Ledarskap i kommuner

Ledarskap i kommuner är en uppdragsutbildning för högre kommunala chefer som söker kunskapsutveckling och erfarenhetsutbyte. Utbildningen ges av Centrum för kommunstrategiska studier (CKS).
Bild tagen i Norrköpings industrilandskap.Bild tagen i Norrköpings industrilandskap med virvlande vatten vid Motala ström. Foto Thor Balkhed

En utbildning för dig som är kommunal chef och som vill utveckla ditt personliga ledarskap och få fördjupade kunskaper om den kommunala kontexten.

Utbildningens syfte och innehåll

Det övergripande syftet med utbildningen är att stödja och utveckla ledarskapet i kommunerna och i östgötaregionen med omnejd.  

Genom den här ledarskapsutbildningen ska du som arbetar som chef:

• få ökad självkännedom och insikt om det egna ledarskapet i den kommunala kontext som är aktuell för dig.
• erhålla ökad förmåga att se och hantera den egna organisationens behov.
• utveckla din förmåga att orientera dig i, och bidra till samhällsutvecklingen.

Utbildningen bygger på aktuell samhällsvetenskaplig och beteendevetenskaplig forskning samt beprövad erfarenhet.

I utbildningen integreras två teman. Det ena temat rör personligt ledarskap i en kommunal kontext och det andra temat rör omvärld, samhälle och kommunspecifika frågor.

1) Utifrån det personliga ledarskapet behandlas:
feedback, konflikter, grupprocesser, kontakt- och försvarsmekanismer samt organisationers kultur och agerande.

2) Utifrån omvärld, samhälle och kommun behandlas:
kommunalt ledarskap i relation till värden, genus, organisationer som demokratiska och politiskt styrda samt samhällsförändringar och omvärldsanalyser.

Utbildningen innefattar även mentorskap där varje deltagare erhåller en mentor. Mentorn är kommunchef i en annan kommun än adepten och tillsammans får de möjlighet att skapa en relation. En kunskapsmässig relation där adepten i sin roll som kommunal mellanchef kan få stöd och finna ett bollplank i vardagens arbete.

Bild på blåklint på en sommaräng.Bild på blåklint - Östergötlands landskapsblomma.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som är chef i en av de kommuner som samverkar med CKS. I ditt chefsuppdrag arbetar du direkt mot den politiska ledningen i nämnder, styrelser och ledare i stabsfunktion. Du kan till exempel jobba som förvaltningschef, bolags-vd, avdelningschef, ekonomichef, personalchef eller strateg i kommunledningen.

Arbetsformer

I utbildningen varvas föreläsningar med seminarier, grupparbeten och diskussioner.
I utbildningen ingår även mentorskap.

Genomförande

En ny utbildningsomgång av Ledarskap i kommuner startar under hösten 2022. Utbildningen genomförs som internat. Utöver det ingår ett digitalt uppstartstillfälle samt en högtidlig avslutningsdag. Sammantaget omfattar utbildningen tolv dagar enligt nedan:

Uppstartsmöte (digitalt): 24/8, kl. 13.15-15.00

Därefter följer fem internat:

1-2/9
13-14/10
3-4/11
15-16/12
26-27/1
Reservtillfälle: 16/2

Internaten startar ca kl. 10.00 dag 1 och avslutas ca kl. 16.00 dag 2. Internaten genomförs på Stiftsgården Vårdnäs.

Avslutningsceremonin sker i mars 2023. Vid ceremonin deltar även kommuncheferna och de mentorer som medverkar i utbildningen.

Mer detaljerad information om de olika tillfällena lämnas i samband med uppstartsmötet. Även denna webbsida kommer att kompletteras med viss information som rör de praktiska delarna i utbildningen.

Anmälan

Anmäl dig via denna länk.

Utbildningen har begränsat antal platser.
OBS! Det är kommundirektören eller kommunchefen i den aktuella kommunen som avgör och godkänner vem som får delta i utbildningen.

OBS! Sista anmälningsdag är 26/4.

Om CKS, samverkande kommuner och mentorer

CKS är ett centrum för forskning, utveckling och samverkan vid Linköpings universitet. Verksamheten leds av en styrelse bestående av en majoritet av kommunpolitiker.

CKS är resultatet av ett mångårigt samarbete mellan kommuner och Linköpings universitet. I fokus för verksamheten står kommunerna. CKS verksamhet präglas av interaktivitet när det gäller att identifiera forsknings- och samarbetsområden. Kommunerna stödjer denna uppdragsutbildning med avsikt att stärka det kommunala ledarskapet i såväl kommuner som region. Utbildningen ses som ett sätt att utveckla kommunernas förmåga att skapa en långsiktigt hållbar utveckling.

Ett uttryck för kommunchefernas engagemang är att de, förutom att delta i övergripande diskussioner om utbildningen och dess utveckling, är mentorer för deltagarna. De träffar sin adept några gånger under utbildningen.

Läs en artikel som Dagens Samhälle publicerat om 2020 års utbildning Framtidsspaning i coronatider.

Kontakt

Mer om utbildningen

Om LiU Uppdragsutbildning