Omställning

Bilden visar en elbil som tankas

Forskare vid Centrum för klimatpolitisk forskning, CSPR, arbetar inom fem forskningsområden. Här presenterar vi forskning inom området Omställning.

Stegvis anpassning av infrastruktur, institutioner och ekonomiska system är otillräckligt för att möta effekterna av global uppvärmning. I stället behöver vårt nuvarande fossilberoende samhälle ställas om.

Inom det här forskningsområdet studerar vi hur omställningen mot ett fossilfritt och klimatrobust samhälle förstås, kommuniceras och styrs på olika skalor i tid och rum, ekonomiska realiteter och kulturella kontexter. Studierna utforskar hur olika utvecklingsbanor mot hållbara framtider utvecklas inom t.ex. städer, energiförsörjning, transport, jord- och skogsbruk. Vi studerar också hur olika aktörer involveras och interagerar med varandra.

Projekt

Naturbild på stenar vid Lysekil.

Rättvis omställning: det fossilfria samhällets platser, politik och etik

År 2017 antog riksdagen ett klimatpolitiskt ramverk som syftar till att ställa om Sverige till ett fossilfritt välfärdsland. Ambitionen är att Sveriges klimatomställning ska vara rättvis och brett förankrad i samhället.

Bild på solceller. Picture on suncell

Att följa och synliggöra hur städer ställer om

Dagens städer behöver ställas om i en klimatsäker, klimateffektiv och ekologiskt hållbar riktning. Det handlar om allt från att anpassa dagvattensystemen till det förändrade klimatet. Det här projektet gör den pågående omställningen synlig.

Bild på hus vid vatten

Lokal klimatomställning

Projektet identifierar nyckelfaktorer och åtgärder för att åstadkomma ett mer effektivt klimatomställningsarbete.

Bild på panelsamtalet

Panelsamtal och konstutställning om klimatomställningens komplexitet

Behöver klimatomställningen vara rättvis? Det har forskare från Linköpings universitet undersökt inom ramen för ett forskningsprojekt gällande tre svenska industriorter. Som avslutning på projektet hölls ett panelsamtal och en vernissage om ämnet.

Barn gör pappersfigurer på träbakgrund.

Världen behöver en ny berättelse

I projektet ”Världen behöver en ny berättelse” - narrativets roll i förskolors arbete med samhällsomställning samverkar forskare och förskolepersonal i frågor som rör hållbar utveckling, FNs globala mål och Agenda 2030.

Forskare i projektet visual water

Forskningsprojektet Visual Water

Extrema skyfall orsakar översvämningar och vattenföroreningar svenska städer. Vi utvecklar en visualiseringsplattform för klimatsäker dagvattenhantering.

Societaltransformation

Societal Transformations Lab

Med Societal Transformations Lab skapar vi en innovativ plattform för att forska om hur samhällen kan ställas om för att bli hållbara.

Tallskog

Premisser för bioenergi med koldioxidavskiljning och -lagring

Klimatscenarierna för att begränsa den globala uppvärmningen till 2°C baseras på en storskalig användning av bioenergi med koldioxidavskiljning och -lagring (BECCS). Projektet kartlägger scenariernas socio-politiska förutsättningar.

Skolstrejk om klimatet.

Ungas representation i världspolitiken: klimat, migration och hälsa

De senaste åren har ungas deltagande lyfts fram som avgörande för att finna hållbara lösningar på globala utmaningar om klimat, migration och hälsa. Trots detta fortsätter formerna för ungas representation i internationell politik att ifrågasättas.

Bilden från klimatförhandlingarna i Paris. Picture from COP21

NAMAs, stöd till utvecklingsländer att minska utsläppen

Utvecklingsländer kan frivilligt minska sina utsläpp av växthusgaser med eller utan stöd från rika länder. Men den praktiska tillämpningen går trögt. Det här projektet undersöker vad som krävs för att få det att fungera bättre

Man cyklar på gata bland bilar.

Mistra Carbon Exit

Vägen till ett koldioxidneutralt samhälle.


Mistra Carbon Exit

Mistra Geopolitics

Forskningsprogrammet undersöker kritiskt samspelet mellan geopolitik, säkerhet och globalt klimat och miljöförändringar.


Mistra Geopolitics

Kontakt

Om CSPR