Hur kan vi hitta nya sätt att stoppa tuberkulos?

Kan vi förklara varför vissa individer inte utvecklar tuberkulos trots smitta och använda denna kunskap för att hitta nya möjligheter till prevention?

Tuberkulos orsakas av en bakterie och med 10 miljoner insjuknande och 2 miljoner döda varje år är sjukdomen en av vår tids största globala hot. Tuberkulos kräver långvarig behandling och om man drabbas av antibiotikaresistent tuberkulos är behandlingstiden två år med svåra biverkningar. Tuberkulosbakterien överlever inuti vita blodkroppar (immunceller) som finns i lungan. Dessa celler har normalt förmåga att avdöda bakterier, men denna förmåga hämmas av tuberkelbakterien.

Ett viktigt forskningsmål idag är att, utveckla ett effektivt vaccin som förebygger tuberkulosinfektion. Detta skulle på sikt kunna möjliggöra att sjukdomen utrotas. Liksom traditionell vaccinutveckling, inriktas alla pågående tuberkulos-vaccinstudier mot att skräddarsy ett så kallat förvärvat immunförsvar mot tuberkulosbakterier. Detta tillvägagångssätt bygger på antaganden kring infektionen, som till exempel att ett tidigare insjuknande skulle göra individen immun mot att få sjukdomen igen. Men då det gäller tuberkulos är det vanligt att man får sjukdomen igen när man blir smittad på nytt. Däremot är det bara en av tio smittade individer som utvecklar aktiv sjukdom och grunden för vår forskning är att försöka förstå hur exponerade individer klarar av att helt oskadliggöra bakterierna.

Våra frågeställningar handlar om att försöka förklara hur så kallade epigenetiska mekanismer kan påverka vårt immunförsvar så att vi skyddas mot tuberkulos. Epigenetik handlar om att det genetiska materialet kan slås på och av med hjälp av kemisk modifiering av DNA-stegen, och att celler kan förändra sitt aktiveringsmönster med hjälp av sådana kemiska modifikationer. Detta ”epigenetiska immunminne”, som vi kunnat identifiera, är helt annorlunda än det immunminne som ligger till grund för samtliga existerande vacciner. Denna banbrytande upptäckt kräver ytterligare studier för att bereda väg för ett nytt sätt att utveckla strategier för att skydda individer från tuberkulossmitta. Vår forskning förväntas få betydelse för utveckling av nya sätt att förebygga tuberkulos och andra infektionssjukdomar för vilka traditionella vacciner inte fungerar. 

 

Maria Lerm figur 1 swe

 

 

Publikationer

Utvalda publikationer

2022

Forskning

Nyheter

Om mig

Undervisning

Läkarprogrammet

BMA-programmet

Experimental and Industrial Biomedicine

Övriga uppdrag

Adjunct editor, Journal of Internal Medicine

 

Organisation