CKS seminarieserie våren 2023

Bild på elbil som laddas vid en laddstolpe Foto Thomas Adolfsén

Krig, klimatförändringar och urbanisering är exempel på företeelser som är globala men som får lokala konsekvenser. Hur hanteras frågor som rör planering för brist på el, överkonsumtion och urbanisering lokalt? Vårens seminarieserie på CKS kommer att behandla fler olika frågeställningar som alla knyter an till olika typer av hållbarhetsutmaningar. Exempel på sådana frågor är hur planeras det för situationer av elbrist, hur kan vår konsumtion bli mer hållbar och hur ser en situation av urban och industriell symbios ut.  

Samtliga seminarier hålls digitalt via Zoom. 

Anmäl dig till ett eller flera av seminarierna i seminarieserien här

Program

Torsdag 16 mars

Hur planerar vi för elbrist och vad kan förbättras?

Föreläsare: Filosofie doktor Christine Grosse och docent Pär Olausson från Mittuniversitetet

Om seminariet: Budskapet under hösten har varit att svenska folket måste spara el för att minska risken för tillfällig bortkoppling av elektricitet. Så som marknadsläget ser ut kan det uppstå bristsituationer där inte alla kan få sina elbehov tillgodosedda samtidigt. Elen kan behöva stängas av lokalt under kortare tid för att undvika större strömavbrott. Filosofie doktor Christine Grosse och docent Pär Olausson båda vid Mittuniversitetet presenterar resultat från en nyligen utgiven forskningsrapport som granskat det planeringssystem (STYREL) som används för elbrist.

Tid: Torsdag den 16 mars kl. 10.00 - 11.00

Plats: Digitalt via Zoom

Torsdag 20 april

Hur kan hållbar konsumtion möjliggöras och av vilka?

Föreläsare: Åsa Svenfelt, docent och forskare vid Centrum för kommunstrategiska studier, CKS, vid Linköpings universitet och Kungliga tekniska högskolan (KTH).

Om seminariet: Seminariet handlar om hållbar konsumtion, vad det skulle kunna innebära och med vilka medel det skulle kunna möjliggöras. Åsa Svenfelt kommer också att ta upp frågor om vilka aktörer som skulle kunna möjliggöra hållbar konsumtion, och diskutera vilken roll en kommun eller region skulle kunna ha.

Tid: Torsdag den 20 april kl. 10.00 - 11.00

Plats: Digitalt via Zoom

Torsdag 25 maj

Industriell och Urban Symbios - vad är det och hur kan det faciliteras?

Föreläsare: Kristina Nyström, doktorand på avdelningen för industriell miljöteknik vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling (IEI), Linköpings universitet. 

Om seminariet: Industriell och Urban Symbios (IUS) är industrisamarbeten som skapar värde av undernyttjade resurser. Facilitering av IUS är en del av Sveriges nationella strategi för regional utveckling, och möter växande intresse från kommuner och regioner. Kristina Nyström sätter begreppet i ett historiskt och idémässigt sammanhang och berättar om konkreta exempel på hur kommuner och företag engagerar sig i IUS i Sverige idag. Avslutningsvis bjuds deltagarna in till diskussion om hur IUS kan faciltieras av kommuner och regioner.

Tid: Torsdag den 25 maj kl. 10.00 - 11.00.

Plats: Digitalt via Zoom

Kontakt

Tidigare seminarieserier