Omställning

Bilden visar en elbil som tankas

Forskare vid Centrum för klimatpolitisk forskning, CSPR, arbetar inom fem forskningsområden. Här presenterar vi forskning inom området Omställning.

Stegvis anpassning av infrastruktur, institutioner och ekonomiska system är otillräckligt för att möta effekterna av global uppvärmning. I stället behöver vårt nuvarande fossilberoende samhälle ställas om.

Inom det här forskningsområdet studerar vi hur omställningen mot ett fossilfritt och klimatrobust samhälle förstås, kommuniceras och styrs på olika skalor i tid och rum, ekonomiska realiteter och kulturella kontexter. Studierna utforskar hur olika utvecklingsbanor mot hållbara framtider utvecklas inom t.ex. städer, energiförsörjning, transport, jord- och skogsbruk. Vi studerar också hur olika aktörer involveras och interagerar med varandra.

Projekt

Kontakt

Om CSPR