Att arbeta med hållbar utveckling i förskolan

Barn gör pappersfigurer på träbakgrund.
iStock Photo Ulza

I projektet ”Världen behöver en ny berättelse” - narrativets roll i förskolors arbete med samhällsomställning samverkar forskare och förskolepersonal i frågor som rör hållbar utveckling, FNs globala mål och Agenda 2030.

Hur kan förskolor arbeta med att skapa kunskap, aktiviteter och engagemang i frågor som rör omställning till ett hållbart samhälle? Projektet ”Världen behöver en ny berättelse” tar sin utgångspunkt i pågående diskussioner om samhällets omställning för att nå FN:s globala mål och agenda 2030 för hållbar utveckling. Därmed tillskriver vi särskild vikt till generationsperspektivet, det vill säga barn och ungdomars relation till miljö- och hållbarhetsfrågor.

I samverkansprojektet mellan forskare på Linköpings universitet och förskolor i Norrköpings kommun utforskar vi gemensamt frågor om lärande för hållbar utveckling i relation till förskolans nya läroplan Lpfö18. Med hjälp av bland annat workshops arbetar vi med förståelsen av miljö- och hållbarhetsfrågor, hur detta kan fungera som pedagogiskt tema samt hur denna kunskap kan omsättas till lärandeaktiviteter för barn mellan 1-5 år. En viktig del av projektet är att utveckla utbildningsmaterial.

Andra frågor som är viktiga i projektet är:

  • Vilken betydelse har berättelser och berättandet i förståelsen, relationerna och kunskapen om hållbar utveckling?
  • Kan narrativ och berättelser fungera som ett sätt att producera och cirkulera kunskap, och för att skapa engagemang i frågor som rör en omställning till ett hållbart samhälle?
  • På vilket sätt kan berättelser vara ett pedagogiskt verktyg i förskolan för att göra frågor om relationerna mellan såväl människa och miljö gripbara?
  • Vad möjliggör det och vilka problem uppstår på vägen?

Projektet består av tre arbetspaket, där vi studerar det förskolepedagogiska initiativet "Världen behöver en ny berättelse" - från, idé, genom meningsskapande om hållbarhetsfrågor, till utformandet av lärandeaktiviteter.

Forskargruppen består av Per Gyberg, Therese Asplund och Ann-Sofie Kall.

 

Projektets 3 arbetspaket

Projektets tre arbetspaket

Från idé till pedagogiskt tema

Vi börjar med att analysera  dokument och gör intervjuer för att studera vad som, från olika aktörers perspektiv, ses motivera en ny berättelse samt vad den nya berättelsen kan innebära.

Narrativ och meningsskapande

I paket två genomför vi en rad workshops med förskolepedagoger där vi diskuterar och resonerar kring globala och nationella hållbarhetsmål. I detta arbetspaket studerar vi hur, pedagoger gemensamt skapar, formar och cirkulerar olika, hållbarhetsberättelser.

Från pedagogiskt tema till lärandeaktiviteter

I sista arbetspaketet utformar vi lärandeaktiviteter för barn mellan 1-5 år samt tar fram undervisningsmaterial. I detta arbetspaket undersöks möjligheter och utmaningar med 'den gemensamma berättelsen' som pedagogiskt verktyg.

Publikationer

En barnbok - Esmeralda och draken

Framsidan av boken Esmeralda och draken Barnboken Esmeralda och Draken – berättelsen om Tvillingstaden, författad av Annika Lykta

esmeraldaochdraken.se/

Publikationer från DIVA

Omslag för publikation ''
Therese Asplund, Ola Uhrqvist, Ann-Sofie Kall, Amina Bijedic (2023)

NorDiNa: Nordic Studies in Science Education , Vol.19 , s.35-48 Vidare till DOI

Omslag för publikation ''
Simon Wessbo, Ola Uhrqvist (2021)

Forskning om undervisning och lärande , Vol.9 , s.6-27

Omslag för publikation ''
Ola Uhrqvist, Lisa Carlsson, Ann-Sofie Kall, Therese Asplund (2021)

Journal of Education for Sustainable Development , Vol.15 , s.146-160 Vidare till DOI

Omslag för publikation ''
Ann Sofie Kall, Therese Asplund (2022)

The International Journal of Climate Change , Vol.14 , s.181-206 Vidare till DOI

Nyheter & media

Nyheter

Forskargruppen

Nätverk

Organisation