Informationsvisualisering (iVis)

Information Visualization group picture
Informationsvisualisering går ut på att göra stora och abstrakta data tillgängliga och begripliga för människor. Här är gruppmedlemmarna samlade i Beslutsarenan på Campus Norrköping. Foto: Thor Balkhed

Informationsvisualisering används för att människor ska förstå innehållet i de stora abstrakta data som blir en alltmer viktig del av många vetenskapliga, medicinska, industriella, och samhälleliga aktiviteter idag.

 Metoder för att analysera sådana data har väckt stort intresse de senaste åren, mycket tack vare tillgången av billiga, kraftfulla datorer och de potentiella fördelar som kan fås genom insikter i dessa komplexa data.

Syftet med forskningen är att hitta metoder för att stödja analytikern i analysprocessen, genom att utveckla nya tekniker för att identifiera och extrahera meningsfull information från stora mängder data och för att representera informationen och relationerna som identifierats för användaren. Genom rätt tekniker kan analyshastigheten, noggrannheten och fullständigheten i förståelsen förbättras. 

Forskningsgruppen är engagerad inom många aspekter av informationsvisualisering, från utveckling av nya algoritmiska tillvägagångssätt för att extrahera mönster och relationer i data, och representation av dessa funktioner genom interaktiv datorgrafik till ljud samt andra perceptuella mekanismer.

Informationsvisualiseringstekniker för analys av multivariata och tidsvarierande data


Denna forskningsriktning fokuserar på att utveckla nya visuella metoder för analys av multivariata och tidsvarierande data. Ett forskningsområde handlar om utveckling av effektiva tekniker som är lämpliga för att upptäcka komplexa relationer i mycket stora datamängder med användning av maskinvaruaccelererade beräkningar. Forskning utförs också på visuella kvalitetsmått för att kvantifiera förlust av information i dataabstraktionsmetoder. Vidare rör forskningen utveckling och utvärdering av metoder för att minska visuell röra och oreda i parallella koordinater.

Interaktiv visuell datautforskning 

Denna forskningsriktning behandlar en av de största nackdelarna med de flesta datautforskningsalgoritmer. Nämligen, det faktum att de flesta algoritmer idag fungerar som en "svart låda" och slutanvändarens bidrag, som syftar till att dra nytta av dessas resultat, ofta är begränsat till att justera några initiala parametrar eller inställningar.  Kärnfrågan som granskas inom denna forskningsriktning är att öka intresset och relevansen av datautforskningsresultat genom att interaktivt inkludera domänkunskap i processen. För att uppnå detta i vår forskning undersöker vi metoder som kombinerar algoritmisk datautforskning med interaktiva visualiseringstekniker som syftar till att skapa en "transparent box-exekveringsmodell" för algoritmer istället för den traditionella "black boxen".

Användarcentrerad utvärdering


Forskningsgruppen gör också grundforskning inom visualisering och användarcentrerad utvärdering. Ett fokusområde i forskningen är utveckling och validering av ny utvärderingsmetodik och dess tillämpningar inom visualisering. Ett annat fokusområde är användarcentrerad utvärdering av visuella metoder för högdimensionell data, främst inom informationsvisualisering och utvärdering av multimodal interaktion.

Sonifiering och informationsvisualisering

Sonifiering innebär att ljud läggs till en visuell representation för att göra representationen lättare att förstå eller för att avslöja nya relationer i forskningsdata. Ibland kan visuella representationer vara svåra att förstå, och komplexiteten belastar det visuella kognitiva systemet. Genom att använda ljud som en komplementär modalitet är det möjligt att ge mer information och samtidigt förenkla tolkningen av den visuella representationen. Sonifiering kan till exempel minska visuella felinterpretationer orsakade av samtidig ljushetskontrast, underlätta förståelse av densitetsnivåer, eller stödja uppfattningen av olika datatyper i en visualisering.

Musikalisk sonifiering >>

KontaktVisa/dölj innehåll

MedarbetareVisa/dölj innehåll

Relaterad informationVisa/dölj innehåll