11 juni 2021

Livscykelkostnadsanalyser är ett kraftfullt verktyg för att göra företag
mer resurseffektiva och få dem anamma nya affärsmodeller. Men samtidigt finns flera faktorer som bromsar användningen. ”Money talks”, säger forskaren Marianna Lena Kambanou.

Infografik cirkulär ekonomi.
I en cirkulär ekonomi ses varor som resurser som kan återanvändas istället för att förbrukas och slängas. petovarga

Resurseffektivitet

I avhandlingen Life Cycle Costing: Supporting companies towards a circular economy undersöker hon hur livscykelkostnadsanalyser (LCC, life cycle costing) av företag kan användas för att välja och börja använda cirkulära affärsmodeller. Det kan till exempel innebära att hyra ut utrustning där underhåll ingår. Hon granskar också vilka hinder som finns för en sådan övergång.

Marianna Lena Kambanou."Jag har en allvarlig oro för framtiden. Som forskare vill jag vara en del av lösningen", säger Marianna Lena Kambanou om sina drivkrafter.

Med livscykelkostnadsanalys menas en metod för att beräkna en produkts eller tjänsts kostnad under hela dess livscykel. Metoden kan kombineras med livscykelanalyser som uppskattar en varas eller tjänsts påverkan på miljön under livscykeln. Med cirkulär ekonomi förstås enkelt uttryckt ett ekonomiskt kretslopp där varor ses som resurser som återanvänds i stället för att förbrukas och bli till avfall.

Avhandlingen bygger på fallstudier av fyra tillverkningsföretag, av olika storlek, med intervjuer, fokusgrupper och analys av kostnader och dokument.

- Det finns en stor kraft i att beräkna kostnader och sätta siffror på olika alternativ, säger Marianna Lena Kambanou.

- Ekonomi är ett språk som alla förstår, mer universellt än engelska. Därmed blir det också ett viktigt verktyg för förändring.

Designen påverkas

I avhandlingen beskrivs hur livscykelkostnadsanalyser i företagen kan användas på flera sätt och med olika syften. De kan användas för att beräkna skillnader i olika kostnader och bedöma cirkulariteten hos olika alternativ. De ökar kunskapen och förståelsen för cirkulära alternativ och bildar en viktig grund för diskussioner inom företagen. De underlättar också framväxten av miljöinriktat ledarskap och blir ett hjälpmedel för att övervinna hinder i utvecklingen.

Kostnadsanalyser kan också direkt påverka designen av produkterna. Ett av företagen i studien tillverkar beachflaggor som tidigare såldes, men numera hyrs ut till kunderna. I stället för att kasseras efter en användning återanvänds nu flaggornas metalldelar upp till tio gånger. Nästa steg kan bli att utveckla detaljer som kan återanvändas ännu fler gånger.

- Mycket av det här är common sense. Men det är också en stor styrka att svart på vitt kunna visa vad olika alternativ innebär, säger Marianna Lena Kambanou.

Viktiga definitioner

Hinder för att använda livscykelkostnadsanalyser kan både vara attityder hos enskilda individer och den samlade kollektiva kunskapen i företagen.

- Analyserna kräver samarbete mellan olika avdelningar, som kanske inte finns. De kräver också data som inte samlats in tidigare. Det förvånade mig hur många kostnader som uppskattas mest med en magkänsla, utan några exakta uppgifter, säger Marianna Lena Kambanou.

Livscykelkostnadsanalyserna i sig själva behöver också utvecklas och standardiseras. En enkel men grundläggande fråga som ”vad är en livscykel” besvaras ofta olika på företagen, men även inom forskningen. Det är inte heller givet vilka kostnader som ska tas med och hur de ska beräknas.

- Tyvärr gör de flesta olika, och man kan självklart fråga sig om analyserna har någon mening då, säger Marianna Lena Kambanou och besvarar själv frågan:

- Jag tycker definitivt det, då de ändå ger en grov uppskattning. Och framför allt ser jag LCC som ett verktyg som hela tiden ska utvecklas och som man lär sig av ute på företagen. 

Kontakt

Läs mer

Senaste nytt från LiU

Två män i en datorhall.

Internationellt samarbete lägger grunden för AI för material

AI skyndar på utvecklingen av nya material. En förutsättning för AI inom materialforskning är storskalig användning och utbyte av data om material. Detta underlättas av en bred internationell standard som forskare vid LiU är med och organiserar.

Kvinnlig doktorand föreläser för masterstudenter i labbet.

Från skiss till robot med artificiell intelligens

Hur utvecklar man en produkt med så lite mänsklig inblandning som möjligt? LiU-studenterna byggde en robot med hjälp av generativ artificiell intelligens.

Jontronisk pump i tunna blodkärl.

Effektivare cancerbehandling med jontronisk pump

När låga doser av cancerläkemedel tillförs kontinuerligt nära elakartade hjärntumörer med så kallad jontronik minskar cancercelltillväxten drastiskt. Det har forskare vid LiU och det Medicinska universitetet i Graz visat.