Fotografi av Susanne Larsson

Susanne Larsson

Universitetslektor

Jag studerar villkor och förutsättningar för personer med funktionsnedsättning att kunna utöva självbestämmande och allmänt villkor kring sysselsättning och fritid.

Forskning

Som forskare finns jag inom funktionshinderforskningen med fokus på förutsättningar för personer med intellektuell och kognitiv funktionsnedsättning att kunna utöva självbestämmande men även jämlika villkor exempelvis sett till fritid och sysselsättning. 

Självbestämmande och jämlika villkor - avhandlingen

Självbestämmanderätten är central och har sina utmaningar i allt socialt arbete. Inom funktionshinderområdet där en del personer har utmaningar i att förstå och kommunicera på grund av sin funktionsnedsättning - kan det finnas en särskild komplexitet och dilemman kopplat till detta. Historiskt har personer med funktionsnedsättning inte haft möjlighet att utöva självbestämmande och rapporter visar att det fortfarande glappar mellan övergripande mål och praktik. I min avhandling undersöker jag vilka förutsättningar för självbestämmande personer med måttlig till mer omfattande intellektuell funktionsnedsättning ges och vad som påverkar frågan även organisatoriskt.

Fortsatt forskning

I min fortsatta forskning planerar jag att fördjupa mig kring förutsättningar för självbestämmande för personer med intellektuell eller kognitiv funktionsnedsättning. Då sett till handläggning och beslut om insats inom LSS. Jag har också ett intresse för och ser som central frågan om begränsningsåtgärder, detta främst sett till personer som har stöd men även personal som ofta hanterar dilemman kring detta i vardagen – det är en viktig arbetsmiljöfråga som hänger nära samman med professionalitet och synen på värdet av reflektion och exempelvis handledning som forum för detta.

Forskning

Utbildning

Utbildning

Socionomprogrammet

Jag undervisar på socionomprogrammet företrädesvis med fokus på funktionshinderfrågor men även organisation, ledarskap och allmänt förbättringsarbete för jämlika villkor. Från och med våren 2024 finns jag också på VFU-kursen.

Nyheter

Organisation