Fotografi av Yvonne Lindbäck

Yvonne Lindbäck

Universitetslektor

Jag är lärare och forskare vid Enheten för fysioterapi. Jag är kursansvarig för kursen Evidensbaserat omhändertagande av ländryggsbesvär (7,5 hp, avancerad nivå). Jag forskar inom rehabilitering av ländryggsbesvär.

Ländryggsdiagnostik

Studier om patienter med specifik ländryggsdiagnos på väntelista till ryggkirurgi.

Studierna har två övergripande syften, där ett syfte är att utvärdera preoperativ sjukgymnastik innan ryggkirurgi. Ett annat syfte är att analysera vilka faktorer som inverkar på långsiktigt utfall och prognos på smärta och funktion efter ryggkirurgisk åtgärd. 

Pågående studier: 

Kvalitativa intervjustudier, med innehållsanalys som analysmetod:

 1. En studie där patienter intervjuats om  deras erfarenheter av preoperativ fysioterapi innan ryggkirurgi
 2. En studie där fysioterapeuter intervjuats om erfarenheter av Bättre Rygg.

 

Enkätstudie: Translation and Cross-Cultural Adaptation of the Delphi Definitions of Low Back Pain Prevalence into Swedish (Swedish DOLBaPP)

Om mig

CV

 • Doktorsexamen i Medicinsk vetenskap (PhD), LiU, 2018
 • Diploma i Mekanisk Diagnostik och Terapi (MDT), 2005
 • Specialistkompetens ortopedi, 2001
 • Magisterexamen, LiU, 2001
 • Leg sjukgymnast, LiU, 1989

Undervisning

 • Diagnostik och behandling av muskuloskeletala besvär - praktisk färdighet och jag har gjort filmer på undersökningstester ländrygg
 • Aktuell forskning om nack-, bröstrygg- och ländryggsbesvär samt huvudvärk – föreläsningar
 • Kliniskt resonemang - seminarier
 • Handledare och tentator för examensarbeten på kandidat-, magister- och masternivå
 • Jag är kursansvarig för kursen Evidensbaserat omhändertagande av ländryggsbesvär (7,5 hp, avancerad nivå)

Samverkan

 • Klinisk tjänstgöring 40% på Rörelse och Hälsa som är en primärvårdsenhet för rehabilitering

Publikationer

Avhandling

Senaste publikationer

2024

Paul Enthoven, Linnea Menning, Birgitta Öberg, Karin Schröder, Maria Fors, Yvonne Lindbäck, Allan Abbott (2024) Physiotherapists' experiences of implementation of the BetterBack model of care for low back pain in primary care - a focus group interview study Physiotherapy Theory and Practice Vidare till DOI
Yvonne Lindbäck, Siw Carlfjord (2024) Experiences from pre-surgery physiotherapy and thoughts about future exercise among patients with disc herniation or spinal stenosis: A qualitative study MUSCULOSKELETAL SCIENCE AND PRACTICE, Vol. 69, Artikel 102892 Vidare till DOI

2021

Maria Fors, Birgitta Öberg, Yvonne Lindbäck, Paul Enthoven, Allan Abbott (2021) What mediates treatment effects in a pre-surgery physiotherapy treatment in surgical candidates with degenerative lumbar spine disorders?: A mediation and conditional process analysis of the PREPARE randomized controlled trial The Clinical Journal of Pain, Vol. 3, s. 168-176 Vidare till DOI

2019

Yvonne Lindbäck, Paul Enthoven, Birgitta Öberg (2019) Patients' experiences of how symptoms are explained and influences on back-related health after pre-surgery physiotherapy: A qualitative study Musculoskeletal science & practice, Vol. 40, s. 34-39 Vidare till DOI

2018

Yvonne Lindbäck (2018) Pre-surgery physiotherapy and pain thresholds in patients with degenerative lumbar spine disorders
Yvonne Lindbäck, Hans Tropp, Paul Enthoven, Allan Abbott, Birgitta Öberg (2018) PREPARE: presurgery physiotherapy for patients with degenerative lumbar spine disorder: a randomized controlled trial The spine journal, Vol. 18, s. 1347-1355 Vidare till DOI

Forskning

Prepare - Effekten av klassificeringsbaserad sjukgymnastik och träning inför ryggkirurgi 

En randomiserad klinisk studie på Ryggkliniken och i primärvård. Syftet är att utvärdera om preoperativ sjukgymnastik förbättrar det postoperativa resultatet på kort och lång sikt avseende smärta, funktion och hälsa, jämfört med sedvanlig preoperativ rutin för patienter med specifik ryggdiagnos inbokade till ryggkirurgi.

Mätning av perceptionströsklar och smärttrösklar preoperativt respektive 3 månader postoperativt

En tvärsnittsstudie med syftet är att beskriva smärtreaktionsmönster preoperativt hos patienter med specifik ländryggsdiagnos samt identifiera förekomst av förändrat smärtreaktionsmönster. Syftet är också att jämföra smärtreaktionsmönstret pre- och postoperativt samt studera om det finns samvariation mellan preoperativt smärtreaktionsmönster och utfall på smärta, funktion och hälsa på kort och lång sikt.

Patienternas erfarenhet av preoperative sjukgymnastik innan ryggkirurgi

En intervjustudie, med innehållsanalys som analysmetod. Syftet är att studera patienters erfarenhet av den preoperativa sjukgymnastiken. 

Människor rehabtränar med gummiband

Fysioterapeutisk diagnostik och rehabilitering

Vi bedriver klinisk forskning om diagnostisk tillförlitlighet och effekter av t ex träning, smärthantering, beteendestrategier och manuella tekniker. Kunskapen implementeras för kliniskt beslutsfattande och evidensbaserad praxis.

Kollegor

Organisation