Konstruktionsmaterial

Forskningens fokus ligger på metalliska material, men också keramer, kompositer och polymerer som konstruktionsmaterial. Forskning bedrivs kring högtemperaturmaterial som nickelbaserade superlegeringar och beläggningar för gasturbiner, avancerat höghållfast rostfritt stål för kraftgenerering, gjutet järn för motorer i tunga fordon samt titanlegeringar för flygindustrin.

Material har alltid varit en viktig del av våra liv. Vi är omgivna av olika typer av material men utan nyfikenheten och viljan att undersöka strukturer, egenskaper, tillverkningsprocesser och möjliga användningsområden skulle vi idag inte haft vare sig jetmotorer, vindturbiner eller komponenter till flygplan och rymdraketer utskrivna i 3d-skrivare.

Vid LiU studeras sambandet mellan mikrostrukturen och de mekaniska egenskaperna, miljöpåverkan, nedbrytning av materialens egenskaper liksom utmattning och hållfasthet i de olika materialen under förhållanden som är lika de verkliga.

Målet är att bidra till ett optimalt utnyttjande av traditionella material, men också att vara en brygga över till användningen av nya material för konstruktionsändamål. Forskningen utgör länken mellan den experimentella karakteriseringen av materialen och den matematiska beskrivningen av respektive materials beteenden.

Forskningen bidrar till både effektivare produktutvecklings- och tillverkningsprocesser.

Forskning

Bild på en design av insidan på en ledskena

Beräkningsdesign

Deformations- och livslängdsanalys vid cyklisk drift

Högtemperaturmekanik

Inom högtemperaturmekanik arbetar vi med lastbärande komponenter i konstruktioner avsedda för mycket höga eller mycket höga temperaturer. Vi arbetar framför allt med tillämpningar mot gasturbiner.

Män som jobbar med att montera en stridsflygplan.

Strukturintegritet hos luftfarkoster

Den här typen av flygteknisk forskning kretsar kring styrka, styvhet, seghet och skadetolerans hos luftfarkoster. Detta för att säkerställa strukturintegriteten, särskilt hos flygplan.

Forskarutbildning

Nyheter

Matts Karlsson, professor i maskinteknik, LiU

3D-utskrifter i metall – för forskning, studier och näringsliv

Nu finns en testbädd för 3D-utskrifter i metall och polymera material vid Linköpings universitet, som ligger i världsklass inom materialforskning. Här kan forskare, studenter, organisationer och näringsliv samverka.

Sprickbildningen i höglegerat austenitiskt rostfria stål efter utmattningsprov.

Nya material höjer ångpannans effektivitet

Ett flerårigt detektivarbete i labbet och vid elektronmikroskopet har ökat kunskapen om rostfria stål. Resultaten kan leda till nya material i kraftvärmeverkens ångpannor med högre effektivitet, lägre utsläpp och mindre klimatpåverkan.

Dunyong Deng, forskare i konstruktionsmaterial

Additiv tillverkning förändrar materialen

Additiv tillverkning, AM, i kombination med nickelbaserade superlegeringar kan användas i produktion av olika högtemperaturprodukter. En ny avhandling visar hur AM förändrar egenskaperna hos materialet och ökar kunskapen om nya tillverkningsmetoder.

Strategisk forskning