omställningsarbete. För att underlätta denna gröna omställning bedrivs ett stort antal satsningar ofta finansierade av offentliga myndigheter såsom den svenska innovationsmyndigheten Vinnova. Rapporten utgör en del av en förstudie tillika följeforskningsprojekt, benämnt IFGO (interaktiv forskning för grön omställning), och inriktas mot fem VINNOVA-finansierade program/projekt som avser att utveckla metoder för, samt stödja den gröna omställningen hos huvudsakligen små och medelstora tillverkande industriföretag.

Öka kunskapen om program som stödjer grön omställning

Syftet med denna rapport är att förmedla kunskap om program för att stödja grön omställning i svensk tillverkningsindustri och vidareutveckla denna kunskap, samt att kategorisera ett urval av sådana program som finansierats av Vinnova. De program som ingår i följeforskningsprojektet är Kickstart cirkulär ekonomi, Kickstart hållbarhet, Leda grönt, Ekolyftet, samt Omställningslyftet som vid den denna studies början genomfördes som piloter eller förstudier och finansierades av Vinnova. Representanter för programmen har intervjuats och analyser av dokument bland annat ansökningar och lägesrapporter har genomförts. Vidare har två workshopar genomförts med personer aktiva i programmen där författarna presenterat resultat och preliminära slutsatser följt av diskussion och återkoppling från workshopdeltagarna. Resultaten från workshopparna har sedan använts för att utveckla och förfina resultat, slutsatser samt en sammanställning av förslag som kan underlätta den gröna omställningen inom industrin.

Vad är avgörande för att stöttningen ska fungera? 

Förstudien resulterade i sex slutsatser vilka bedöms ha avgörande betydelse för en storskalig och verkningsfull stöttning av små och medelstora tillverkande företags gröna omställning. Flertalet av slutsatserna kan vara brett tillämpbara för hela näringslivet.

• Målbilden för den gröna omställningen inom industrin är komplex och oklar. Samtliga studerade program fokuserade hur företag kan bidra till minskad klimatpåverkan och behålla eller stärka sin konkurrenskraft. Samtidigt fanns en hög medvetenhet om behovet att bredda det perspektivet till att omfatta andra hållbarhetsutmaningar. Kommande program bör även fortsatt hantera frågor om produktion och klimat, men också frågor kring kundbeteenden, produktutformning, marknadsföring, affärsmodeller, konkurrenskraft etc. Insatser för att stötta den gröna omställningen behöver skalas upp. Programmen har utvecklat fungerande metoder för att stötta små och medelstora företag men utan långsiktig samhällelig strategi om hur de ska spridas och få brett genomslag nås inte deras fulla potential. Uppskalningsproblematiken är en avgörande och kritisk fråga, vilket innebär att det finns ett stort behov av att ta fram uppskalningsstrategier för breddimplementering. Erfarna coacher är en begränsande resurs för en storskalig uppskalning av stödet för grön omställning varför andra kompletterande insatser också bör övervägas.

• Det krävs långsiktigt ekonomiskt stöd för att påskynda den gröna omställningen. Därutöver behöver olika finansiärer samverka bättre. Finansiärernas roller kan utvecklas mot att bli kravställare, uppföljare och stöttepelare, men också mot att skapa samverkan mellan aktörer samt stödja nätverk och kompetensutveckling.

• Varje företags behov av information och stöd i den gröna omställningen är unikt. Stödet måste därmed utgå från det enskilda företagets kompetens och behov. För att information om den gröna omställningen och om tillgängliga stöd för den ska nå alla behöver många olika informationskanaler nyttjas.

• En bred resursmobilisering och ett väl fungerande stödsystem behövs för att stötta industrins gröna omställning. Stödsystemen för den gröna omställningen kan betraktas som en del av en större resursmobilisering. En större resursmobilisering kan även omfattas av idéer, innovationer, kompetens, ideella insatser, ett livligt debattklimat, massmedia, politiska beslut, policy och människors engagemang.

• Både krav och stöd behövs för industrins gröna omställning. Kraven om stödinsatserna kan utgöras av exempelvis lagstiftning, regelverk respektive ekonomiska incitament och kompetensstöd. Det underlättar om krav och stöd går i takt.

Kontakt

Organisation