Fotografi av Yvonne Lindbäck

Yvonne Lindbäck

Universitetslektor

Jag är lärare och forskare vid Enheten för fysioterapi. Jag är kursansvarig för kursen Evidensbaserat omhändertagande av ländryggsbesvär (7,5 hp, avancerad nivå). Jag forskar inom rehabilitering av ländryggsbesvär.

Ländryggsdiagnostik

Studier om patienter med specifik ländryggsdiagnos på väntelista till ryggkirurgi.

Studierna har två övergripande syften, där ett syfte är att utvärdera preoperativ sjukgymnastik innan ryggkirurgi. Ett annat syfte är att analysera vilka faktorer som inverkar på långsiktigt utfall och prognos på smärta och funktion efter ryggkirurgisk åtgärd. 

Pågående studier: 

Kvalitativa intervjustudier, med innehållsanalys som analysmetod:

 1. En studie där patienter intervjuats om  deras erfarenheter av preoperativ fysioterapi innan ryggkirurgi
 2. En studie där fysioterapeuter intervjuats om erfarenheter av Bättre Rygg.

 

Enkätstudie: Translation and Cross-Cultural Adaptation of the Delphi Definitions of Low Back Pain Prevalence into Swedish (Swedish DOLBaPP)

Om mig

CV

 • Doktorsexamen i Medicinsk vetenskap (PhD), LiU, 2018
 • Diploma i Mekanisk Diagnostik och Terapi (MDT), 2005
 • Specialistkompetens ortopedi, 2001
 • Magisterexamen, LiU, 2001
 • Leg sjukgymnast, LiU, 1989

Undervisning

 • Diagnostik och behandling av muskuloskeletala besvär - praktisk färdighet och jag har gjort filmer på undersökningstester ländrygg
 • Aktuell forskning om nack-, bröstrygg- och ländryggsbesvär samt huvudvärk – föreläsningar
 • Kliniskt resonemang - seminarier
 • Handledare och tentator för examensarbeten på kandidat-, magister- och masternivå
 • Jag är kursansvarig för kursen Evidensbaserat omhändertagande av ländryggsbesvär (7,5 hp, avancerad nivå)

Samverkan

 • Klinisk tjänstgöring 40% på Rörelse och Hälsa som är en primärvårdsenhet för rehabilitering

Publikationer

Senaste publikationer

2021

2019

2018

2017

Forskning

Prepare - Effekten av klassificeringsbaserad sjukgymnastik och träning inför ryggkirurgi 

En randomiserad klinisk studie på Ryggkliniken och i primärvård. Syftet är att utvärdera om preoperativ sjukgymnastik förbättrar det postoperativa resultatet på kort och lång sikt avseende smärta, funktion och hälsa, jämfört med sedvanlig preoperativ rutin för patienter med specifik ryggdiagnos inbokade till ryggkirurgi.

Mätning av perceptionströsklar och smärttrösklar preoperativt respektive 3 månader postoperativt

En tvärsnittsstudie med syftet är att beskriva smärtreaktionsmönster preoperativt hos patienter med specifik ländryggsdiagnos samt identifiera förekomst av förändrat smärtreaktionsmönster. Syftet är också att jämföra smärtreaktionsmönstret pre- och postoperativt samt studera om det finns samvariation mellan preoperativt smärtreaktionsmönster och utfall på smärta, funktion och hälsa på kort och lång sikt.

Patienternas erfarenhet av preoperative sjukgymnastik innan ryggkirurgi

En intervjustudie, med innehållsanalys som analysmetod. Syftet är att studera patienters erfarenhet av den preoperativa sjukgymnastiken. 

Kollegor

Organisation