Forskningsmiljön vuxenpedagogik och folkbildning

Kvinnlig lärare talar inför en grupp vuxenelever.

Forskningsmiljön vuxenpedagogik och folkbildning är Sveriges ledande, och en av de större vuxenpedagogiska forskningsmiljöerna i världen. Miljön har ett nationellt och internationellt ansvar.

Här finns Sveriges enda professur i vuxenpedagogik, som inrättades 1983. Det nationella programmet för folkbildningsforskning (Mimer) har sitt säte i miljön, inrättat på beslut i riksdagen 1990. Sekretariatet för den Europeiska vuxenpedagogiska forskningsföreningen, European Society for Research in the education of Adults, var 2007-2018 lokaliserat i miljön. Miljön ansvarar för den Europeiska vuxenpedagogiska vetenskapliga tidskriften, European Journal for Research on the Education and Learning of Adults.

Pedagogiska processer i fokus

Vuxenpedagogik är i svensk kontext del av den vetenskapliga disciplinen pedagogik. Vad som särtecknar vuxenpedagogik är bland annat dess intresse av pedagogiska processer som de formas i sammanhang där vuxna lär sig något, inom utbildning, till exempel vuxenutbildningen eller folkhögskolan, eller i sammanhang av mer informellt lärande, till exempel arbetslivet eller vardagslivet. Precis som disciplinen pedagogik, används vetenskapliga metoder och förhållningssätt som hämtas både inom disciplinen, men även från angränsande discipliner som sociologi, psykologi, genusvetenskap med flera. Mångvetenskapliga perspektiv blir inte minst aktuella i relation till folkbildningsforskningen, där Mimer, ska verka för att stärka folkbildningsforskning i Sverige oavsett inom vilken disciplin den bedrivs.

Pluralism kännetecknar forskningsmiljön

Kännetecknande för miljön är pluralism både i termer av sammanhang som studeras (vuxenutbildning, yrkesutbildning, folkbildning, folkhögskola, studieförbund med mera) men även i termer av vetenskapliga perspektiv och metodval. Miljön arbetar med forskning som ska vara relevant både inomvetenskapligt, men även i relation till våra grundutbildningar och i relation till de praktiker som beforskas. Som nationell nod för vuxenpedagogisk forskning efterfrågas vår kunskap och kompetens av flera myndigheter, och av skolhuvudmän, folkhögskolor, och studieförbund över stora delar av landet.

Forskningsprojekt

Organisation