Ledarskap i kommuner

Centrum för kommunstrategiska studier (CKS) vid Linköpings universitet ger Ledarskap i kommuner, en uppdragsutbildning för högre kommunala chefer som söker kunskapsutveckling och erfarenhetsutbyte.

Uppdragsutbildningen Ledarskap i kommuner bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet. Utvalda teman har i huvudsak sin utgångspunkt i vetenskap och aktuell samhällsvetenskaplig och beteendevetenskaplig forskning. Utbildningen bedrivs utifrån perspektiv som kopplar samman känsla, intellekt och omvärld. 

Kursens innehåll och syfte

Lärandet börjar i det personliga, som sedan successivt relateras till grupp, organisation och omgivande samhälle. Deltagarna får möjlighet att utveckla det personliga ledarskapet och sin roll som ”samhällsspanare” och samhällsutvecklare.

Utbildningen har ett regionalt perspektiv på flera sätt. Bland annat genom att stärka tillgången på kompetenta och reflekterande ledare i regionen och främja goda relationer och erfarenhetsutbyten mellan kommunala chefer i regionen.

I utbildningen behandlas också den kommunala chefen och kommunen som del i regionala processer.

Ett mer specifikt syfte är att kommunala chefer ska utveckla det personliga ledarskapet, den egna förmågan till omvärldsanalys och rollen som ”samhällsspanare” och samhällsutvecklare. Deltagaren får en möjlighet att utveckla en ökad självkännedom för att se sin egen roll, sina egna tillgångar och eventuella tillkortakommanden i de vardagliga dilemman som en ledare kan ställas inför. Detta för att på ett mer funktionellt sätt kunna samspela med omvärlden, det vill säga den egna kommunens medborgare, tjänstemän och politiker samt det omgivande samhället.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till kommunala chefer i Östergötland med omnejd som arbetar direkt mot den politiska ledningen i nämnder och styrelser ledare i stabsfunktion. Du kan till exempel jobba som förvaltningschef, bolags-vd, avdelningschef, ekonomichef, personalchef eller strateg i kommunledningen.

Det är kommundirektören/kommunchefen i den enskilda kommunen som tar emot inbjudan och som avgör vem som deltar i utbildningen.

Genomförande

Ledarskap i kommuner är en CKS-utbildning som funnits sedan början av 2000-talet. Från och med hösten 2020 görs en nystart och utbildningen blir då en uppdragsutbildning. All administration av utbildningen kommer att gå via LiU Uppdragsutbildning.

Utbildningen omfattar elva dagar, inklusive avslutningsdagen. Utbildningen avslutas med en föreläsning och en lunch tillsammans med kommuncheferna/mentorerna.

Tidplan:

Uppstartsmöte vecka 35, Linköpings universitet, Campus Norrköping

Fem internat på Vårdsnäs stiftsgård

  • 8-9 okt 2020
  • 5-6 nov 2020
  • 17-18 dec 2020
  • 11-12 feb 2021
  • 15-16 april 2021

Avslutningsdag 11 juni 2021 (plats meddelas senare).

Anmälan

Uppdragsutbildningen Ledarskap i kommuner anordnas av CKS i samverkan med kommunchefer i cirka tjugo kommuner (Östergötland med omnejd). Deltagarplatserna är i första hand reserverade för anställda i dessa kommuner. Om du arbetar i en annan kommun och är intresserad av utbildningen så be din kommunchef att höra av sig till LiU Uppdragsutbildning.

Anmälan görs av alltså av kommunchef eller kommundirektör, via det mejlutskick som han eller hon har fått från LiU.

Utbildningen startar under förutsättning att tillräckligt många deltagare är anmälda. Utbildningen har 14–16 platser och om fler än 16 personer söker utbildningen, görs ett urval. Vi strävar efter att skapa en grupp med en bred geografisk spridning och en jämn fördelning mellan kvinnor och män.

Bakgrund: Ett långvarigt samarbete

CKS är ett centrum för forskning, utveckling och samverkan vid Linköpings universitet. Verksamheten leds av en styrelse bestående av en majoritet av kommunpolitiker.

CKS är resultatet av ett mångårigt samarbete mellan kommuner och Linköpings universitet. I fokus för verksamheten står kommunerna. CKS verksamhet präglas av interaktivitet när det gäller att identifiera forsknings- och samarbetsområden. Kommunerna stödjer denna uppdragsutbildning med avsikt att stärka det kommunala ledarskapet i såväl kommuner som region. Den ses som ett sätt att utveckla kommunernas förmåga att skapa en långsiktigt hållbar utveckling.

Ett uttryck för kommunchefernas engagemang är att de, förutom att delta i övergripande diskussioner om utbildningen och dess utveckling, är mentorer för deltagarna. De träffar sin adept några gånger under utbildningen.

Läs en artikel som Dagens Samhälle publicerat om 2020 års utbildning Framtidsspaning i coronatider.

KontaktVisa/dölj innehåll

Mer om utbildningenVisa/dölj innehåll