Nanomaterial

Skräddarsydda partiklar och ytor

Blå lysdiod

Nanopartiklar och nanostrukturer förändrar materialens egenskaper och omfattande forskning bedrivs för att förstå sambanden. Målet är att kunna skräddarsy nanopartiklar och material för olika ändamål. Det handlar om material för lysdioder och nanoprober likaväl som för hårda ytor på skärande verktyg.

Vid LiU bedrivs såväl ren grundforskning kring nanomaterial, som forskning i nära samarbete med svensk industri. Hårda beläggningar för skärande verktyg är ett exempel där LiU-forskningen ligger långt fram. De mesoporösa nanomaterialen kan även användas för katalys, för leverans av läkemedel in i cellen eller som mönster för tillverkning av nanopartiklar.

Grundforskningen handlar om att på djupet förstå de komplexa sambanden mellan materialens kemi, de fysiska krafter som verkar mellan atomerna i olika atomstrukturer och hur detta påverkar materialets egenskaper. Målet är att kunna tillverka tunna filmer med skräddarsydda egenskaper atomlager för atomlager. Forskningen bedrivs inom flera olika forskargrupper och från att utveckla teorier, via simuleringar i superdatormiljö till konkreta experiment och även kring nya processer för framtagning av nanomaterial.

Andra viktiga områden är nanofotonik, nanomekanik - piezoelektriska nanostrukturer i zinkoxid - samt inte minst inom tillväxt och karakterisering av de optiska och elektriska egenskaperna hos nanostrukturer i metall-oxider och deras kompositer. Även det forskning med en lång rad praktiska tillämpningar.

Vid LiU bedrivs också ett större forskningsprojekt som handlar om att ta fram nanopartiklar med hjälp en pulserande plasma-teknik. I projektet, som finansieras av Knut och Alice Wallenbergs stiftelse, ingår forskare från flera olika discipliner och målet är att ta fram robusta processer för att producera nanopartiklar med väl definierade egenskaper. Applikationerna finns inom många olika områden, som exempelvis polymera lysdioder, nya batterier, bränsleceller och nanoprober för medicinska ändamål.

Forskning

Nyheter

Närliggande forskningsområde