Ledarskap i kommuner

Det här är en utbildning för högre kommunala chefer som söker kunskapsutveckling och erfarenhetsutbyte.

Vita moln mot blå himmel i östgötskt jordbrukslandskap samt urban stadsmiljö
Utbildningen Ledarskap i kommuner bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet. Utvalda teman har i huvudsak sin utgångspunkt i vetenskap och aktuell samhällsvetenskaplig och beteendevetenskaplig forskning. Verksamheten i utbildningen bedrivs utifrån perspektiv som kopplar samman känsla, intellekt och omvärld.  

Det övergripande syftet med utbildningen är att stödja och utveckla ledarskapet i kommunerna och östgötaregionen med omnejd. Den ska resultera i det genom att bidra till en ökad medvetenhet om samspelet mellan individ, grupp, organisation och samhälle. Den ses som ett verktyg för att utveckla kommunernas förmåga att skapa en långsiktigt hållbar utveckling.

Starkare personligt ledarskap

Ett mer specifikt syfte är att kommunala chefer ska utveckla det personliga ledarskapet, den egna förmågan till omvärldsanalys och rollen som ”samhällsspanare” och samhällsutvecklare. 
Den som medverkar i utbildningen ska ges möjlighet att utveckla en ökad självkännedom för att se sin egen roll, sina egna tillgångar och eventuella tillkortakommanden i de vardagliga dilemman han eller hon har att hantera som ledare. Detta för att på ett mera funktionellt sätt kunna samspela med omvärlden, det vill säga den egna kommunens medborgare, tjänstemän och politiker samt det omgivande samhället.

Ett långvarigt samarbete

Utbildningen Ledarskap i kommuner anordnas av CKS i samverkan med kommunchefer i cirka tjugo kommuner (Östergötland med omnejd).  CKS verksamhet präglas av stor interaktivitet när det gäller att identifiera forsknings- och samarbetsområden. Ett uttryck för kommunchefernas engagemang är att de, förutom att delta i övergripande diskussioner om utbildningen och dess utveckling, är mentorer för deltagarna i utbildningen. Det innebär att de återkommande träffar sin adept under utbildningen. Kommunerna stödjer utbildningen med avsikt att stärka det kommunala ledarskapet i kommunerna och i regionen som helhet. Den ses som ett sätt att utveckla kommunernas förmåga att skapa en långsiktigt hållbar utveckling.

Förvaltningschef eller ekonomidirektör?

Målgruppen för utbildningen är: kommunala chefer som arbetar direkt mot den politiska ledningen i nämnder och styrelser samt ledare i stabsfunktion. Lämpliga deltagare är till exempel personer som är förvaltningschef, kontorschef, avdelningschef, områdeschef, ekonomidirektör, personaldirektör eller strateg som arbetar i kommunledningen.

Visa/dölj innehåll

Om utbildningen:
Visa/dölj innehåll