Fysioterapeutisk diagnostik och rehabilitering

Människor rehabtränar med gummiband

Inom Fysioterapi bedriver vi klinisk forskning om diagnostiska metoder och effekter av interventioner såsom träningsstrategier, smärthantering, beteendestrategier och manuella tekniker. Kunskapen implementeras som underlag för kliniskt beslutsfattande och evidensbaserad praxis i hälso- och sjukvården.

Vår forskning visar att strukturerad fysioterapeutisk bedömning och intervention (behandling) är effektiv för flera patientgrupper med funktionsnedsättningar och aktivitetsbegränsningar. En stor andel patienter behöver erbjudas fysioterapeutisk bedömning och behandling innan man överväger andra  åtgärder, såsom t.ex. kirurgi. Kunskapsunderlaget stödjer en tidig fysioterapeutisk insats, oavsett om det är en enskild intervention eller som kompletterande intervention inför, under eller efter annan behandling. Fysioterapi bör också ingå i ett multidisciplinärt omhändertagande i hälso- och sjukvården vilket främjar återgång till aktivitet och arbete. I den kliniska forskningen jämför vi olika typer av interventioner i bl.a. randomiserade studier och kohortstudier. Forskningsområdet utvecklas också genom hypotesgenererande studier som bl.a. intervju- och registerstudier.

Våra centrala frågeställningar:

 • Vilka fysioterapeutiska interventioner förbättrar resultatet på smärta, funktion och aktivitet samt hälsa hos olika diagnosgrupper? 
 • Vilka patientkaraktäristika och andra faktorer (såsom familj, arbete och fritid) har betydelse för funktionsnedsättningen och effekten av interventioner? 
 • På vilket sätt kan den fysioterapeutiska diagnostiken bidra till förståelsen av sjukdomen/skadan och val av åtgärd? 
 • Hur kan evidensbaserad kunskap implementeras?

Forskningsprojekt

Forskare

Relaterad forskning inom Fysioterapi

Forskningsområde

Organisation

Forskningsområden och projekt

Muskuloskeletal 

 • Diagnostik och behandling av rygg- och nacksmärta  En noggrann anamnes och adekvat fysikalisk undersökning är av stor betydelse för att identifiera uppkomstmekanismer och effektiva interventioner för  rygg- och nacksmärta. Syftet med forskningsprogrammet är att förbättra diagnostiken av uppkomstmekanismer samt effektivitet av stratifierade preventions- och behandlingsmetoder för rygg- och nacksmärta. 
 • PREPARE - i en grupp av patienter med specifika ryggproblem testas kriteriebaserad fysioterapeutisk behandlingsstrategi. Kan ett fysioterapeutiskt inriktat interventionsprogram före kirurgi förbättra resultatet på smärta, funktion och hälsa efter ryggoperation? Vilken betydelse har patienternas reaktionsmönster på sensoriska stimuli för långtidsresultatet? Vilken betydelse har patienternas egna attityder och aktivitetsnivå?
 • Etiologi och prevention av ryggdeformiteter.  Åldrande, ärftlighet, biomekaniska faktorer, neuroendokrin- och neuromuskulära funktionsnedsättningar har föreslagits som bidragande orsaker till ryggdeformiteter. Syftet med forskningsprogrammet är att förbättra kunskap om modifierbara uppkomstmekanismer och effektiviteten av individanpassade preventions- och behandlingsmetoder för ryggdeformiteter. 
 • Kan en specifik träningstrategi skapa en funktionellt stabil skuldra?
  Hur påverkar träning smärta och funktionsnedsättning i skuldran? Kan effekterna förändra behovet av annan åtgärd än fysioterapeutiska interventioner för patienter med subacromial smärta? Skuldran består av flera leder där muskulaturen har stor betydelse för rörelseförmågan och utförandet av armaktiviteter. Studierna inom området utvärderar bl.a. träningsinterventioner som syftar till att ändra aktiveringsmönster och stärka skuldermuskulaturen för att minska smärta och förbättra funktion. 
 • Dynamisk ledstabilisering/muskelfunktionens betydelse för knäledens stabilisering.

Cancer

Barn och ungdomar med funktionsnedsättning

Kronisk smärta

Stroke