Energi

Energieffektivisering och energipolitik kräver systemsyn: en åtgärd som minskar koldioxidutsläppen på ett ställe kan mycket väl öka utsläppen på ett annat. LiU-forskare studerar energisystemen på tre nivåer - i byggnader, lokalt och regionalt samt i industrin. 

Några exempel är studier av fjärrvärme, energiledning i processindustrin, hinder och drivkrafter för energieffektivisering i industrin, energieffektiviseringen i byggnader byggda före 1945 samt även studier av lågenergihus. Forskningen är både djupt disciplinär och brett tvärvetenskaplig och målet är en långsiktig utveckling mot hållbara och resurshushållande energisystem. LiU har i många år varit värd för tvärvetenskapliga Forskarskolan Program Energisystem som producerat drygt 80 doktorer och som nu går in i en ny etapp - Forskarskolan Energisystem.Energi i byggnader

Forskningen spänner från studier av lågenergihus till energibesparingar i byggnader byggda före 1945, där hänsyn måste tas till det kulturhistoriska värdet. Andra exempel är hållbar stadsplanering och utveckling av småskalig solel i byggnader.Lokal och regional energi

Forskningen är i huvudsak samhällsvetenskaplig och här studeras bland annat kommuners och regioners roll i omställningen av energisystemen. Ett exempel är den testbädd för hållbar stadsutveckling, Vallastaden, som byggts i Linköping. Energi i industrin


Potentialen för energieffektivisering i industrin är stor, både i stora och små företag. Forskarna har mångårig erfarenhet av att i samarbete med industrin studera effektivisering såväl i stål-, pappers- och massaindustrin som i mindre industrier.Citat

Många forskar kring energitekniken, men vi ser även till de mjuka delarna av energisystemen, företagsledningarnas och projektledarnas betydelse, och det är lika viktigt.
Bahram Moshfegh, professor i Energisystem

Forskning inom energiområdet

Närbild på en hand som har en handske på sig och bygger ett hus.

Politik och policyprocesser för grön energiomställning och klimatneutralitet

Det övergripande syftet med projektet är att öka kunskapen om processerna för beslutsfattande och policyförändring avseende resurs- och energieffektiva byggnader på EU-nivå.

En man jobbar med solceller på taket.

Program Energisystem

Program Energisystem var ett nationellt forskningsprogram och forskarskola med målet att utveckla ny kunskap som möjliggör långsiktig utveckling mot hållbara och resurshushållande energisystem.

Virtuella världar: digital teknik i styrning av klimat och biologisk mångfald

Virtuella världar undersöker digitala teknikers roll i styrning av frågor om klimatförändringar och biologisk mångfald. Programmet granskar hur tekniken kan förbättra miljöstyrning och inkludera lokal kunskap för hållbar utveckling.

Nyheter inom forskningsområdet Energi

Porträtt av man under ett träd.

Så ser vägen till ett förnybart och mer demokratiskt energisystem ut

EU kräver att medlemsländerna ska underlätta för lokal produktion av förnybar energi genom så kallade energigemenskaper. Men i Sverige är systemet uppbyggt så att det motarbetar sådana lösningar, konstaterar forskare från LiU.

Bild på två kvinnor.

Större andel förnybar el möjlig med flexibelt energisystem

Sol- och vindkraft ger ojämnt energiflöde beroende på väder och vind. Men ett flexibelt energisystem där fjärrvärmesystem, elsystem och industri samverkar för att balansera energiåtgången kan stabilisera nätet och bana väg för mer förnybar energi.

En person står vid ett träd utomhus.

"Vi måste använda elen smartare"

Att ge statlig kompensation för höga elpriser är helt fel väg att gå. Sverige behöver i stället tydliga styrmedel för att få fler att använda mindre el på ett smartare sätt. Det menar Louise Ödlund som forskat om energifrågor i över 20 år.

Nationell forskarskola

Närliggande forskning