Presentation

IT och användning av internet har förändrat hur vi kommunicerar och utbyter information med varandra. Även vår relation till staten förändras i takt med att allt fler offentliga tjänster digitaliseras och blir så kallade e-tjänster. Digitalisering av offentliga tjänster ska enligt politiska direktiv ske på ett behovsdrives sätt. Men vad innebär behovsdriven utveckling i praktiken och hur kan man i det enskilda fallet avgöra vilka behov e-tjänsten ska uppfylla?

En mängd myndighetstjänster, såsom inkomstdeklaration och ansökan om föräldrapenning, finns nu tillgängliga via internet i form av offentliga e-tjänster. Dessa e-tjänster införs med en förhoppning om effektivisering av offentlig sektor och ökad demokrati för medborgare. I praktiken har det dock visat sig svårt att få medborgare att använda de e-tjänster som erbjuds och de positiva konsekvenserna uteblir ofta. Forskningsstudier har till och med visat hur vissa grupper i samhället riskerar att utestängas från viktiga tjänster när de erbjuds via internet. En e-tjänst berör ofta många olika typer av människor och kan vara sammankopplad med ett flertal olika IT-system och användare på insidan av den myndighet som erbjuder tjänsten. En bidragande orsak till svårigheterna kopplade till e-tjänster tycks vara att denna komplexitet underskattas.

I min avhandling presenteras en metod för att karaktärisera offentliga e-tjänster och identifiera de människor som berörs av sådana tjänster. Metoden bygger på intressentteori, vilket är ett teoretiskt perspektiv för att studera människors roller och betydelse i relation till exempelvis design av informationsteknik. I de få intressentanalyser som tidigare har genomförts i relation till offentliga e-tjänster har man främst fokuserat på ”staten” och ”medborgarna” som de huvudsakliga intressenterna. Avhandlingen illustrerar hur dessa grupper måste öppnas upp och förstås som sammansatta av en mängd olika intressenter som har skiftande behov, påverkas olika av samma e-tjänst, och har olika möjligheter att påverka utvecklingen av e-tjänsten.

Metoden för identifiering av intressenter i relation till offentliga e-tjänster bygger på en omfattande fallstudie av ett e-tjänsteutvecklingsprojekt vid en svensk myndighet. Fallstudien kombineras med en djupgående inventering av litteratur rörande exempelvis e-tjänsteutveckling, användarmedverkan samt intressentteori. Med hjälp av faktiska exempel illustrerar avhandlingen hur bristande förståelse för intressenter kan leda till att vissa aktörer kan få oproportionerligt inflytande över e-tjänstens utformning. Detta kan i sin tur leda till negativa konsekvenser för användare av e-tjänsten och den verksamhet som tillhandahåller tjänsten.

I avhandlingen beskrivs hur den framarbetade metoden kan användas för att undersöka vilka som påverkas av en specifik e-tjänst. Vidare beskrivs hur man kan arbeta för att låta dessa intressenter få komma till tals vid utvecklingen av e-tjänsten. Avhandlingen visar att vi måste närma oss de som påverkar och påverkas av e-tjänster på ett informerat och strukturerat sätt för att kunna utforma e-tjänster som svarar mot faktiska behov hos användarna och kan ge de positiva konsekvenser i offentliga verksamheter som behövs och efterfrågas.

Utbildning

Filosofie Doktor - Informationssystemutveckling, Linköpings universitet - 2013.
Titel på doktorsavhandling: Public e-Service Stakeholders - a study on who matters for public e-service development and implementation.
Handledare: Karin Axelsson (LiU). Bihandledare: Göran Goldkuhl (LiU).

Filosofie Licentiat - Industriell Arbetsvetenskap, Linköpings universitet - 2007.
Titel på licentiatavhandling: Towards the mitigation of cultural barriers to communication and cooperation.
Handledare: Professor Kip Smith, PhD, Cognitive Ergonomics, IEI/IDA, LiU.
Bihandledare: Eva Lovén (LiU) och Richard Hirsch (LiU).

Filosofie magister - Kognitionsvetenskap, Linköpings universitet - 2004.
Titel på magisteruppsats: Communication and team performance – a field study of breathing apparatus firefighters’ communication during rescue operations.
Handledare: Peter Berggren (FOI) och Richard Hirsch (LiU)

Övriga meriter

Börje Langeforspriset 2014, diplom för framstående doktorsavhandling
Svenska informationssystemakademin, SISA, delar årligen ut Börje Langeforspriset till den bästa doktorsavhandlingen i informatik, informationssystem, data- och systemvetenskap eller motsvarande ämnesområden. Min doktorsavhandling placerades på andra plats vid bedömning av doktorsavhandlingar 2013 med följande motivering: ”Aktuellt ämnesval, väl genomförd och välbeskriven empiri, välstrukturerad framställning, god internationell exponering.”


Nominerad till Outstanding Paper Awards  i kategorin: the most compelling, critical research reflection vid IFIP EGOV 2012 
Jansson G, Lindgren I (2012), Putting "Public" Back into Public e-Services: A Conceptual Discussion. In Scholl H.J., et al. (Eds.), Electronic Government and Electronic Participation. Joint Proceedings of Ongoing Research and Projects of IFIP EGOV and IFIP ePart 2012. Trauner Verlag

Highly Commended Award Winner at the Literati Network Awards for Excellence 2011
Axelsson K, Melin U, Lindgren I (2010), Exploring the Importance of Citizen Participation and Involvement in E-government Projects – Practice, Incentives and Organization, Transforming Government: People, Process and Policy (TGPPP), 4(4), 299-321.

Östgöta Gilles doktorandstipendium  2009.
Tilldelades Krisberedskapsmyndighetens resebidrag 2007 för att delta vid ISCRAM-TIEMS international summer school on information systems for crisis response and management i Tilburg, Holland. Sommarskolan organiserades av The International Community on Information Systems for Crisis Response and Management (ISCRAM) och The International Emergency Management Society (TIEMS).

Willard S. Vaughan, Jr. Best Student Paper Award vid  ICCRTS i Cambridge, UK, 2006
Lindgren, I & Smith, K. (2006) Using Microworlds to Understand Cultural Influences on Distributed Collaborative Decision Making in C2 Settings. Presented at the 11th The International Command and Control Research and Technology Symposium (ICCRTS), Cambridge, UK, September 26-28

Forskning
Visa/dölj innehåll

Publikationer
Visa/dölj innehåll

2019

2018