Samspel kring elever och lärande

Samspelet mellan elever, lärare och föräldrar är avgörande för undervisning och lärande. Att skapa ett gott arbetsklimat kan vara en utmaning för lärare. Den internationella forskningen inom detta område är omfattande. En stor del av den är samlad under begreppet Classroom Management (CM). En annan del handlar om relationerna till hemmen.

Forskningen vid LiU inom CM handlar bland annat om hur lärare hanterar olika störningar i klassrummet, liksom hur lärarstudenter kan träna sig i att bemöta provokationer.

Eleverna ska också ges möjlighet att utveckla sin förmåga att samarbeta och sin demokratiska kompetens. Studier av hur elever och lärare ser på grupparbete som arbetsform visar att bedömningen av elevernas prestationer utgör ett problem för både elever och lärare. Studier av hur demokratiska värden kan konkretiseras i klassrummets praktik visar att läraren ställs inför otaliga dilemman

Barn och familjers möten med förskola och skola är en annan aspekt av samarbete. Relationer mellan hem och skola manifesteras bland annat i utvecklingssamtal, som också är föremål för forskning.

Forskning om barns konflikter och konfliktlösning är inriktad på att öka elevernas kompetens att använda konstruktiva strategier.

Samspelet är också avhängigt lärares bemötande av elever, vilket ibland kan ifrågasättas. Forskning om lärares yrkesetiska handlande visar emellertid att lärare undviker att ingripa mot kollegor som brister i sitt sätt att bemöta eleverna.

Forskning