Logistik inom räddning och vård

Brandövning

Genom att skapa förutsättningar för effektivare räddning och vård kan vi rädda liv.

Samhället har begränsade resurser för att hantera sjukdomar, olyckor, kriser och andra händelser som orsakar skador och lidande. 

Räddningslogistik

Trafikolycka, farlig lastFoto: Thor Balkhed
En trailer  med farlig last har glidit av vägbanan och evakueras under överinseende av Räddningstjänsten i Östra Götaland.
I nära samverkan med räddnings- och vårdsektorn tar vår forskning på LiU fram metoder, modeller, beslutsunderlag och kunskap kring hur dessa resurser ska användas på bästa sätt. Ofta använder vi kvantitativ metodik, såsom till exempel optimering, simulering, statistisk och geografisk analys. 

Exempel på frågeställningar vi arbetar med är var räddningsresurser bör vara placerade, vilka resurser som ska skickas när det händer en viss olycka, hur nya typer av resurser (såsom till exempel frivilliga) kan integreras med de professionella resurserna, hur räddning, respons och vård ska organiseras, hur vårdavdelningar ska planeras och resurshanteringen kan analyseras. 

Mycket av arbetet görs inom ramen för CARER (Centrum för forskning inom respons- och räddningssystem.)

Övning i samordning vid olycka mellan myndigheter Foto: Petter Jonsson, Räddningstjänsten ֖stra GötalandMyndigheter under övning av beredskap och samordning för att klara olyckor och potentiella katastrofer.

Vårdlogistik

OperationssalFoto: Thor BalkhedOperationer kräver god planering och schemaläggning av lokaler och patienter. Här Universitetssjukhuset i Linköping.

Några områden där LiU:s forskare har tillämpat simulering för planering av sjukvårdens resurser:

Logistik i intensivvård


Detta är en av de mest resurskrävande formerna av sjukvård och optimering av vårdplatser och bemanning är därför viktig för resurshushållning. Vi har bland annat utvecklat en generell simuleringsmodell som kan användas för dimensionering och kapacitetsplanering av intensivvårdsavdelningar vid t.ex. planerade förändringar, oförutsedda händelser (katastrofer, strejk) eller omstruktureringar.

Logistik i operationsverksamhet


Denna sjukvårdsverksamhet är komplex och svår att planera. För att bättre kunna förutse och testa vilka konsekvenser förändringar på en operationscentral får, utan att genomföra dem i verkligheten, har en simuleringsmodell av en operationsavdelning utvecklats.

Modellen har använts för beslutsstöd och planering av verksamheten, t.ex. har den använts för att fördela operationsresurser mellan olika opererande kliniker så att väntetid till operation kan minimeras och vårdköer kortas.

Forskningsledare
Visa/dölj innehåll

Forskare
Visa/dölj innehåll

Relaterat innehåll
Visa/dölj innehåll

KTS
Visa/dölj innehåll