SciLifeLab Linköping

SciLifeLab - en forskningsinfrastruktur

SciLifeLab Linköping (Science for Life Laboratory) är en lokal del av det svenska forskningsinfrastrukturcentret SciLifeLab, med unika teknologier och expertkompetens inom hälsa och miljö samt datadriven livsvetenskap. SciLifeLab är tillgängligt för alla akademiska livsvetenskapsforskare i Sverige, liksom för andra intressegrupper inom sjukvård och industri i Sverige och internationellt.

I starka nätverk länkar vi ihop forskare för samarbeten och kunskapsutbyten. Data-driven livsvetenskap (DDLS) är en satsning för att hantera, spara och dela den enorma mängd data som växande teknologier genererar.

SciLifeLab startades 2010 på uppdrag från regeringen och med ett starkt stöd från Knut- och Alice Wallenberg stiftelsen, som en gemensam forskningsinfrastruktursatsning vid de fyra värduniversiteten Karolinska Institutet, Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholms universitet och Uppsala universitet. Sedan dess har centrumet utvidgats nationellt och under 2022 bildades lokala säten för koordinering av forskningsinfrastruktur även vid universiteten i Göteborg, Linköping, Lund och Umeå. Örebro universitet har också verksamhet kopplad till SciLifeLab. Idag är SciLifeLab Sveriges största infrastruktur enbart inriktad mot livsvetenskaper; biovetenskap, medicin och miljö.

Kick-off den 10 oktober

SciLifeLabs tre pelare

Ett nationellt forskningsnätverk

Omkring 1500 forskare i 250 forskargrupper vid samtliga av Sveriges stora universitet är knutna till SciLifeLab. Genom ett karriärprogram har cirka 80 framgångsrika yngre forskare rekryterats antingen som SciLifeLab fellows eller som WCMM fellows. De ingår i ett nationellt molekylärmedicinskt program (NMMP) och får tillgång till SciLifeLabs gemenskap, teknologier och experter.

SciLifeLab anordnar seminarieserier, workshops, symposier och andra forum där forskare kan mötas, utbyta kunskaper och tillsammans driva livsvetenskapen framåt.

Teknologidriven infrastruktur

SciLifeLabs infrastruktur består av teknologiexperter och apparatur fördelade på tio plattformar som täcker en stor del av det livsvetenskapliga forskningsfältet med en bredd som spänner från atomnivå upp till hela ekosystem. Plattformarna omfattar 40 separata enheter, alla med sina specifika inriktningar runt apparatur och expertis. Vissa är lokalt förankrade medan andra nationellt. Här arbetar runt 500 experter med 3000 forskningsprojekt per år. SciLifeLab har också 4000 deltagare i träningsprogrammet Training Hub varje år.

SciLifeLabs kapacitetsområden (Capabilities) kombinerar infrastrukturens teknologier med experter inom de tre områdena planetär biologi, precisionsmedicin och laboratoriebaserad pandemiförberedelse.

Datadriven livsvetenskap

Datadriven life science (DDLS) är den tredje av SciLifeLabs pelare, med ett nationellt forskningsprogram där Knut- och Alice Wallenbergs stiftelse bidrar med 3,1 Mdkr under tolv år, 2021-2032. Illustration av datadrivna livsvetenskaper.Illustration av datadrivna livsvetenskaper. Programmet involverar 400 dataforskare inom fyra strategiska forskningsområden: Cell- och molekylärbiologi, precisionsmedicin och diagnostik, evolution och biodiversitet samt smittspridning och infektionsbiologi. Av 39 rekryterade biträdande lektorer kommer fyra att finnas vid Linköpings universitet. DDLS rekryterar även doktorander och postdoktorer inom akademi och industri. För att ytterligare stärka tvärvetenskapliga samarbeten och innovationer inom datadriven livsvetenskap byggs en stark beräkningsdatabas för fritt tillgänglig data.

Nyheter inom området

Följ SciLifeLab Linköping på sociala medier

SciLifelab Linköping på LinkedIn

SciLifeLab Sverige - ett nationellt centrum