Fotografi av Anna Spångeus

Anna Spångeus

Biträdande professor

Jag är biträdande professor och specialistläkare inom internmedicin/endokrinologi. Min forskning handlar huvudsakligen om osteoporos (epidemiologi, diagnostik och behandling), men också om övre extremitetsbesvär hos patienter med diabetes typ 1.

Osteoporos: epidemiologi, diagnostik och behandling – Diabetes typ 1: övre extremitetsbesvär

Mina två huvudinriktningar på forskningen handlar om osteoporos respektive övre extremitetsbesvär vid diabetes typ 1.

Osteoporos

Osteoporosfrakturer är vanliga, kostsamma och allvarliga med såväl överdödlighet som risk för livslång smärta och funktionsnedsättning. Samtidigt är sjukdomen idag underdiagnostiserad och underbehandlad både avseende farmakologisk som icke-farmakologisk behandling. Frakturkedjor byggs för att effektivisera identifiering av riskindivider och är högt prioriterat. Kotkompressioner är den frakturtyp som starkast predicerar nya frakturer och är viktiga att hitta, men är också den fraktur som oftast förbises. Nya innovativa vägar behövs för att bygga en stark frakturkedja som säkerställer att denna patientgrupp identifieras, utreds och behandlas optimalt ur ett helhetsperspektiv. I vår forskning tittar vi på flera länkar i patientkedjan, såväl diagnostik (radiologiskt och kliniska flöden) och behandling (läkemedel och patientutbildning). Jag är också aktiv inom epidemiologiska forskningsprojekt (registerstudier med fokus bla på imminent frakturrisk, frakturkaskad, risk och nytta av behandling hos äldre äldre).

Diabetes

Diabetes medför risk att utveckla komplikationer i olika organsystem, t.ex. ögon, njurar och hjärta/kärl. Vid diabetes har man också en ökad risk för besvär från rörelseapparaten, vilket är mindre uppmärksammat och inte heller undersöks rutinmässigt vid mottagningsbesök. I detta projekt har vi kartlagt förekomst och påverkan på livskvalitet och funktionsnivå av övre extremitetsbesvär hos patienter som haft typ 1 diabetes under lång tid (totalt 1481 patienter och kontroller inkluderade). Vi ser en tydlig ökad förekomst av respektive besvär hos diabetespatienten jämfört med kontrollerna, där vissa besvär ses hos nästan hälften av diabetespatienterna. Vid diabetes ter sig sjukdomen vara mer generaliserad, där samma individer oftare har flera olika symptom samt oftare bilaterala besvär. Besvärens allvarlighetsgrad kan stärkas av observationen att en betydligt högre andel patienter med diabetes typ 1 än kontroller är opererade för karpaltunnelsyndrom respektive triggerfinger. Vidare ser vi att mer än dubbelt så många patienter med diabetes typ 1 som kontroller blir sjukskrivna för problem från rörelseapparaten. Besvären är också i högre grad kopplade till funktionsnedsättning vid diabetes än hos kontroller.

Om migVisa/dölj innehåll

CV

 • PhD (1999) 
 • Leg Läkare (2005) 
 • Specialistläkare internmedicin (2012) samt endokrinologi och diabetologi (2014)
 • Docent (2012) 
 • Biträdande professor (2020)

Undervisning

 • Programansvarig KUL-programmet (Kompletterande utbildning för läkare med utländsk examen) sedan HT2020
 • Läkarprogrammet
 • Tidigare ordförande temagrupp CREN (Nya curriculum kurs 2, 3, 6 och 7 samt gamla curriculum T8 och T9), t.o.m VT2020.
 • Föreläsningar/seminarier inom kalciumrubbningar samt osteoporos

Övrigt

 •  Post-doc Imperial College, London, UK (2005/2006)
 • Huvudhandledare till doktorand Kerstin Gutefeldt (internmedicin/endokrinologi). Disputerade VT2020
 • Bihandledare 3 doktorander (en pågående, 2 disputerade HT2012 resp HT2010)

PublikationerVisa/dölj innehåll

2021

2020

ForskningVisa/dölj innehåll

KollegorVisa/dölj innehåll

OrganisationVisa/dölj innehåll