PAINOMICS® Research Group

PAINOMICS Research Group
PAINOMICS Research Group Emma Busk Winquist

Forskning som bedrivs vid PAINOMICS® laboratoriet kartlägger och analyserar de molekylära förändringarna hos patienter med långvarig smärta.

Detta forskningsfält tar sikte på att förstå och mäta de komplexa nätverk av cellulära och molekylära händelser i kroppen som är aktiverade vid olika smärttillstånd. I vår forskning studerar vi biologiska förändringar på perifer nivå till exempel i muskulatur och blod och i centrala nervsystemet vid olika typer av långvariga smärttillstånd tex. nack-skuldersmärta, generaliserad smärta (inkl. fibromyalgi) och neuropatisk smärta.

Vi använder högteknologiska metoder som gör det möjligt att analysera och kvantifiera biokemiska substanser vid olika smärttillstånd. Detta angreppssätt i kombination med kliniska parametrar möjliggör att få en helhetsbild över mekanismerna bakom långvarig smärta. 

Vår forskning kan långsiktigt bidra till utvecklingen av en förbättrad diagnostik, behandlingar och rehabiliteringsmetoder baserade på de aktiverade smärtmekanismerna vid långvariga smärtor.

Vi är involverade i undervisning på grund- och forskarutbildning samt handleder kandidat, master och forskarförberedande uppsatser.

Medarbetare

Forskningsområde

Organisation