Miljöutmaning — kunskap för hållbar utveckling

tema-kunskap-topp2

Hur kunskap formas, förmedlas och förstås är centralt för att styra samhället i hållbar riktning. Vi studerar hur kunskap om dagens miljö- och utvecklingsutmaningar blir till, representeras och legitimeras i olika sammanhang som utbildning, forskningspraktik, media och policyprocesser.

Att utbilda framtidens medborgare i hållbar utveckling ställer stora krav. Att fördjupa kunskapen i och kring ett så urvattnat begrepp, som i princip alla ställer upp på, är en utmaning i sig. Vad blir egentligen kvar av själva begreppet?
Inom denna miljöutmaning undersöker vi och problematiserar begreppet hållbar utveckling som kunskapsområde, främst inom utbildningsväsendet. I Sverige har begreppet hållbar utveckling genomsyrat styrdokument för skolväsendet sedan 1994. Hållbar utveckling finns numera med i kursplanerna i de flesta skolämnen. Skolan blir därmed en central aktör för att producera och sprida kunskap om och för hållbar utveckling. Men begreppet är problematiskt på flera sätt. Dels är det ämnesövergripande vilket är svårt att hantera i en skola och ett betygssystem som ännu bygger på traditionell ämnesindelning. Det är också ett potentiellt kontroversiellt begrepp som ställer krav på engagemang och medvetenhet. Vi studerar också de undervisningsmaterial som används och som inte sällan tillhandahålls gratis av olika intressenter.

Inom denna utmaning undervisar vi också och tar fram kunskap för hållbar utveckling, exempelvis med hjälp av visualisering.

Hållbar utveckling som kunskapsområde

Kontaktperson

Forskare inom området

Relaterat innehåll