Miljöutmaning — resurshantering

Resurshantering

Knappa vattenresurser påverkar människor runt om i världen, i allt från textilindustri i Indien till jordbruk i Sydafrika. Också i Sverige krävs för ett mer uthålligt samhälle att hushållen minskar sin användning av vatten och energi.

I flera olika projekt studeras strategier för uthållig vattenförvaltning, som också måste kunna kombineras bland annat med företags sociala ansvarstagande.

Resurshantering handlar också om markanvändning. I fallstudier i Burkina Faso undersöker vi vad som händer när mark tas i bruk för att odla skog i syfte att minska klimatpåverkan. Hur påverkas utsläpp av växthusgaser, grundvattennivåer och det lokala jordbruket? Ett annat projekt studerar hur jordbruket i Norden bättre kan klimatanpassas. Här ska olika klimatförändringsscenarier utforskas med hjälp av bland annat visualisering.

Uthållig energiproduktion och –användning ryms också inom miljöutmaningen resurshantering. Här handlar projekten främst om att optimera produktion av biogas.

Forskningsprojekt 

Petflaskor

Miljöutmaning - resurshantering

Hantering av miljöresurser handlar om såväl vattenförvaltning som markanvändning och näringsflöden, liksom om hållbar energiproduktion och –användning.  Vi utvecklar och förbättrar analytiska verktyg och ramverk för förbättrad resursförvaltning.

Svavlets betydelse i reglering av fettnedbrytning

Vi tar fram kunskap om relationen mellan sulfidnivå i biogasreaktorer och nedbrytning av fett. Syftet är att skapa förutsättningar för samrötning av fett med avloppsslam och därmed bidra till en effektivisering och ökad produktion av biogas.

Spårmetallers betydelse för effektiv biogasproduktion

Vi tar fram verktyg för säkrare dimensionering av biogasprocesser, samt för att lättare kunna styra nya materialblandningar i befintliga anläggningar. Fokus ligger på att öka produktionen av biogas utan att försämra rötslammets konsistens.

Forskare inom området

Relaterat innehåll