En utbildning i två moduler för dig som är lärare eller pedagog och vill ha en introduktion till folkhögskolans unika utbildningsform och didaktiska frågor. Modulerna kan också vara din väg till en examen som folkhögskollärare. 

Målgrupp

Kursen riktar sig till folkhögskolans lärare, rektorer och annan personal med pedagogiskt ansvar.

Om utbildningen

Sveriges folkhögskolor har idag fler deltagare än någonsin och en väldigt viktig roll i det livslånga lärandet och folkbildningen. Arbetet med att utveckla folkhögskolan bygger i mångt och mycket på att du som lärare och pedagogisk ledare är förtrogen med skolformens möjligheter och särskilda villkor. LiU har därför startat två utbildningsmoduler som fokuserar på folkhögskolans pedagogik och idétradition samt innefattar fördjupningar i olika teman.

  

Vid LiU finns Sveriges enda folkhögskollärarutbildning där du kan ta din examen som folkhögskollärare. LiU bedriver också några av de mest framträdande forskningsmiljöerna inom området vuxnas lärande, såväl nationellt som internationellt. För dig som deltagare på våra kurser innebär det att du får med dig aktuella kunskaper ut i arbetslivet som bygger på den senaste forskningen.

Undervisning och arbetsformer

Undervisningen sker på kvartsfart (25%) och löper över två terminer, med sex kursdagar jämnt fördelade över terminerna. Utöver kursdagarna, som sker på folkhögskolan, tillkommer en kursdag online. Undervisningen sker genom föreläsningar, litteraturstudier, seminarier, grupparbeten samt korta fältstudier.

Omfattning och examination

Modulerna är poänggivande och ger 7.5 högskolepoäng var. Examinationer sker genom aktivt deltagande i seminarier, övningslektioner i grupp, individuella skriftliga redovisningar, samt inspelning och reflektion av egen undervisning.

En väg till examen

Vill du ta examen som folkhögskollärare?

Utbildningsmodulerna FUD 1 och FUD 2 kan vara ett sätt för dig att ta en examen som folkhögskollärare. Förutom att ha fullföljt kurserna FUD 1 och FUD 2 med godkänt resultat behöver du ha en annan lärarexamen som grund och minst två års arbetslivserfarenhet (minst halvtid) som folkhögskollärare.

En examen som folkhögskollärare har en tydlig koppling till skolformens särskilda idé och pedagogik och bidrar till att stärka kvalitén på folkhögskolans verksamhet. Detta är också ett led i att stärka folkhögskolans status och legitimitet i samhället.

Modulerna - FUD 1 och FUD 2

FUD 1

En utbildning för dig som vill ha en introduktion i folkbildningens idéer och grundläggande värden vad gäller demokrati, jämlikhet, jämställdhet, mångfald, mänskliga rättigheter och hållbar utveckling.

Innehåll

För folkhögskolan centrala dokument som exempelvis förordningen om statsbidrag till folkbildning kommer att behandlas, tillsammans med aktuella idédokument och exempel på folkbildningsforskning. Utbildningen behandlar även undervisning i folkhögskolan tillsammans med didaktikens centrala frågeställningar. Du får reflektera över undervisningen med särskild fokus på folkbildningens idéer och grundläggande värden vad gäller demokrati, jämlikhet, jämställdhet, mångfald, mänskliga rättigheter och hållbar utveckling. Kursen behandlar även normkritiska perspektiv på undervisning.

Kursplan

Här hittar du utbildningens kursplan

Anmälan

Den här utbildningen kan skräddarsys för just er organisation eller erbjudas vid tillräckligt många intresseanmälningar. Anmäl gärna ditt intresse till oss via mail.

Anmäl intresse

FUD 2

Utbildningen är fortsättning på FUD 1 och fördjupar dina kunskaper om folkhögskollärares yrkesutövning och professionella utveckling.

Innehåll

Utbildningen behandlar undervisning i folkhögskolan tillsammans med didaktikens centrala frågeställningar. Folkhögskollärarens yrkesutövning är i fokus, t.ex. folkhögskolans former för bedömning, yrkesetik och hantering av motsättningar. Ett särskilt fokus riktas också till folkbildningens idéer och grundläggande värden vad gäller demokrati, jämlikhet, mångfald och hållbar utveckling. Kursen behandlar även normkritiska perspektiv på undervisning.

Kursplan

Här hittar du utbildningens kursplan

Anmälan

Den här utbildningen kan skräddarsys för just er organisation eller erbjudas vid tillräckligt många intresseanmälningar. Anmäl gärna ditt intresse till oss via mail.

Anmäl intresse

Kursansvarig berättar

Hör kursansvarig Helena Colliander berätta om de två modulerna.

LiU bedriver ledande forskning om vuxnas lärande

Vid Linköpings universitet finns några av de mest framträdande forskningsmiljöerna inom området vuxnas lärande, såväl nationellt som internationellt. Våra utbildningar har nära koppling till forskningen inom området, vilket innebär att du som deltagare får med dig aktuella kunskaper ut i arbetslivet som bygger på den senaste forskningen.

Kontakt

Utbildningen ges av