Resurseffektiv materialanvändning

Framtidens naturresurser finns att utvinna i den byggda miljön.

Våra naturtillgångar flyttas i en allt snabbare takt från naturen in i samhället där de används i olika typer av byggnader, infrastruktur och produkter. När material sedan blir avfall leder hanteringen ofta till stora resursförluster. Hälften av alla resurser vi hittills utvunnit från naturen används inte längre. Dessa finns upplagrade på olika platser i vår omgivning, bland annat i städer och avfallsdeponier. Vår forskning handlar om hur vi på ett effektivare och mer långsiktigt hållbart sätt kan nyttiggöra samhällets glömda och gömda resurser.

Vi är en tvärvetenskaplig forskargrupp som består av ingenjörer och samhällsvetare och som arbetar med att utveckla kunskap, strategier och metoder för att utvinna naturresurser från exempelvis urkopplade el- och telenät i städer och olika typer av avfallsupplag. Genom systemstudier och ett nära samarbete med industrin angriper vi de tekniska, ekonomiska, miljömässiga och regulativa utmaningar som behöver lösas för att resursutvinning ska kunna bli en bärkraftig aktivitet för samhället i stort.

Deponier som gruvor 

Målet med projektet - Deponier som gruvor 2.0 – utveckling av koncept, strategier och åtgärder för ökad lönsamhet och miljöprestanda - är att utveckla tekniska och organisatoriska koncept för utvinning av resurser från deponier, vägleda kunskaps- och teknikutveckling inom området samt att specificera behovet av förändringar i lagar, krav och marknadsvillkor. Genom en kombination av fallstudier, ekonomiska och miljömässiga utvärderingar och intervjuer identifieras kritiska utmaningar för resursutvinning från deponier. Därefter utvecklas och utvärderas tekniska, organisatoriska, regulativa och marknadsmässiga lösningar för ökad lönsamhet och miljöprestanda. Projektet finansieras av Vinnova och innefattar nära samarbete med Stena Metall AB, Nordvästra Skånes Renhållnings AB och Tekniska Verken i Linköping AB.

Städer som gruvor 

Målet med projektet - Städer som gruvor II – utveckling av affärsmässiga koncept genom implementering av pilotprojekt - är att utveckla tillämpbar kunskap om när, var, hur och av vem metallåtervinning från städers nedgrävda infrasystem kan genomföras på ett lönsamt och miljömässigt motiverat sätt. Genom att initiera, följa och utvärdera tre helt olika typer av pilotprojekt analyseras kritiska faktorer och villkor för genomförbarhet och prestanda. Flera intervjustudier görs sedan för att identifiera drivkrafter och hinder för en mer hållbar förvaltning av stadens infrasystem – en förvaltning som förutom infrasystemtjänster också bidrar till att sluta kretslopp. Projektet finansieras av Vinnova och innefattar nära samarbete med Skanova TeliaSonera AB, Tekniska Verken i Linköping AB och Stena Recycling AB.

Samverkan

Förutom att arbeta tillsammans med olika företag i projekt så samverkar vi också med andra forskare och nätverk. Vi är bland annat med i det strategiska innovationsprogrammet Re:Source som är Sveriges största forsknings- och innovationssatsning inom resurs och avfallsområdet. Vi är också medlemmar i nätverket Competence Center Recycling som drivs av Charlmers Tekniska Högskola. 

Vi samverkar med flera internationella forskargrupper, exempelvis med kollegor på de tekniska universiteten i Wien och Leuven, samt sitter med i lednings- och arbetsgrupper för det europeiska konsortiet EURELCO - European Enhanced Landfill Mining Consortium.

Kontakt

Reportage

Forskare

Miljö- och energiforskning vid LiU