Barns och ungas hälsa, välbefinnande och livskvalitet är ett centralt forskningsområde vid tema Barn, med särskilt fokus på psykisk hälsa och meningsskapande processer.

En forskningsinriktning rör de stora berättelserna om barns och ungas hälsa som utvecklats och formats med framväxten av den moderna välfärdsstaten och barndomens institutionalisering och professionalisering. Vi studerar hur vetenskaplig kunskap om barn och unga kommuniceras i interaktioner mellan experter, föräldrar, och barn och unga själva samt hur dessa processer formar barns och ungas sociala villkor. En andra inriktning omfattar forskning som tar avstamp i barns och ungas perspektiv och aktörskap i konkreta och vardagliga sammanhang vilket innebär en uppmärksamhet på levda erfarenheter av specifika händelser och fenomen, identitetsskapande processer och relationella mönster.

Funktionsvariation och meningsfull fritid

Barn och unga med funktionsvariation har rätt till en meningsfull fritid, men de har ofta inte samma möjligheter som andra att delta i fritidsaktiviteter. Vid tema Barn bedrivs forskning om kommunal lägerverksamhet som syftar till att erbjuda rekreation och aktiviteter utanför hemmet för barn och unga som omfattas av LSS (Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade). Det handlar om hur lov- och helgläger organiseras, genomförs och tillskrivs betydelse för och av barn och unga, med särskilt fokus på aktiviteter, sociala relationer, materiella förutsättningar och dokumentation. Forskningen bedrivs med etnografisk metod, och det är de deltagande barnens och ungdomarnas perspektiv och aktörskap som står i centrum.

Barns och ungas psykiska hälsa

Barns och ungas psykiska hälsa är en fråga som engagerar många aktörer i samhället, alltifrån forskare, politiker och professionella grupper, till föräldragrupper och barns och ungas egna intresseorganisationer. Tema Barns forskare närmar sig området tvärvetenskapligt genom att mobilisera teorier, begrepp, och metoder från olika vetenskapliga discipliner och teoretiska perspektiv. En gemensam utgångspunkt är att barns och ungas psykiska hälsa är ett mångfacetterat fenomen vars språkliga betydelser och upplevelsemässiga innebörder är under ständig förhandling.

Forskningsnyheter

Forskningsprojekt

Forskargruppen

Om tema Barn