PAINOMICS® Research Group

Proteiner med UV-ljus

Syftet med forskningen vid PAINOMICS-laboratoriet är att undersöka biomarkörer för nociception och smärta, på perifera och centrala nivåer hos personer med långvariga smärttillstånd, genom användning av omics metoder.

Vår forskning tar sikte på att mäta och förstå de komplexa nätverk av cellulära och molekylära händelser i kroppen som är aktiverade vid olika smärttillstånd. Vår forskning kan långsiktigt bidra till utvecklingen av en förbättrad diagnostik, behandlingar och rehabiliteringsmetoder baserade på de aktiverade smärtmekanismerna vid långvariga smärtor.
Forskargruppen PAINOMICS har en stark expertis och mångårig forskningserfarenhet inom området muskuloskeletala och neuropatiska smärttillstånd. Forskningsgruppen består av en multiprofessionell grupp av kliniska och prekliniska forskare som tillsammans undersöker följande områden:

1. Identifiering av enskilda biomarkörer eller paneler av biomarkörer som återspeglar den molekylära signaturen vid långvarig smärta.

2. Identifiering av molekylära biomarkörsprofiler (mönster av proteiner, lipider, smärtstimulerande ämnen och inflammationssubstanser) för olika långvariga smärttillstånd, såsom neuropatisk smärta, ryggsmärta och fibromyalgi.

3. Analysera om balansen mellan smärtexciterande och hämmande ämnen skiljer sig mellan olika långvariga smärttillstånd.

4. Undersöka sambandet mellan nivåerna av smärtexciterande/hämmande ämnen i ryggmärgen och perifera delar av kroppen samt kliniska smärtkarakteristika, såsom smärtans varaktighet, intensitet, anatomisk spridning i kroppen och tecken på sensitisering/hyperexcitabilitet.


Avhandlingar från forskargruppen

Analysmetoder och undervisning

Vanliga analysmetoder vi använder vid PAINOMICS-laboratoriet

 • Biologiska prover: blod, saliv, cerebrospinalvätska, biopsier, prover från microdialysinsamling
 • Två-dimensionell gelelektrofores (2-DE)
 • En-dimensionell gelelektrofores (1-DE) och western blot
 • LC-MS/MS
 • Multiplex immuno assays
 • ELISA
 • Nuclear Magnetic Resonance (NMR) spectroscopy

Undervisning

 • Läkarprogrammet
 • Biomedicinska analytikerprogrammet
 • ERASMUS utbyte
 • Handledning av kandidat-och masteruppsatser vid Medicinska och Tekniska fakulteten LiU.


Forskargrupp

Publikationer

Forskningsområde

Organisation